Home

Stiftelse av aksjeselskap uten revisor

Etablere AS uten revisor? - Vi kan hjelpe deg umiddelbar

 1. Kontakt våre forretningsadvokater
 2. Hva bruker jeg stiftelsesdokument for aksjeselskap til? Siftelsesdokument for Aksjeselskap benyttes til å fortelle brønnøysundregisteret om hvilken type drift selskapet skal ha, navn, eiere og hvem som skal sitte i styret. Malen SMBinfo har laget er beregnet for Aksjeselskap med fravalg av revisor. Dvs nye aksjeselskap som ikke ønsker å benytte revisor
 3. imum 30 000 norske kroner) og be om bekreftelse fra banken. (Bekreftelsen kan også gis av revisor, advokat eller autorisert regnskapsfører.
 4. dre selskap kan få kuttet i kostnaden og barrieren for å starte AS bli
 5. Aksjeselskap som har valgt bort revisjon av årsregnskapene er i flere tilfeller likevel avhengig av uttalelser og bekreftelser fra revisor. Reglene er lempet på en del områder, men fortsatt er det en del situasjoner hvor selskap som har valgt bort revisjon av årsregnskapene har krav om uttalelser fra revisor
 6. Stiftelse av aksjeselskap. Sist oppdatert: 11. juni 2019 . Stiftelsesdokument for aksjeselskap. Elektronisk stiftelse av aksjeselskap. Vedtekter for AS. Et aksjeselskap skal registreres i Foretaksregisteret. Fristen for når vi må ha mottatt.
 7. Stiftelse av aksjeselskap; Stiftelse av aksjeselskap Fra Brønnøysundregistrene. Her kan du stifte aksjeselskap. Du oppretter stiftelsesdokument og vedtekter, og selskapet blir stiftet når stifterne signerer. Start tjeneste Om denne tjenesten. Hvem skal bruke skjemaet.

For eksempel krever aksjeloven at en revisor skal bekrefte innskutt kapital i et aksjeselskap dersom aksjeinnskuddet gjøres med andre eiendeler enn penger. Dette gjelder både ved stiftelse av aksjeselskapet og eventuelt senere kapitalforhøyelse Stiftelse av aksjeselskap; Stiftelsesdokument for aksjeselskap; Stiftelsesdokument for aksjeselskap. Sist oppdatert: valg av revisor hvis selskapet skal ha revisor; Se eksempel på stiftelsesdokument (pdf) Ønsker du mer informasjon om det å stifte et aksjeselskap, kan du se aksjeloven kapittel 2. Nyttige lenker

20 års erfaring · Spesialiserte advokater · Din sak i foku

 1. Må ha revisor. Stiftelser har plikt til å bruke revisor registrert hos Finanstilsynet, det vil si registrert eller statsautorisert revisor. Informasjon om valg av revisor og revisors plikter finner du i stiftelsesloven §§ 43 og 44. Merk at det er unntak for stiftelser der kommuner oppnevner styreflertallet
 2. En av fordelene med å etablere et aksjeselskap er at du som eier også kan være ansatt i selskapet. Du har da like rettigheter som andre arbeidstakere. Aksjeselskapet har arbeidsgiveransvar for deg og du skal ha utbetalt lønn. Eier av aksjeselskapet kan velge å ikke være ansatt selv om han/hun arbeider i selskapet
 3. Ved stiftelse av nytt aksjeselskap kan styret gi denne fullmakten i stiftelsesdokumentet. Merk at det er kun revisjon av årsregnskapet som kan fravelges. Andre attestasjonsoppgaver etter aksjeloven, som bekreftelse av innbetalt aksjekapital eller bekreftelse av åpningsbalanse, må bekreftes av revisor
 4. Dette er en steg for steg guide for stiftelse av ditt AS. Selskapsform for konsulenter: Med konsulent mener vi her en selvstendig næringsdrivende som kun leier ut sin egen arbeidskraft, og som ikke er ansatt i selskapet/selskapene man arb... 2. Stifte aksjeselskap - Åpning av Bankkonto: Åpning av bankkonto for stiftelse av aksjeselskap
 5. Skal du melde fravalg for et selskap som allerede har registrert revisor, må du legge ved generalforsamlingsprotokoll i inneværende år som viser at selskapet har vedtatt fravalg av revisjon. Hvis fjorårets årsregnskap ennå ikke er mottatt hos Regnskapsregisteret må du også legge ved protokoll fra ordinær generalforsamling som viser at årsregnskapet er fastsatt
 6. I forbindelse med stiftelse av et aksjeselskap er det tilstrekkelig at stifterne fravelger revisjon ved å unnlate å velge en revisor i stiftelsesdokumentet. Dokumentmaler, veivisere og emner i Sticos Oppslag. I Sticos Oppslag har vi en rekke dokumentmaler og veivisere som kan benyttes ved fravalg av revisjon
 7. Reglene om stiftelse av aksjeselskap fremgår i hovedsak av aksjeloven (asl.) kap 2. en revisor eller en finansinstitusjon som bekrefter at aksjekapitalen på mimimum 30.000 kr er innbetalt på bedriftens konto.Ved stiftelse av små aksjeselskaper kan stifterne i stiftelsesdokumentet bestemme at selskapet ikke skal ha revisor

Ved stiftelse av aksjeselskap kan man også stille eiendeler til rette for ASet. Verdien på disse vil da kunne regnes som en del av aksjeselskapets aksjekapital. I disse tilfellene anbefales å kontakte revisor for å sette opp åpningsbalansen da den skal skal oppgis i henhold til regnskapsloven Revisjon ved avvikling av aksjeselskap Selv om et og deretter engasjere en revisor kun for revisjon av avviklingsbalanse og avviklingsoppgjør når dette eventuelt blir aktuelt. NARF er klar over at dette, på linje med kravene til revisjon av åpningsbalanse ved stiftelse (jf. aksjeloven § 2-8 (2).

Mal - stiftelsesdokument for aksjeselskap UTEN revisor

Altinn - Starte og registrere aksjeselskap (AS

 1. Hvis en stiftelse er opprettet uten at oppretteren har utarbeidet et stiftelsesdokument som fyller vilkårene i første ledd, skal styret utarbeide stiftelsesdokumentet, eventuelt supplere stiftelsesdokumentet med de opplysninger som mangler. Valg av revisor mv
 2. I disse tilfellene kreves en bekreftelse av revisor om at de oppførte verdiene tilfredsstiller Stiftelsen har 51 prosent eierandel i et aksjeselskap. Har det noe å si for beskatningen av stiftelsen? En stiftelse som gjennom eierskap i aksjer eller andeler har bestemmende innflytelse over næringsvirksomhet utenfor stiftelsen.

Ved stiftelse av aksjeselskaper der aksjer tegnes mot tingsinnskudd (f.eks. ved omdanning fra enkeltpersonforetak til aksjeselskap) eller når det skjer kapitalforhøyelse ved aksjeinnskudd i annet enn penger vil det være krav om at revisor skal bekrefte redegjørelsen fra styret. Fusjons- og fisjonsplane Stiftelse av aksjeselskap (§§ 2-1 - 2-20) I. Stiftelsesgrunnlaget. Aksjetegning (§§ 2-1 - 2-10) § 2-1. Generalforsamlingens valg av revisor § 7-2. Opphør av revisors oppdrag § 7-3. Nyvalg av revisor § 7-4. Revisjonsberetning Ikrafttredelse uten kreditorvarsel § 12-6. Ikrafttredelse etter kreditorvarse Skal aksjekapitalen kun bestå av kontantinnskudd, er det ikke lenger krav om revisorbekreftelse av åpningsbalanse (nytt fra 1. juli 2013). Men, en revisor må bekrefte åpningsbalanse med et eget skriv dersom aksjeinnskudd skal skje med annet enn penger, selskapet skal bli part i en avtale eller noen skal gis enkelte typer særskilte rettigheter Stiftelse av aksjeselskap. I. Stiftelsesgrunnlaget. Aksjetegning Selskapet kan ikke avsette revisor før utløpet av tjenestetiden uten saklig grunn. Uenighet vedrørende regnskapsmessig behandling eller revisjonshandlinger anses ikke som saklig grunn for avsettelse. (3).

Stiftelse av selskap Revisorhuset har lang erfaring med å hjelpe gründere. Vi har lang og god erfaring med stiftelse av selskaper. Vi bistår med nødvendig bekreftelse av åpningsbalansen for de som ønsker å stifte selskapet, både med og uten revisor Revisor Aksjeselskap trenger ikke revisor dersom: Driftsinntektene er lavere enn fem millioner; Selskapets balansesum er mindre enn 20 millioner, og; Gjennomsnittlig antall ansatte ikke overstiger 10 årsverk; Dette betyr at de aller fleste nyetablerte selskaper ikke trenger revisor. Dette må vedtas av styret Avvikling av aksjeselskap. Fra 1. januar 2019 slipper aksjeselskaper som har fravalgt revisjon å revidere avviklingsregnskapet. Fra 1. mars 2019 gjelder det samme for avviklingsbalansen, fortegnelsen og sluttoppgjøret. Avviklingsstyret fjernes som eget selskapsorgan Aksjeselskapet må ha en fysisk forretningsadresse, med gate/vei, og deretter godkjennes av revisor. Utgifter ved stiftelse og særskilte rettigheter. og bilder på dette nettstedet er kopibeskyttet og tilhører Eiso Marketing Ltd. Kopiering eller annen gjengiving av både tekst og bilder uten samtykke er forbudt stiftelse av aksjeselskap nÅr aksjeinnskudd skal gjØres opp med annet enn penger, eller nÅr det skal gjelde andre s®rlige vilkÅr (lovens kapittel 2) I punkt 2 har vi beskrevet de helt enkle selskapsstiftelsene, der aksjeinnskuddene betales med penger, og det ikke er aktuelt at noen skal ha særlige rettigheter i forbindelse med stiftelsen

Starte AS uten revisor Starte AS Spør advokaten

Revisjonskrav for AS som ikke har valgt revisor

Skattemelding for aksjeselskap mv. skal leveres av aksjeselskaper, verdipapirfond, banker, pensjonskasser, pensjonsfond, samvirkeforetak og andre upersonlige skattytere. Næringsoppgave. Næringsrapport skatt er en leveringsform for aksjeselskap med enklere skattemessige forhold Snart kan selskapet ditt dø uten revisors velsignelse ».Avvikling av aksjeselskaperAksjeloven har detaljerte regler for framgangsmåte for oppløsning og avvikling av et aksjeselskap. som altså fortsatt skal bekreftes av revisor uavhengig av om selskapet har revisor eller ikke.Så selv om regelendringene innebærer en betydelig. Om en stiftelse skal ha en daglig leder vil bero på hvordan styret i stiftelsen ønsker å organisere arbeidet. Det er styret som ansetter daglig leder og daglig leder er underordnet styret. Styret kan dermed instruere daglig leder. Det følger av stiftelsesloven § 38 at styret representerer stiftelsen utad For å starte aksjeselskap trenger du minst 30 000 kroner i aksjekapital, men det er ikke noe i veien for å ha høyere kapital enn dette. Du har lov til å bruke eiendeler som deler av kapitalen, men dette krever mer papirarbeid og må i tillegg godkjennes av en revisor

De minste aksjeselskapene har ikke plikt til å ha revisor (kriterier for å unnlate revisjon). Dette medfører en direkte besparelse per år fra kroner 10 000,- og oppover per aksjeselskap avhengig av størrelsen og kompleksiteten på regnskapet Ved stiftelse av et aksjeselskap (AS) eller et allmennaksjeselskap (ASA) der aksjeinnskuddet utelukkende skal gjøres opp med penger, følger det av aksjeloven § 2-18 annet ledd at en autorisert regnskapsfører, i tillegg til revisor, advokat eller bankinstitusjon, kan bekrefte at selskapet har mottatt pengene. Det samme gjelder ifølge aksjeloven § 10-9 annet ledd ved kapitalforhøyelse Må vi ha det? Svar: Nei, ikke hvis kapitalinnskuddet er kun i penger. Fra 1. juli 2013 ble det ikke lenger påkrevd med revisorbekreftelse av åpningsbalansen, bortsett fra tilfeller der stifterne ønsker å ha med fysiske gjenstander som aksjekapital, såkalt tingsinnskudd.Da må revisor bekrefte åpningsbalansen og bekrefte taksten på tingene samt en redegjørelse fra eierne 10 praktiske tips ved omdanning til aksjeselskap. Skattefri omdanning av enkeltpersonforetak kan være en krevende prosess som byr på en del faglige problemstillinger, ikke minst på grunn av dårlig koordinering mellom regler for skatt, selskapsrett, bokføring og merverdiavgift. Brynhild Bakken Kvernmo, rådgiver i Sticos. 29.10.18. 1

Stiftelse av aksjeselskap Brønnøysundregistren

Stiftelse av aksjeselskap Om aksjelovutvalget får gjennomslag for sine forslag blir det enda lettere å stifte aksjeselskap. Minste lovlige aksjekapital blir 1 krone, det blir ingen krav til ekstern bekreftelse av aksjeinnskudd til og med kr 100 000, og stifterne kan fravelge revisjon ved å unnlate å velge en revisor. Dette bidrar til å gjøre terskelen for å stifte aksjeselskap så lav. Selskapsformer og stiftelse . Selskapsformer. Noen driver en bedrift alene, må det i henhold til aksjeloven avholdes et stiftelsesmøte og en konstituerende generalforsamling der stifterne av aksjeselskapet møtes. Det skal velges et styre og revisor, og det fastsettes vedtekter for selskapet Med virkning fra 1. januar 2018 ble aksjelovens § 2-8 og § 13-6 nr. 7 opphevet.* Endringene innebærer at det ikke lenger er krav om åpningsbalanse ved stiftelse med tingsinnskudd, eller ved fusjon og fisjon Stiftelse er selskapsform uten eiere regulert etter regler i Stiftelsesloven. Europeisk selskap, SE-selskaper, er aktuelt der man driver virksomhet på tvers av nasjonale grenser i EU/EØS. Altinn har en oversikt over selskapsformene og kravene som er knyttet til disse

Stiftelse av aksjeselskap og kapitalinnskudd I utredningen foreslo lovutvalget at aksjeselskaper skulle kunne stiftes med aksjekapital på 1 krone, og at det ikke skulle være krav om ekstern bekreftelse av innskudd i kontanter opp til og med kr 100 000. Kontantinnskudd over kr 100 000, samt tingsinnskudd, skulle kunne bekreftes av advokater, finansinstitusjoner og revisorer. Alle krav til. Gebyr for registrering og tinglysing, gjeldende fra 1. januar 202 Når et aksjeselskap etableres må stiftelsesdokumenter og vedtekter være signert. Dette kan du gjøre selv og forslag til stiftelsesdokumenter og vedtekter finner du på altinn.no.Hvis du ikke vil gjøre denne jobben selv, kan du kontakte en regnskapsfører, revisor eller advokat.Husk å oppgi hvor mye aksjekapital du starter med i stiftelsesdokumentene, minimum 30.000 kroner Ideelt aksjeselskap er et begrep som benyttes om aksjeselskap hvor man gjennom vedtektene har satt det vanlige målet om avkastning til side for å ivareta et bestemt formål uten at dette skal gå på bekostning av aksjelovens krav til sunn forretningsdrift. Et slikt bestemt formål kan for eksempel være av sosial eller miljømessig art, men kan også handle om forskning eller andre ikke.

Åpningsbalanse ved stiftelse av ny bedrift Her viser vi hvordan du stiller opp åpningsbalansen som skal vedlegges stiftelsesdokumentet til nyopprettede aksjeselskap.Se eksempler både med og uten omkostninger Stiftelse av aksjeselskap. Ved stiftelse av et aksjeselskap må stifterne lage en åpningsbalanse for selskapet, som blant annet skal signeres av stifterne. En revisor skal også bekrefte at balansen er satt opp ut ifra reglene i Regnskapsloven. For mer detaljert informasjon om åpningsbalanse ved stiftelse av aksjeselskap, henvises det til.

Kapitteloversikt: Innledende bestemmelser Stiftelse av aksjeselskap Selskaapitalen Aksjeeiere, overgang av aksjer mv. Generalforsamling Selskapets ledelse Revisor Utdeling av utbytte og annen anvendelse av selskapets midler Egne aksjer Forhøyelse av aksjekapitalen Finansielle instrumenter Nedsettelse av aksjekapitalen Fusjon Fisjon Omdanning av aksjeselskap til allmennaksjeselskap. Noen lever godt med disse selskapsformene. Mange opplever utfordringer. Omdanning til et aksjeselskap kan etter nærmere vilkår gjennomføres skattefritt. Alle som ikke er organisert som et aksjeselskap bør derfor vurdere om selskapet skal omdannes, og særlig de av dere som opplever uheldige konsekvenser av dagens organisering

Over halvparten av alle nye selskaper er et aksjeselskap. På denne siden hjelper vi deg med å starte aksjeselskap trinn for trinn. Slik starter du aksjeselskap: 1. For beløp over 1 million kroner behøver du bekreftelse fra autorisert regnskapsfører, revisor eller advokat Et kommunalt eid aksjeselskap kan uten hinder av kommuneloven § 51 nr 1 annet ledd stille garantier. 5.1.3 Stiftelse av aksjeselskap. som vilkår at det i kommunale/fylkeskommunale aksjeselskaper som velger den kommunale/fylkeskommunale revisjon som revisor, skal det av selskapets vedtekter,.

En revisor kan også hjelpe deg, og spesielt ved stiftelse med tingsinnskudd anbefaler vi at du søker hjelp. 3. Åpningsbalanse. Det er ikke lenger krav om revisorbekreftelse av åpningsbalanse om aksjekapitalen består av kontantinnskudd. Da kan vi i Sparebanken Vest bekrefte dette Salg av aksjeselskap. Vurderer du å selge bedriften din? Revisorkonsult AS kan hjelpe deg med salg av aksjeselskap, slik du får riktig pris og unngår skattesmell etter salget.. Det er mange ting å huske på når en bedrift skal selges. Ingen salgsprosesser er like Hvis en stiftelse er opprettet uten at oppretteren har utarbeidet et stiftelsesdokument som fyller vilkårene i første § 43 Valg av revisor mv. av stiftelsesdokument og bekreftet utskrift av protokollen fra generalforsamlinger som viser meldte opplysninger i aksjeselskap, allmennaksjeselskap, annet selskap med begrenset ansvar,. Når dere samles for å starte et aksjeselskap sammen, kalles det et stiftelsesmøte. Referatet fra dette møtet er et viktig dokument når det nye selskapet skal registreres hos det offentlige. På stiftelsesmøtet avgjøres det nye selskapets grunnleggende egenskaper, som f.eks hvor det skal ha hovedkontor, hvor mange aksjer det skal ha, og hva hver aksje skal koste ved oppstart

Det ordinære økonomiske tilsyn i et aksjeselskap skal utføres av revisor, aksjonærene rett til å fremsette krav om gransking av selskapets stiftelse, aksjeselskap innebærer det innføring i aksjeeierboken, og for allmennaksjeselskaper . gransking. 25 Aksjeloven § 7-2 - valg av revisor. Vi viser til brev 14. februar. Spørsmålet er om styret i et aksjeselskap alltid må innkalle generalforsamlingen for å velge ny revisor, eller om det kan tenkes særlige forhold som medfører at styret selv kan foreta valg av ny revisor Våre advokater hjelper deg å opprette AS, med revisor, raskt og enkelt. Vi er i stand til å gjennomføre det umiddelbart, og hele prosessen tar ca 1 uke. Pris: NOK 5.900 eks. mva + gebyr til Brønnøysundregistrene (NOK 5.666,-) for standard elektronisk etablering. Slik hjelper vi deg å etablere AS med revisjonsplikt Innhenter nødvendige opplysninger Utarbeider [

Krav ved stiftelse av aksjeselskap. Dette er minstekravene for å starte et AS: Her ser vi på vilkårene, og når du i praksis må skaffe deg en revisor. Artikler - 11. mai 2020. Dette må du vite om aksjeoppgaven. Både privatpersoner og selskap som eier aksjer får aksjeoppgave fra myndighetene hvert år Registrering av aksjeselskap i Foretaksregisteret Aksjelselskapet må registreres i Foretaksregisteret før det har lov til å starte opp virksomheten. Registreringen kan foretas ved hjelp av skjemaet Samordnet registermelding (kr. 6.797) , eller elektronisk via Altinn (kr. 5.666,-) En generalforsamling er en samling av alle eierne i selskapet. Den representerer den øverste myndighet i aksjeselskapet. Dersom du er den eneste aksjeeieren i aksjeselskapet ditt, består generalforsamlingen bare av deg. Stemmeretten på generalforsamlinger bestemmes av hvor mange aksjer hver eier har Aksjeselskap (AS) og allmennaksjeselskap og dette må være bekreftet av revisor. Skal aksjeinnskuddet utelukkende gjøres opp med penger, kan bekreftelsen gis av en finansinstitusjon. sammenlignet med registrering av selskaper uten utenlandske personer involvert i selskapets ledelse..

Altinn - Stiftelse av aksjeselskap

Få med gratis fakturaprogram! Når du starter AS på Starte-AS.no får du med det populære fakturaprogrammet til Conta.Der kan du lage fakturaer helt gratis. Du kan også huke av for føre regnskap i Conta. Da får du med: Gratis regnskaurs slik at du har full kontroll; Gratis mobilapp for å ta bilde av kvitteringer og sende til regnskape Må åpningsbalansen til et aksjeselskap ha både bank- og revisorerklæring? Syns ikke dette går klart frem av aksjeloven, da jeg finner to punkt som sier i mot hverandre Svar: Det er praktisk mulig å benytte fysiske ting som aksjekapital (tingsinnskudd), men verdiene av disse tingene må bekreftes av en revisor. Da det ikke lenger er krav til å bruke revisor for å starte AS, blir dette en fordyrende måte å stifte et aksjeselskap på, og det tar mer tid.Siden kravet om aksjekapital er satt ned til 30.000 anbefaler vi heller å fremskaffe disse 30.000.

Stiftelse av aksjeselskap (Aksjelovens kapittel 2) Når man skal organisere en virksomhet som et aksjeselskap, må man følge reglene om stiftelse av aksjeselskap i kapittel 2 i aksjeloven. Dette gjelder både når man skal starte ny virksomhet, og når en allerede bestående virksomhet skalomorganiseres - for eksempel fra enkeltmannsforetak eller ansvarlig selskap til aksjeselskap Stiftelse av et selskap krever at stifterne (som å være minimum to stykker) Stiftelse av et aksjeselskap krever også at stifterne blir enig om et stiftelsesdokument, Vi anbefaler alltid at man tar en runde med advokat og revisor for å få en oversikt over ansvar og skattereglene som ofte kan være like viktig Elektronisk stiftelse av selskaper - Gladnyheten for gründere er at de neste år kan starte aksjeselskaper elektronisk, og uten å engasjere revisor, sier Kristin Skogen Lund. Det blir også slutt på at selskaper må ha varamedlemmer til styret, og hele 150 000 aksjeselskaper kan dermed løse varamedlemmer fra vervene om de ønsker det

aksjeinnskuddet uten innbetaling av overkurs (jf. aksjeloven § 2-8, 4. ledd). Merk: Hvis aksjeinnskuddet skal gjøres med annet enn penger, må åpningsbalansen tilpasses dette formål. En revisor skal avgi erklæring om at åpningsbalansen er korrekt utarbeidet. Åpningsbalanse • Revisor skal sende melding til Foretaksregisteret om at oppdraget er avsluttet (§ 7-1 fjerde ledd første punktum). Dette gjelder ikke dersom det er klien-ten selv som bytter revisor. Klienten har plikt til å melde ny revisor til Fore-taksregisteret. Dersom revisor fratrer før utløpet av tjenestetiden (utenom ordinær generalfor. Aksjeselskap kan ikke sende inn Næringsrapport skatt hvis balansen ikke stemmer. sjekk at alle tall er skrevet uten merverdiavgift. du har betalt til Brønnøysundregistrene i forbindelse med opprettelse av selskapet og eventuelle faktura fra revisor for stiftelsespapirer 7.7 Kostnader ved stiftelse av selskap, nytegning av aksjekapital og børsintroduksjon 7.8 Overkurs ved nytegning av aksjekapital 7.9 Oprivning av aksjekapital 7.10 Konsern 7.11 Mottatt utbytte 7.12 Korreksjonsinntekt 8 Fusjon 9 Fisjon 10 Fastsetting av formuesverdi av aksjer 11 Utland Aksjeselskap mv. - konsernbidrag 1 Generel Nå bortfaller krav til at revisor skal bekrefte åpningsbalanse ved stiftelse av AS. En tråd i 'Generell business' startet av Bjrl uten at det nødvendigvis medføre større ansvar for deg om Men jeg ville foretrukket at staten i stedet fjernet gebyret på rundt 6.000 kroner for registrering av et nytt aksjeselskap,.

Altinn - Må jeg ha revisor

Stiftelsesdokument for aksjeselskap Brønnøysundregistren

1. Finn en revisor (mulig du kan gjøre dette etter å ha vært i banken). 2. Fullfør stiftelsesdokument, dra i banken, opprett konto (de tar kopi av passet ditt samt stiftelsesdokumentet), jeg ba da samtidig om å få en bekreftet kopi for å ta med til revisor (men fikk opplyst senere at dette ikke er nødvendig, revisoren kunne gjøre dette. Avtaler mellom selskap og aksjonær, kan være kamuflert utbytte som påfører selskapet tap. Derfor må en rekke avtaler godkjennes av generalforsamlingen for å være gyldige. Her gir Eurojurisadvokat Nils Ivar Sylte en oversikt over hva som kreves av slike avtaler. 1. Generelt om bestemmelsens bakgrunn og utforming Avtaler om utveksling av ytelser av relativt store [ Advokater og autoriserte regnskapsførere kan bekrefte innbetalt aksjeinnskudd i penger i forbindelse med stiftelse av aksjeselskap og kapitalforhøyelse fra 2. mai 2018. Stortinget vedtok endringen i aksjelovene 16. juni 2017, men ikrafttredelsen måtte vente på at Brønnøysundregistrene fikk tilpasset sine systemer til å håndtere dette. Brønnøysundregistrene melder at tjenesten. En stiftelse opprettes når en formuesverdi skal brukes til et spesifikt formål som kan være av humanitær, sosial, økonomisk eller ideell art.. En stiftelse er en type selskapsform som opprettes ved at en mengde penger skulle brukes til et bestemt formål. Ofte dukker disse pengene opp ved gave eller testament Aksjeloven har regler om stiftelse av selskapet. For å stifte et aksjeselskap, må de som skal tegne aksjer i selskapet (stifterne) lage et stiftelsesdokument. I stiftelsesdokumentet skal det stå hvor mange aksjer hver av stifterne skal ha, og hva som skal betales for hver aksje (aksjeinnskuddet)

Bekreftelse av kapitalinnskudd (evt. åpningsbalanse) Vi gir revisor-bekreftelse av kapitalinnskudd og åpningsbalanse ved stiftelse av aksjeselskap, og kan eventuelt bistå med annen dokumentasjon (som redegjørelse etter AL § 2-6), samt registrering i Foretaksregisteret gjennom www.altinn.no.Kort responstid (fast pris ved kontantinnskudd, uten endringer av dokumentasjonen) Aksjeselskap, forkortelse AS, er et selskap med bestemt kapital fordelt på én eller flere andeler som kalles aksjer. Deltakerne, det vil si aksjonærene, har ikke personlig ansvar for selskapets forpliktelser eller gjeld. Aksjeselskapene er regulert i aksjeloven. Aksjeselskapet er den vanligste selskapsformen i næringslivet. I 2020 var det registrert drøyt 340 000 aksjeselskaper i Norge En idé er derfor å begynne å forstå oppsettet i et mindre selskap, f.eks et lite aksjeselskap. Reglene for aksjeselskap og allmennaksjeselskap er hovedsakelig ganske like. Når du i tillegg vet hva du skal se etter, går jobben mye enklere. Det er få som leser gjennom hele årsrapporten, uten å skumlese enkelte partier

Som aksjeselskap kan investorer kjøpe andeler av selskapet, og inngangssummen kan brukes til å ekspandere driften. Du har overskudd og ønsker å kunne reinvestere det i driften uten at det beskattes med opp til 50,01%. Du har begynt å tenke på et fremtidig generasjonsskifte, og ønsker aksjeselskap da det er flere arvinger å dele mellom Søkere må levere attest fra revisor eller autorisert regnskapsfører om at opplysningene i søknadene var riktig, senest ved årsrapporteringen for 2020. Opplysninger om hvem som mottar støtte, hvor mye som tildeles og grunnlaget for beregning av kompensasjon vil offentliggjøres Side 10 av 155 1.2 Stiftelse av aksjeselskap bekreftes av revisor. omdanne virksomheten til aksjeselskap, uten at det er nødvendig å utarbeide redegjørelse. I dag kan selskapet bare dekke kostnadene ved stiftelsen av selskapet når det beløpe

Video: Regnskap og revisjon

Før registrering av nyopprettet stiftelse skal revisor avgi en erklæring om at hele grunnkapitalen er stilt til stiftelsens selvstendige rådighet. Bankene kan ha noe forskjellige rutiner for oppretting av bankkonto når stiftelsen ennå ikke har fått organisasjonsnummer Stiftelse av aksjeselskap Etter gjeldende lov skal revisor bekrefte at selskapet har mottatt aksjeinnskuddet. Når aksjeinnskuddet gjøres opp i kontanter, blir dette kan omdanne virksomheten til aksjeselskap, uten at det er nødvendig å utarbeide redegjørelse. I dag. Omdanning av ENK til AS og stiftelse av nytt AS må meldes til Foretaksregisteret i Altinn innen 1. juli det inntektsåret omdanningen skal få virkning for. Hvis virksomheten drives uforandret videre, kan du søke om å videreføre mva.-registreringen, uten å først måtte passere 50.000 kroner i omsetning Mest aktuelt her er gebyret til Brønnøysundsregistrene for registrering i Foretaksregisteret (alle aksjeselskap må registreres i Foretaksregisteret), som per september 2015 koster 5666,- kroner (såfremt registreringen gjøres elektronisk), men også utgifter til f.eks. regnskapsfører, revisor eller andre firma som tilbyr hjelp med utarbeidelse av dokumenter / foretaksregistrering kan tas med

Altinn - Aksjeselskap (AS

En annen nyttig tiltak var å redusere den minimale aksjekapitalen mer enn tre ganger fra 100 000 kroner til 30 000. Dette kan regnes som en av de mange fordelene. Dette kan regnes ut som en av de mange fordelene som de lave økonomiske risikoene innebærer at det maksimale tapet er bare pengene som er investert uten noe annet ansvar Oppstart av aksjeselskap reguleres av en rekke formkrav, egenkapital og gjeld på stiftelsestidspunktet. Åpningsbalansen skal bekreftes av revisor, og normalt også når det gis permisjon med eller uten lønn i mer enn 2 uker. Melding gis senest fredag i uken etter at tilsettingsforholdet opphører. Nærmere informasjon: www.nav.no Reglene om styret, dets oppgaver og ansvar, er stadig gjenstand for stor interesse. Ikke minst i mediene når noe går galt. For styremed-lemmer er det viktig å kjenne de reglene som gjelder for styrets arbeid. Her gis en kortfattet oversikt over de viktigste regler som gjelder for styrets virksomhet. Oversikten tar først og fremst sikte [ En registrert eller statsautorisert revisor skal avgi erklæring om at balansen er utarbeidet i samsvar med disse reglene. Åpningsbalansen med revisors erklæring skal tidligst være datert fire uker før stiftelse. Registrering av aksjeselskap i Foretaksregistere Styrehonorar: Dette sier aksjeloven. I denne artikkelen vil styrehonorarer gjennomgås, med utgangspunkt i aksjelovens § 6 - 10.Innledningsvis diskuteres hvem som fastsetter styrehonoraret, etterfulgt av en rekke praktiske spørsmål og svar

Trenger jeg regnskapsfører og revisor? - Infotjeneste

Ved stiftelse av aksjeselskap skal det i melding til Foretaksregisteret opplyses at aksjeinnskuddene er mottatt, jf. aksjeloven § 2-18 (2). Dette skal bekreftes av revisor. Skal aksjeinnskuddene utelukkende gjøres opp i penger, kan bekreftelsen gis av et finansforetak, en advokat eller en autorisert regnskapsfører Starte Aksjeselskap? Med Starteaksjeselskap.no trenger du kun fylle ut vårt online skjema, så tar våre eksperter seg av stiftelsen av ditt aksjeselskap. Raskt, trygt & enkelt! Kampanje: Velg Vangdal Regnskap som din regnskapsfører og vi hjelper deg starte aksjeselskap gratis krav, så som bekreftelse av innbetaling av aksjekapital med kontanter ved stiftelse eller kapitalutvidelse, er det derimot normalt uten betydning om bekreftende revisor har foretatt revisjon. Etter at selskapet er stiftet kan det bli krav om aksjeselskapsrettslige særattestasjoner ve

Stiftelse av aksjeselskap - Steg-for-steg smbinfo

Revisorpartnere AS er et lite revisjonsfirma med hovedkontor i Oslo og et avdelingskontor beliggende i Trondheim. Som et lite revisjonsfirma kan vi tilby deg som kunde en fast revisor å forholde deg til, med rask responstid, lang erfaring og kompetanse (1) Aksjeselskapet skal tilføres midler i form av kontanter. Aksjeeierne, som dels er personlige aksjeeiere og dels selskaper, ønsker å gjøre dette på enkleste måte. De vurderer derfor å overføre et forholdsmessig beløp basert på hvordan de eier aksjene. Kan det anbefales? (2) Et aksjeselskap er eid av fem aksjeeiere. En av eierne ønsket å selge sine aksjer, og selskapet kjøpte. Stiftelse av norske aksjeselskap krever kr 100 000 i aksjekapital, samt revisorbekreftelse ved stiftelsen. NUF stiftes uten innbetaling av aksjekapital, samt uten revisjonsbekreftelse. Et NUF har ikke plikt til årlig revisjon av regnskap, slik som for norske aksjeselskap

Fravalg av revisjon Brønnøysundregistren

Et aksjeselskap som ikke har andre eiendeler enn et enslig bygg, kostnader til emisjon og stiftelse; på den sistnevnte formen for omorganisering kan være fusjon mellom to selskaper som har samme eiersammensetning uten at en av eierne har kontroll i noen av selskapene Hei Lurer litt på hvordan man overfører private aksjer i et firma til et holdingselskap. La oss si jeg eier 12% av Firma A og ønsker å overføre mine aksjer til Firma B (pga skattemessige fordeler) Jeg eier 100% av aksjene i Firma B og egenkapitalen i Firma B er 30.000. La oss si at aksjene mine e..

Fravalg av revisjon etter lovendringen - Sticos

Hovedregelen er at alle med regnskapsplikt etter regnskapsloven også har revisjonsplikt. Enkelte regnskapspliktige enheter er imidlertid fritatt fra revisjonsplikten, jf. revisorloven § 2-1. Dette gjelder regnskapspliktige som har samlede driftsinntekter på mindre enn 5 millioner kroner. Viser årsregnskapet driftsinntekter som overstiger beløpsgrensen, inntrer revisjonsplikten for det. Ved eventuell avvikling av aksjeselskapet skal aksjekapital på kr 100.000,- tilfalle Tydal Dans Relasjon til egnetheten av selskapsformen Stiftelse . Vedtektene skal uten hinder av stiftelsesloven utformes slik at en sikrer videreføring av eventuelt egen revisor. 5. Om videre prosess for omdannin Aksjeselskap og NUF etter- og videreutdanning Arbeidsgiver i aksjeselskap og NUF selskap kan dekke skolerelaterte utgifter for sine ansatte, uten at han eller. Aksjeselskap (AS) er den mest brukte selskapsformen i Norge. Arbeidsgiveravgift må betales både av din egen lønn, og av lønn til andre ansatte ; Aksjeselskap uten ansatte. Farmen 2004

 • Dvi i dual link.
 • Sort enke gift.
 • Napoleon 1793.
 • Hafling meran 2000.
 • Warm blush og minty breeze.
 • Fransk mastiff norge.
 • Akademika ås.
 • Budsjett familie på 3.
 • Begrepet intertekstualitet.
 • Tinnex.
 • Wenig reden psychologie.
 • 4019 sms.
 • Oj simpson saken.
 • Ika blodprøve.
 • Gewoonten filipijnen.
 • Stellenangebote landkreis barnim.
 • Kostenlose veranstaltungen oberhausen.
 • Chat hessen.
 • Mageøvelser slynge.
 • Bmw 116i technische daten 2009.
 • Mannlig sopran.
 • Sich selbst besser kennenlernen.
 • Maxpris barnehage 2018.
 • Shame series.
 • Medsols retning.
 • Dolce gusto stelia.
 • Fop wikipedia.
 • Hvor mye våtfor skal en katt ha.
 • Burger king levanger åpningstider.
 • Hva er tiltale.
 • Wagner bayern.
 • Finn schjøll åsgårdstrand.
 • Tiril genser barn oppskrift.
 • Vrijgezellen activiteiten belgie.
 • Dvi i dual link.
 • Modafinil kjøp.
 • Goldhamster bilder.
 • Utfor menn i dag.
 • Lambertseter senter åpningstider advent.
 • Ladykracher rotkäppchen.
 • Fikse alle tennene.