Home

Lokale stadnamn

Særleg om norske stadnamn. Skrivemåten av norske stadnamn skal følgje den rettskrivingsforma eller regionale samleforma som passar best med den nedervde lokale uttalen. Lokale dialektformer kan veljast når særlege grunnar talar for det. For namn på bruk skal det leggjast særleg vekt på kva slags skrivemåte eigaren ønskjer Unknown exception . OK Yes No Cancel Yes No Cance H O R D A N A M N Her kan du søkja på stadnamn i Hordaland, sjå namna i kart, og høyra den lokale uttale Lokale organisasjonar har rett til å uttale seg i saker som gjeld stadnamn organisasjonen har ei særleg tilknyting til. 0 Endra med lover 10 juni 2005 nr. 53 (ikr. 1 aug 2006 iflg

Forskrift om stadnamn - Lovdat

Der eit stadnamn gjennom den nedervde lokale uttalen har fått ei ny tyding som står i strid med den som t.d. gammalnorske kjelder viser at namnet opphavleg må ha hatt, blir det eit skjønnsspørsmål om ein skal basere seg på den eldre eller den moderne tydinga Sida gir deg mulighet til å søke på norske stedsnavn som er behandlet i Norsk stadnamnleksikon, redigert av Jørn Sandnes og Ola Stemshaug, 4 utgåva, utgitt av Det Norske Samlaget i 1997 Stadnamn i Nordland I Fylkesleksikon for Nordland fylkeskommune er det nå publisert et interaktivt kart som viser historiske lokale stedsnavn i Nordland - Stadnamn i Nordland Publisert 21.03.2018 «Stadnamnprosjektet» ble opprettet i 1988. Prosjektet. Lokale stadnamn frå Eikeskog, Brådland, Kommedal, Molaug og Håland I 1983-84 sette Inge Særheim ved dåverande Rogaland distriktshøgskule i gong ei omfattande kartlegging av lokale stadnamn i store deler av Rogaland. Til saman vart det samla inn tusen-vis av stadnamn. Arbeidet vart i hovedsak gjennomført av elevar i ungdomsskulen, men o

Lokale stadnamn over Nesvikheia på plass Detaljar Skriven av Svanhild Hjorteland Gbada Oppretta 09 mai 2019 Denne gjengen var på flott merketur over Nesvikheia ein finfin kveld denne veka; turen gjekk frå Trodlaskar i nord til Øspelundalen i sør, og 9 lokale stadnamnskilt blei hengt opp, kratt blei rydda og vakre utsiktspunkt. Tema: Stadnamn på Vossestrand. Det ligg mykje historie i namnet på teigar, vegar, groer osv. Det lokale namnet folk har brukt seier mykje om historia og levesettet til folk på gardane opp gjennom tidene. Me veit at det ved fleire høve har vorte samla inn lokale stadnamn på Vossestrand Skaffe oversikt over lokale stadnamn som kjelde til kulturhistorisk kunnskap om området Utvikle lokalhistorisk interesse Aktuelle samarbeidspartnarar. Kulturminneforvaltningen i fylkeskommunen, Samisk kulturminneråd, teknisk etat, kulturetaten eller plan- og bygningsetaten i kommunen, byantikvaren (i Oslo,. Kartverket har til alle tider brukt stadnamn i samband med kart. Med lova blei kulturminnevernet heimla. Grunnlaget for skrivemåten skal vere den nedervde lokale uttalen. Gjeldande rettskrivingsprinsipp i norsk, samisk og kvensk skal brukast når stadnamn får ei skriftleg form. Mange omsy

Stadnamn alle - Fylkesatla

 1. Lokale organisasjonar som burettslag, historielag og velforeiningar, kan ta opp namnesak dersom dei har særleg tilknyting til eit stadnamn. Kartverket, Språkrådets stadnamnteneste, kommunen og fylkeskommunen kan reise eller gjenopne namnesak. Kva krevst for å gjenopne namnesak? Nye opplysningar knytt til stadnamnet
 2. Ifølge lov om stadnamn skal skrivemåten fastsettes med utgangspunkt i den nedarvede, lokale uttalen av navnet. Derfor ber vi om at alle som uttaler seg, opplyser hva som er den lokale dialektuttalen. Dersom navnet blir uttalt på ulike måter, ber vi om å få opplyst de forskjellige uttaleformene
 3. Formålet med tilskottsordninga er å bidra til å berge denne kulturarven ved å gi støtte til lokale aktørar som vil samle inn stadnamn. Innsamling og registrering skal samordnast, slik at namna kan bli tilgjengelege for flest mogleg. Det materialet som samlast inn, skal derfor leggjast inn i ein nasjonal namnebase som er under utvikling
 4. Lokale stadnamn kan de og finna plaserte på kart i kartportalen. Naviger dykk inn på kartet med zoom verktøyet til det området de vil sjå nærmare på. I venstremenyen under arkfana finn de utvalg, hak av for lokale stadnamn og klikk på oppfrisk Her kan de og finna verktøy for areal og lengdemålin
 5. Lær meir om lokale stadnamn. Ulstein Historielag inviterer til ope møte. Kunnskapsrik Onsdag kveld vil Johan Ottesen fortelje om bakgrunnen til lokale stadnamn i Ulstein i samband med Ulstein Historielag sitt opne møte. Kultur. Publisert: 23 april 2013.
 6. Lokal høyring om stadnamn. Har du merknader til skrivemåten for stadnamna Urdafossen / Urafossen, Urdaneselvi / Uraneselvi, Uravika / Urdaviki? Då kan du vera med å påvirka namnesaka Statens kartverk har reist. Elva det gjeld ligg på grensa mellom Kvam herad og Voss herad (Granvin)

Stadnamnsamlinga - Søkeresultat i kart, med ly

Lov om stadnamn (stadnamnlova) - Lovdat

 1. Lov om stadnamn (stedsnavnloven) gir regler om skrivemåten av stedsnavn og saksgangen navnesaker.. Lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) skal sikre tilgang til viktige eiendoms-opplysninger, ved at det blir ført et ensartet og pålitelig register (matrikkelen) over alle faste eiendommer i landet, og at grenser og eiendomsforhold blir klarlagt
 2. Stadnamn i Molde kommune er ei namnebok heilt utanom det vanlege. Undertittelen Namn og kulturhistorie viser at når tradisjon, segn eller soge er knytt til eit namn, er dette dokumentert. Alle matrikkelgardane i Molde kommune er med, 135 i talet. Rundt 6000 lokale stadnamn på land og sjø er notert, tolka og kartfesta
 3. g av stadnamn
 4. I tidsrommet 2014-2018 skreiv han 120 korte artikler om lokale stadnavn i lokalavisa «Fjordingen» i Stryn. Fra 2015 til 2017 hadde han korte stednavninnslag i lokalradioen NRK Sogn og Fjordane. I 2018 ga han ut boka «Frå Sumobrytaren til Bokkjesteinen, stadnamn frå Stryn og heile fylket» på eige forlag
 5. Kartverket krov at lokale stadnamn som Årbakkaheio, Skåte, Eiabrekko og Skåravågen vart endra til Årbakkaheia, Skotet, Eidabrekka og Skoravågen. Men det møtte stor motstand hjå kommunestyret. På det fyrste kommunestyremøtet i 2016 sa alle dei 21 representantane nei til klagen frå Kartverket

Lov om stadnamn. Fra 1.7.1991 har stedsnavn i offentlig bruk blitt normert etter regelverket i lov om stadnamn. Hovedregelen i loven er å ta utgangspunkt i den nedarva lokale uttalen til et navn og normere navnet etter gjeldende rettskriving i norsk (bokmål og nynorsk), alt etter hvilken skriftspråksform som ligger nærmest uttalen av navnet Stadnamn og lokal identitet. Dersom det finst noko som kan kallast den norske identiteten, utover språket og 17. mai, må det vera norsk natur og norske landskap Lov om stadnamn (stedsnavnloven) har som formål å bevare stedsnavn som kulturminner og å gi felles regler for skrivemåten av stedsnavn i offentlig bruk. Fastsettelsen av skrivemåten for et stedsnavn skal etter loven ta utgangspunkt i den nedarvede lokale uttalen. Man skal følge gjeldende rettskrivningsprinsipper for norsk, samisk og kvensk og bruke de skriftformene som passer best med. I dag er skrivemåten av stadnamn i offentleg bruk regulerte av lov 18. mai 1990 nr. 11 om stadnamn, med forskrifter gjevne 4. juli 1991 og 14. oktober 1993. Hovudinnhaldet i lova er at skrivemåten skal ta utgangspunkt i den nedervde lokale uttalen, men elles fylgja gjeldande rettskrivingsprinsipp for norsk og samisk Sørfjorden og Sperillen fungerer like godt som namn. Medan det krev stor språkhistorisk innsikt å forklare Sperillen, er Sørfjorden ganske sjølvforklarande. I praksis spør ein ikkje kva stadnamna tyder, og slik sett kan det vere likegyldig kva for opphav dei har

Utfyllande reglar om skrivemåten av norske stadnamn

 1. Denne lekken kan ha blitt bytt om med kvann, som samsvarar med lokale naturtilhøve, og liknar lydmessig. Tilsvarande forklarar og drøftar Akselberg opphavet til nærare 400 stadnamn i Hordaland, frå gardsnamn til fjelltoppar, kommunar og bydelar, og det blir tydeleg kor viktige stadnamn er i kulturhistoria, og kva dei betyr for identiteten vår
 2. Ny lov om stadnamn. Publisert: 22. aug 2019 Skrevet av: Sverre. Det melder Kartveket - les hele saken he
 3. frå lokale fotografar. Elles nytta vi foto vi fekk av lokale kontaktar, kollegaer, vener og kjende. Alle var veldig velviljuge og ville gjerne hjelpe oss! Vi tenkjer oss at nokre av kartutsnitta vi har brukt kan erstattast med foto også etter at prosjektperioden er over. For å ta bilete av nokre stadnamn måtte vi ut i terrenget å gå tu

Gjeldende navnelovgivning er Lov om stadnamn fra 1990, med endringer fra 2006 og fra og med 01.01.2008. I Lov om stadnamn omtales samiske stedsnavn slik i lovens formålsparagraf (§1, 2. ledd): Lova skal sikre omsynet til samiske og kvenske stadnamn i samsvar med nasjonalt lovverk og internasjonale avtalar og konvensjonar Arbeid med lokale stadnamn skjer likevel den dag i dag, og dei vert integrerte i fylkeskommunen sitt digitale fylkesatlas. Vitskapeleg samling av stadnamn i kommunane. I kvar av dei 26 kommunane var det i si tid ein innsamlingsleiar som kontakta lokale informantar. Dei skreiv ned namn på lister, kartfesta dei og tok opptak av uttalen Etter lov om stadnamn § 4 skal nye navn ha en skrivemåte som i utgangspunktet er lik den lokale nedarvede uttalen og som følger norsk prinsipp for rettskrivning. Stedsnavn kan dermed sies å utgjøre et slags møtepunkt for norsk skriftspråk og uttale Der me brukar GPS, gav formødrer like nøyaktig stadfesting ved å bruka stadnamn. Når landskap går ut av bruk og gror att, vert namna gløymde. Dei høyrer til den ikkje-materielle kulturarven vår, den som lever i minna våre. Å samla inn stadnamn er derfor eit viktig kulturarbeid som har gått for seg i mange år, og alltid ved hjelp av frivillige og dei lokale kunnskapsberarane

Å tildele navn foregår etter Lov om stadnamn med tilhørende Forskrift om stadnamn. Formålet er å ta vare på stedsnavn som språklige kulturminner. Et vegnavn skal være lett å forstå, lese og skrive. Videre er det lovens intensjon å finne navn som styrker lokal navnetradisjon i et område KART MED LOKALE STADNAMN FRÅ JØSNESET Detaljar Skriven av Svanhild Hjorteland Gbada Oppretta 18 februar 2017 Nedanfor finn de arbeidskarta som hittil er klar med innsamla stadnamn. Karta blir lagt ut for at folk kan sjå gjennom det og eventuelt supplere med fleire namn. De kan zoome inn.

Lov om stadnamn 1. juli 1991 trådte lov om stadnamn av 18. mai 1990 i kraft. Loven gir regler for fastsetting av skrivemåten på stedsnavn i offentlig bruk (språk- og saksbehandlingsregler, deriblant regler om lokal høring), for bruk av stedsnavn, og for opprettelse og drift av et sentralt stedsnavnregister LOKALE STADNAMN FRÅ FRAFJORD 1930: Skuleborna i Frafjord samla inn lokale stadnamn allereide i 1930. Eg vart gjort merksam på at skuleborna i Frafjord allereide i 1930 samla inn lokale stadnamn. Dette var ein del av eit landsomfattande prosjekt organisert av namnegranskaren Gustav Indrebø ved Universitetet i Bergen

Norsk stadnamnleksiko

Lokale organisasjonar har rett til å uttale seg i saker som gjeld stadnamn organisasjonen har særleg ei tilknyting til. Dei som har rett til å uttale seg i saka, skal få varsel når saka blir teken opp. Dei skal få kopi av tilrådinga frå stadnamnkonsulentane, og dei har rett til å få sjå fråsegner frå dei andre partane Interessa for stadnamn vart vekt da ho tok mellomfag i namnegransking. Jorunn Årsby er leiar i Toten dialekt- og mållag, og laget har gjennom dei siste åra arbeidd mykje med stadnamn. I foredraget sitt vil ho orientere om stadnamnnormering gjennom historia, og ho vil presentere døme på korleis ulik normeringspraksis kjem til uttrykk på vegskilta i distriktet vårt

- Stadnamna våre er meir spennande enn mange trur. Dei viser veg gjennom historia og gøymer alle ei lita historie, meiner Gøril Grov Sørdal. Ho har gått på skattejakt blant norske stadnamn og samla funna i bokform. Sørdal er til dagleg journalist i NRK. Der har ho i mange år laga program om språk i [ lokale stadnamn som i hovudlekken har eit inkjekjønnsord i bunden fleirtalsform. Språkrådet ber kommunen no ta denne saka opp på generelt grunnlag. - Hovudspørsmålet blir kva for ei line kommunen ønskjer å følgja, anten ein gjennomførd bruk av skrivemåten med a-ending eller ein gjennomførd bruk av skrivemåten med o-ending I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet stadnamn. namn på ein stad (I,1-3) den offisielle skrivemåten for stadnamna byggjer på den nedervde, lokale uttalen den offisielle skrivemåten for stadnamna byggjer på den nedervde, lokale uttalen:. LOKALE STADNAMN: Botolv Helleland (frå garden Helland i Ullensvang) brukar kartblad i arbeidet med å samla inn lokale stadnamn. Her viser han fram eit kart frå Jondal i Hordaland. Kartet har med vel tusen namn, kvart av dei er merkte med eit tal. Foto: Ståle Skogsta Høring - forslag til endring i lov om stadnamn Uttalelse fra Klagenemnda for stedsnavnsaker Innledning Vi viser til høringsnotat fra departementet, datert 16.4.2012, om forslag til endringer i lov om stadnamn. Vi forstår endringsforslaget slik at eier/fester av et bruk etter lovendringen ska

Men korleis grip han det an, når han får eit stadnamn, som ved første augekast gir lita meining, i fanget? Solvang meiner det er starten på ei spennande jakt, som kan gje ei aha-oppleving. - Det første steget er nok å sjekke faglitteraturen, ordbøker, etymologiske ordbøker og lokale ordsamlingar For samiske og kvenske stadnamn skal det takast særleg omsyn til munnleg tradisjon. Skal eit objekt som ikkje har hatt namn, namnsetjast, skal det takast omsyn til lokale, nedervde stadnamn og tradisjonelt ordtilfang på staden. § 2. Korleis lydleg overførte stadnamn i fleirspråkleg område skal skrivas

Sametingspresident Aili Keskitalo meiner kommunar ikkje prioriterer samiske stadnamn. Det skriv Framtid i Nord. Stadnamnlova skal sikre samiske stadnamn, og krev at stadnamn har riktig skrivemåte. Etter lov om stadnamn har grunneier rett til å fastsette skrivemåten av navn på eget bruk dersom han/hun kan dokumentere at skrivemåten har vært i offentlig bruk som bruksnamn ( på offentlig kart, på skilt,i matrikkelen, skjøte e.l), jfr § 6 andre led i lov om stadnamn.Det er Kartverket som formelt vedtar skrivemåten, men dersom grunneieren ønsker en annen skrivemåte enn den. I tillegg til å ta utgangspunkt i den nedarvete, lokale uttalen, skal en som hovedregel følge gjeldende rettskrivings prinsipp ved normering av stedsnavn, jf. § 4 første ledd i lov om stadnamn

Stadnamn i Nordland - Fylkesmannen i Nordlan

 1. Lokal adresseforskrift i Hole kommune I henhold til Lov om stadnamn, Forvaltningsloven og Hole kommunes delegasjonsreglement legges forslag til «Lokal adresseforskrift for Hole kommune» ut på høring av Levekårsutvalget, etter anbefaling fra Navneutvalget. Navneutvalget - 001/20 31.03.2020 Møtebehandling
 2. Statens kartverk sender med dette saken på lokal høring i kommunen, jf. § 8 i lov om stadnamn. I tillegg til primærnavna tar vi avledete navn med i saken, jf. § 8 siste ledd i forskrift om stadnamn. Det går fram av den vedlagte lista hvilke navn som er med i saken
 3. STADNAMN OG STADNAMNINNSAMLING MED - Norsk namnelag . READ. årsaker eller pga. tilfeldig vakanse. Innpiskaren på fylkesnivå må i alle fall forlange. kommunal hjelp til å finne fram til ein person i kommunen som har interesse, dug og. driv til å ta seg.
 4. Lokal høyring om stadnamn; Auastad, Flåte og Skomdal m.m. i Etne kommune I den pågåande adresseringsprosessen har Etne kommune vedteke Auastadstølen, Flåtevegen og Skomdalsvegen. Kartverket reiser namnesak for desse for å få avklaring av skrivemåten
 5. Og til alt overmål opptrer i forteljinga lokale stadnamn som både Vevang og Haukåsdalen. Gløym likevel alt som har med heimstaddikting, harmonisk salmesong og tombola å gjere
 6. Den nedarva lokale uttalen som lokalkjente fra Skibotn opplyste om, var /bull'do:sarveien/, og Kartverket oppretter derfor navnesak etter lov om stadnamn § 4, første ledd for å få fastsatt en skrivemåte i samsvar med den nedarva lokale uttalen. I 1984 blei det ikke dokumentert parallellnavn i samisk eller kvensk til dette navnet

norske stadnamn» er det mer detaljerte bestemmelser om hvordan stedsnavn skal normeres. Ettersom loven legger til grunn at skrivemåten skal bygge på den nedarva, lokale uttalen til stedsnavnet, ber vi om at alle som uttaler seg, opplyser hva som er den lokale dialektuttalen av stedsnavna HENDT OG HENDER I TINGVOLL 2016. Hendt og hender i Tingvoll 2016 inneheld m.a. artiklar om lokal deltaking i den amerikanske borgarkrigen, bjønnahistorier, utflytting til Sunnmøre, bondelagshistorie, menneskeskjebner på både sol- og skuggesida, lokale stadnamn og krigsminne lokale ønsker og Stedsnavntjenestens tilråding, jf. punkt 6 i de utfyllende reglene. Kunngjøring Kommunen skal sørge for at vedtaket gjøres kjent for de partene i kommunen som har klagerett etter § 12 første ledd i loven, og som ikke er adressater i dette brevet, jf. § 9 i forskrift om stadnamn direkte til lokale organisasjoner kommunen vet har ei særlig tilknytning til stedsnavnene, f.eks. lokale kvenske lag og foreninger. De som etter stadnamnlova har rett til å uttale seg, skal ha minst to måneder til å uttale seg fra saken blir kunngjort for dem, jf. § 8 i forskrift om stadnamn. Eventuell Lokale stadnamn. For nokre år tilbake hadde Fyresdal kommune eit prosjekt med innsamling av lokale stadnamn. Prosjektet var initiert av kulturkontoret og det var Synnøve Nedrebø som i all hovudsak jobba med prosjektet. Det var breitt lagt opp, med mellom anna intervju av dei eldre i grendene og stor hjelp frå grendelaga

Frå 2010 var han igjen engasjert på deltid med vitskapleg handsaming av stadnamn frå kommunane Stryn og Luster. Til saman har Kristian Solvang handsama ca. 51 000 stadnamn vitskapleg for Fylkesarkivet. I tidsrommet 2014-2018 skreiv han 120 korte artiklar om lokale stadnamn i lokalavisa «Fjordingen» i Stryn På torsdag 30. juni kan du høyre meir om arbeidet vi gjer med lokale stadnamn frå fylket på morgonsendinga til NRK Sogn og Fjordane radio. Så skru på radioen ca. kl. 07.40 i morgon! Du kan også lese.. Men lokale organisasjonar som burettslag, historielag og velforeiningar, kan ta opp ei sak dersom dei har særleg tilknyting til eit stadnamn. Ynskjer du å ta opp ei namnesak som ikkje gjeld bruksnamnet på eigen eigedom, og du ikkje får medhald hjå dei offentlege instansane, må du difor gå gjennom ein lokal organisasjon Finn Myrvang har gjennom eit langt liv vore interessert i korleis stadnamn blir brukt og kva dei tyder. Hans eiga hovudfagsoppgåve 1976 handlar om stadnamn knytt til sjø og fiske i Andøy kommune: Kom i bokform 1981-1982 med tittel «I havsauga - Andøya i stadnamn og kysttradisjon», på forlaget Lofotboka

Lokale stadnamn over Nesvikheia på plass - Josnese

Klagerett: I samsvar med § 10 i lov om stadnamn kan offentlige organ som skal bruke navnet i tjenesten og lokale organisasjoner med ei særlig tilknytning til stedsnavn uttale seg i ei klagesak, jf. § 6 første ledd i lov om stadnamn plassering av ein del stadnamn på nokre av Kartverket sine kart som dekkjer Hardangervidda. Namnesaka vart reist for å fastsetja rett skrivemåte for offentleg bruk. Rettsleg grunnlag Når ein skal fastsetja skrivemåten av eit stadnamn for offentleg bruk, er hovudregelen at ein skal ta utgangspunkt i den nedervde lokale uttalen av namnet Rusto, Horsehuset, Horsehusskreio, Lio, Tusshaug, Verahaugen, Utefloren, Myrane, Blindebrotet, Smiehaugen, Søra Bølio, Rikteforbrotet og Rottefarmyro. Desse og 350 andre lokale stadnamn på strekket frå Grov og nordover mot Agdestein og litt innover i lendet i denne delen av Herlege Stordøy, kan du finna plasseringa av ved å ta ein nære studi

Telemark og vatningsveiter | GeoAtlas

Vossestrand Sogela

Du finn stadnamna som er registrerte i Fylkesarkivet sin stadnamndatabase på heimesidene deira. Gå først til www.fylkesarkiv.no og vel « Stadnamn » frå menyen « Arkiv og kjelder ».Til høgre på denne sida kan du så følgje lenka « Lokale stadnamn ».Ved å velje Gulen kommune frå trekkned-menyen får du opp alle stadnamn registrert frå Gulen ordna alfabetisk stadnamn. Det er vanskeleg å tenkje seg eit stadnamn det offentlege ikkje nokon gong kan kome til å bruke. Til spørsmål 12 er vel svaret litt ufullstendig, at Stadnamnlova gjeld for alle stadnamn i offentleg bruk, også bynamn. For visse namn har vi særreglar, til dømes kommunar og fylke. I Kommuneloven (25.sept 199 Fredag 15. juni 1184 utkjempa kong Sverre og kong Magnus Erlingsson sjøslaget ved Fimreite. I 1937 skreiv lærar Vilhelm Flugeim eit stykke om gamle bautasteinar på Nornes og fleire stadnamn. Han knyter to av stadnamna til Fimreiteslaget. I denne artikkelen drøftar språkforskar og stadnamnkjennar Per Arvid Ølmheim tre av stadnamna hjå Flugeim Stadnamn Byggjefelt, vegar og andre lokalitetar skal ha lokale namn og namn som byggjer på den lokale språktradisjonen. Alle slike namn må skrivast rett, og uttalen må vera i samsvar med dialekten. Sjå også lov om stadnamn frå 18. mai 1990 som gjev reglar for fastsetjing av skrive-måten for stadnamn, og heimesida til Øygarde Personvern og cookies. Hadeland er en del av Amedia, og vi er ansvarlig for dine data. Vi bruker cookies og dine data til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene du ser og bruker

Aktivitet: Innsamling av lokale stadnamn (veiledning

Stadnamnnemnda foreslår nye vegnamn på Aurdalsåsen - Nord

Kvifor har Kartverket denne oppgåva? Kartverket

Stadnamn Som ein del av det språklege mangfaldet i Noreg er Hemsedal kommune medviten sitt ansvar for å dyrke og å verne den lokale stadnamn-tradisjonen. Byggjefelt, vegar og andre stadnamn skal få lokale namn og byggje på lokal namnetradisjon. Skrivemåten skal følgje stadnamnlova frå 1990 Prislappen for å byte ut skilta er 316 000 kroner pluss frakt. Det skriv Bergens Tidende. Det er resultatet av at dei på 1990-talet vedtok ein del nye stadnamn i kommunen, for å kome nærare Sotra-dialekten. Møvik kai vert Møvikkaien, Algrøy til Algrøyna og Lokøy til Lokøyna. - Dette er unikt, og eg kan ikkje [ I tillegg til å ta utgangspunkt i den nedervde, lokale uttalen, skal ein som hovudregel fylgja gjeldande rettskrivingsprinsipp ved normering av stadnamn, jf. § 4 fyrste ledd i lov om stadnamn. Skrivemåten skal vera praktisk og ikkje skyggja for meiningsinnhaldet i namnet.

Stadnamn Møre og Romsdal - Fylkesatla

Rette, klage på eller endre stadnamn Kartverket

Preposisjonar og stadnamn Preposisjonar og stadnamn. Det er ofte vanskeleg å vita om ein skal seia «i» eller «på» om ein stad. Tommelfingerregelen er at ein seier «i» om dei fleste stadene, men at ein seier «på» om nokre typar stadnamn, som til dømes namn på øyar, vidder og fjell Lær om polare stadnamn . Alle norske stadnamn i Arktis og Antarktis er elles samla i ein open database. Historia bak dei vedtekne namna i dei norske polområda strekk seg heilt tilbake til vikingtida, men dei fleste namna stammar frå nyare tid, prega av utforsking, kvalfangst og kartlegging På norsk side av det pitesamiske området har det gått føre seg eit omfattande språkskifte, og norsk har trengt vekk samisk som talespråk. Sjølv om språkskifte har blitt gjennomført, kan likevel spor av det samiske språket framleis vere å finne i lokale stadnamn i norsk språkbruk i form av det ein kan kalle samisk substrat i norsk I samråd med FHI har Bergen kommune besluttet å forlenge varigheten på de midlertidige koronatiltakene til og med 22. september. - Smittesituasjonen i Bergen er fortsatt alvorlig. Ser vi på trenden de siste syv dagene, ligger Bergen kommune på et snitt på 32 tilfeller av covid-19 smitte om dagen, og vi har derfor per i dag ikke grunnlag for å si at vi har en nedadgående trend, sier. L=lokale org.sjoner Endelig tilråding fra navne­ konsulentene Vedtak Vedtaksinstans er Kartverket om ikke annet er oppgitt K=kommunen Fk=fylkeskommunen Merknader/ Begrunnelse (L=lov om stadnamn, F=forskriftene) Ev. henvisning til følgeskriv KV = Kartverket SNT = Stedsnavntjenesten (NASKJBO2.DOC) Side 1 1 Nesi sjø Gardsnese

Skjomenfjellet eller Skjomfjellet? Det siste er ritkig i

Høring om skrivemåte av lokale stedsnavn - Rendalen kommun

Kommunen har oppfordret Språkrådet og Kartverket til å legge avgjørende vekt på de lokale meningene i de pågående navnesakene. På loftet etter papirer . På Kommisrud vet de ikke hvordan det hele vil ende. For noen dager siden var Trond Gundersen på loftet og hentet en pappeske med papirer Lokale organisasjonar har rett til å uttale seg i saker som gjeld stadnamn organisasjonen har ei særleg tilknyting til. § 9 skal lyde: § 9 Tilrådin

Kunngjøring: Adressefastsettende veinavn Apaja - StorfjordObrestads topografiar[verdens vakraste vik] - Historie

Tilskottsordnin

Laurdag 8. februar kl. 14.00 kjem Gøril Grov Sørdal til Sogndal bibliotek i Kulturhuset og kåserer om stadnamn i Sogn og Sogndal. Ho er kjent frå NRK-serien Nomino og har gjeve ut to bøker om lokale stadnamn i Noreg: Nomino: historia om norske stadnamn I Sogn og Fjordane er det til no samla inn 250 tusen stadnamn. I dag skal du få vite kva Meraftaflata betyr. Kommunar som ufrivilleg står åleine blir straffa økonomisk og vi skal servere veret for den andre veka i juli

Stadnamn i Ulvik - Ulvik hera

Bergen kommunes nettsted - informasjon og tjenester for innbyggerne i Berge Temaet gir muliheter for mange ulike lokale prosjekter, men gir også muligheten for gode drøftelser i en global sammenheng. Arbeid med kulturminner, interessekonflikter og lokal forvaltning og aktiviteter knyttet til deltakelse og demokrati er eksempler på oppgaver som samlet kan bidra til gode lokale prosjekter

Skjermbilde%2B2020-01-14%2BklFowey – Wikipedia
 • Dominikanar katolsk.
 • Matematik tårn.
 • Husleiekontrakt huseiernes landsforbund.
 • Bdat hauschildt.
 • Naturlegemidler.
 • Rødt rundt sår.
 • Tanzschule scharfe falkenberg.
 • Ultimate heatblast.
 • Lyse muffins uten egg.
 • Eintracht braunschweig live ticker radio.
 • Tromsø museum adresse.
 • Hotell i poznań polen.
 • Ørland kysthotell restaurant.
 • Discgolf sweden.
 • Bast bedeutung.
 • Tropical island attractions.
 • Georgien sehenswürdigkeiten.
 • Del av spania kryssord.
 • Johan golden mor.
 • Pete best.
 • Reingewinn kreuzworträtsel.
 • Gewoonten filipijnen.
 • Lustige gedichte zum geburtstag.
 • Intern kryssord.
 • Wg gesucht koblenz.
 • Sympathisch wikipedia.
 • Hvordan kan menneskelig aktivitet forstyrre jordas energibalanse?.
 • Forskjellen på aerob og anaerob celleånding.
 • Dr dropin trekanten.
 • Steve biko apartheid.
 • Forskjell på sugge og purke.
 • Goatee beard.
 • Generell kjemi uio.
 • Windows spotbright.
 • Mintec schulmensa.
 • Fotefar musikk.
 • Eton skjorter størrelsesguide.
 • Familienpizza nürnberg.
 • Häuser zeitschrift erscheinungsdatum.
 • Klinisk ernæringsfysiolog opptakskrav.
 • Dikt fra opplysningstiden.