Home

Dokumentasjon av sykepleie i elektronisk pasientjournal

Bookingsystem hvor du er sikret at klientdata og alle våres features lever opp til gdpr. Prøv gratis og få full adgang fra kun 199 kr/mn Dokumentasjon av sykepleie i elektronisk pasientjournal En veileder fra Norsk Sykepleierforbunds forum for IKT og Dokumentasjon 3.utgave februar 200 Denne veilederen ble utarbeidet på grunnlag av det arbeidet som ble gjort for en nasjonal kravspesifikasjon for elektronisk dokumentasjon av sykepleie i en elektronisk pasientjournal (EPJ). Dette ble utarbeidet så tidlig som i 2003 Dokumentasjon av sykepleie utføres i elektronisk pasientjournal (EPJ) (5, 6). Kravene til dokumentasjon av sykepleie til den enkelte pasient ligger i Helsepersonelloven, kapittel 8, § 39-47. Loven gir helsepersonell plikt til å dokumentere selvstendig helsehjelp (7)

KDS omfatter hele sykepleie- og miljøtjenesten og er den funksjonaliteten i EPJ som benyttes av flest ansatte. Regional standard for dokumentasjon i elektronisk pasientjournal er mindre fritekst og mer standardisert tekst. Dette er i henhold til St.meld. 9 Elektronisk dokumentasjon av sykepleie er under innføring i Norge. Det er begrenset forskning på endring av dokumentasjon ved innføringen av elektronisk pasientjournal(EPJ) i Norge. Dette gjelder spesielt bruk av standardisert språk og veiledende sykepleieplaner

Påminnelser på SMS · Arrangementer · Fakturering · Enkelt å bruk

 1. Godt samarbeid bærer frukter- utvikling av sykepleiedokumentasjon i elektronisk pasientjournal Dokumentasjon Informasjons­teknologi Sykepleie
 2. Sammendrag: Det å utvikle sykepleiedokumentasjon i elektronisk pasientjournal er i stor grad et spørsmål om presisering av sykepleiefaglig innhold og arbeidsprosesser i sykepleie. Vi vil i denne artikkelen belyse hvordan fem sykehus (tidligere regionsykehusene) har arbeidet seg frem til felles løsning, hvor vi står i dag og hvor veien går videre
 3. Denne undersøkelsen av sykepleieres egenrapporterte erfaringer med bruk av IKT og elektronisk pasientjournal er gjennomført i et samarbeid mellom Norsk Sykepleierforbund, Den Norske Dataforenings nasjonale nettverk for helse IT (NorHIT), og Avdeling for sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo
 4. Dokumenterer sykepleie. I takt med at bruken av elektronisk pasientjournal har økt, har også kravene til informasjon og dokumentasjon økt. Pasientjournalen er blitt et viktig verktøy for å ivareta sikkerhet, kontinuitet og kvalitet i utøvelsen av sykepleie
 5. Definisjonen av pasientjournal er all informasjon om pasienten som lagres som grunnlag for undersøkelser, Dokumentasjon i form av røntgenbilder, prøvesvar, fotografier, videoopptak, hvor det står at nedtegningen i journalen skal dateres og signeres av den som har gitt helsehjelpen. Elektronisk signatur kan benyttes

Elektronisk pasientjournal - 100% gdpr-sikret syste

Det finnes ulike systemer for dokumentasjon avhengig av hvor du arbeider, men alle opplysninger skal samles i en pasientjournal. Les mer om kjernejournal: Kjernejournal - en elektronisk tjeneste. Det er flere lover og forskrifter som regulerer dokumentasjon av helsehjelp Dokumentasjon og planlegging av sykepleie. Sykepleietjenesten utøves 24 timer i døgnet, syv dager i uken, med mange skift og mange utøvere. Det er derfor viktig å ha tilgang til korrekt og oppdatert informasjon om helsehjelpen til den enkelte pasient

 1. klinisk dokumentasjon av sykepleie i elektronisk pasientjournal (EPJ). Veilederen skal beskrive forventninger og krav til sykepleiedokumentasjon. I de ulike EPJ-systemer brukes ulike begreper for sykepleieplan, eksempelvis tiltaksplan, pleieplan og behandlingsplan. I dette dokumentet vil vi gjennomgående benytte begrepet sykepleieplan
 2. dre første gang den ble innført på starten av 2000-tallet. Den gang opplevde de fleste at forskjellen kun lå i å få papiret over på strøm, men tilgjengeligheten var en revolusjon. - De slapp å spore opp journalen fysisk på vakt- og medisinrom, forteller Pedersen
 3. Abstract. I denne rapporten presenteres det som er gjort i forsknings- og utviklingsprosjektet «Dokumentasjon
 4. Sykepleiedokumentasjon er dokumentasjon av sykepleie.Historisk har den bestått av forskjellige typer notater, mens man i dag tilstreber at dokumentasjonen skal beskrive sykepleieprosessen, med observasjoner og diagnoser, tiltak, og evaluering.Dokumentasjonstradisjoner kan spores helt tilbake til middelalderen

Veileder elektronisk sykepleiedokumentasjon - NS

med «Prosjekt Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten, status, utfordringer og behov». Prosjektet har hatt sitt utspring i KS digitaliseringsstrategi og tilhørende handlingsplan, samt i Helsedirektoratets Nasjonale handlingsplan for e-helse 2014 - 2016 Denne veilederen er en oppfølging av arbeidet med utvikling av en nasjonal kravspesifikasjon for elektronisk dokumentasjon av sykepleie i en elektronisk pasientjournal (EPJ). Veilederen er ment som hjelpemiddel for helsepersonell som ifølge helselovene har plikt til å dokumentere, men som kanskje i liten grad kjenner til hvordan dette skal gjøres i EPJ Utdrag. Kap. 1. et historisk tilbakeblikk på dokumentasjon i sykepleien • Utvikling av elektronisk pasientjournal (20, 21) • Integrasjon av sykepleiedokumentasjon i pasientjournal med klare.

Dokumentasjonsplikten gjelder uavhengig av pasientgruppe det gis helsehjelp til. Der flere enheter er inne og gir tjenester, er det avgjørende med god dokumentasjon for at samarbeidende tjenestepersonell skal kunne gi forsvarlig hjelp. For andre omsorgstjenester, som ikke er å anse som helsehjelp, er det ikke dokumentasjonsplikt 10.09.2002: Rett og urett - Kravene til dokumentasjon av undersøkelse og behandling utført av helsepersonell ble skjerpet fra 1 Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet 21. desember 2000 med hjemmel i lov av 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) § 40 tredje ledd, § 42 fjerde ledd, § 43 fjerde ledd og § 45 andre ledd, lov av 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven) § 3-2 andre ledd, lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene. Elektronisk dokumentasjon av sykepleie er under innføring i Norge. Det er begrenset forskning på endring av dokumentasjon ved innføringen av elektronisk pasientjournal(EPJ) i Norge. Dette gjelder spesielt bruk av standardisert språk og veiledende sykepleieplaner. Hensikt

Studier fra Norge, Sverige og Danmark viser at helsepersonell strever med å få til god kvalitet på dokumentasjon av sykepleie. Ved overgangen til elektronisk pasientjournal har utfordringen med den problematiske dokumentasjonen kommet tydeligere frem også i Fredrikstad. Innføring av dokumentasjon på omsorgsprogrammet Gerica har generert. Elektronisk pasientjournal (EPJ) er helsepersonells viktigste arbeidsverktøy. Alle relevante og nødvendige opplysninger om pasienten skal dokumenteres i journalen, enten den er elektronisk eller papirbasert. Journalen er helsepersonell verktøy for å få tilgang til nødvendig informasjon om pasienten

Hvis ingen av foreldrene er folkeregistrert på samme adresse som barnet, vil ingen av dem kunne representere barnet. Her finner du mer informasjon om å representere barn på Helsenorge . Digitalt innsyn i pasientjournal fra Helse Nord er ikke tilgjengelig på vegne av barn mellom 12 og 16 år Videreutdanning i sykepleierens dokumentasjon og elektronisk pasientjournal Studiepoeng 30 Varighet 1 år. Organisering Deltid Studiested Studiet er nettbasert ved bruk av Classfronter som nettlæringsverktøy. Studiet starter med et innføringskurs ved Høgskolen i Molde. Beskrivels Pasientjournal EPJ- journalsystem i tråd med krav. Visma er nå godt i gang med å utvikle en helt ny EPJ løsning for kommunal sektor. Løsningen har prosjektnavnet Visma Flyt Omsorg og vil på sikt erstatte løsningen som i dag heter Visma Omsorg Profil Brukes på legekontorer, spesialistpraksiser, helsestasjoner og i kommunehelsetjenesten. Infodoc Plenario er et av landets ledende EPJ-systemer. All data er trygt lagret i skyen

Studenter lærer å dokumentere sykepleie enkler

Klinisk dokumentasjon av sykepleie (KDS) - fagforvaltning

 1. 1.1.1 Dokumentasjons av sykepleie Florence Nightingale betraktes av mange som grunnleggeren av moderne sykepleie (Hellesø, 2015). Gjennom sitt arbeid belyste hun nødvendigheten av at sykepleier observerer, vurderer og dokumenterer. I Norge var det diakonissen Rikke Nissen som uttrykket nødvendigheten av dokumentasjon
 2. operasjonssykepleie i elektronisk og papirbasert pasientjournal. Teoretisk forankring: Aktuell litteratur i forhold til dokumentasjon av helsehjelp og sykepleie gjøres rede for og diskuteres. Kort presentasjon av faglige krav. Videre presenteres sykepleieprosessen i lys av Hesook Suzie Kims praksisdomener i sykepleie
 3. Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 1. mars 2019 med hjemmel i lov 20. juni 2014 nr. 42 om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven) § 7 tredje ledd, § 10, § 18 tredje ledd, § 19 tredje ledd og § 22 andre ledd, lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) § 40 tredje ledd, § 42 tredje ledd, § 43 fjerde ledd og § 45 tredje ledd og.
 4. Elektronisk dokumentasjon av sykepleie (EDS) i DIPS. Hvorfor elektronisk sykepleiedokumentasjon? • Helsepolitiske føringer: Pasientjournalen skal bli elektronisk! • Ny lov om helsepersonell - alle som yter selvstendig helsehjelp har selvstendig dokumentasjonsplikt! • Hvis spl.dok. skal være en del av den framtidige pasientjournalen.
 5. Dokumentasjon av sykepleie Grete Vabo Senter for omsorgsforskning - Rapportserie nr. 1/2013. Et aksjonsforskningsprosjekt i Setesdal Dokumentasjon av sykepleie . helsehjelp i elektronisk pasientjournal. Det krever mange «klikk» inn i utallige «rom» for å ferdigstille e

Godt samarbeid bærer frukter- utvikling av

PDF | On May 1, 2017, Lene Baagøe Laukvik and others published Felles fagspråk i sykepleie=dokumentasjon | Find, read and cite all the research you need on ResearchGat Veileder for elektronisk dokumentasjon av sykepleie 2. KITH-rapport. Tittel. Veileder for elektronisk dokumentasjon. av sykepleie. Forfattere: Jan Gunnar Dale Sørlandet Sykehus HF, Lilly Marit Angermo. Rikshospitalet, Cecilie Dale Norsk Sykepleieforbund, Nina Helen Mjøsund. Sykehuset Buskerud HF, Marit Storteig Sykehuset Telemark HF, Grete Bach KIT

Felles fagspråk i sykepleiedokumentasjo

Dette er beskrevet i rapporten Kravspesifikasjon for elektronisk dokumentasjon av sykepleie (21), der sykepleieprosessen anbefales som bakgrunn for den dokumentasjonen som gjøres i forhold til. I en elektronisk pasientjournal er informasjonen lagret elektronisk på en slik måte at den kan gjenbrukes ved bruk av et computerbasert verktøy Dokumentasjon av sykepleie/helsehjelp i det pre-, per og postoperative forløp er et felles sykepleiefaglig ansvar. Fokus må være pasientens behov for sykepleie

Dokumentasjonsplikt - Helsedirektorate

Grete Vabo ute med ny bok - Universitetet i Agder

Det stilles større krav til dokumentasjon av sykepleie, og i. Elfa Distrelec nettbutikk - Elektronikkdistributø . For å sikre best mulig behandling, må helsepersonell ha rask, enkel og sikker tilgang til nødvendige opplysninger. Elektronisk pasientjournal Hovedregelen er at det skal føres elektronisk pasientjournal, jf Alle pasientinformasjonene er basert på artikler skrevet for leger i Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) og forfattet av NEL-redaksjonens leger, Forskrift om pasientjournal. skal det klart fremgå av begge hvilken dokumentasjon som føres i den elektroniske journalen og hvilken dokumentasjon som føres som papirjournal 5. NSF Dokumentasjon av sykepleie i elektronisk pasientjournal 6. KITH (2003). Veileder for elektronisk dokumentasjon av sykepleie. Vær oppmerksom på at dokumentet kan være endret etter utskrift. Prosedyre Prosedyre for klinisk dokumentasjon av sykepleie (KDS) Utskriftsdato:17.12.201

Videreutdanning i sykepleierens dokumentasjon og elektronisk pasientjournal Studiepoeng 30 Varighet 1 år. Studiestart i januar. Organisering Deltid Studiested Studiet er nettbasert ved bruk av Classfronter som nettlæringsverktøy. Studiet starter med et innføringskurs ved Høgskolen i Molde. Beskrivels Elektronisk pasientjournal. Metoder og intervensjoner . Universitet. Universitetet i Sørøst-Norge. Fag. Sykepleie. Opplastet av. Annie Thompson. Studieår. 2019/2020. Helpful? 0 0. Del. Kommentarer. Vennligst logg in eller registrer for å poste kommentarer. Forhåndsvis teks Pasientjournal - Dokumentasjon i DIPS, elektronisk kurve og elektronisk tavle. Hva skal dokumenteres hvor. Utarbeidet av: Spesialkonsulent Kristin Brandstorp Med. faglig rådgiver: Asbjørn Elgen Godkjent av: Avdelingssjef Veronica Kruge Solberg Ansvarlig for redigering: Avdeling for klinisk IKT Uoffisiell utskrift er kun gyldig på utskriftsdat En teoribasert modell for systematisering og formatering av sykepleiedokumentasjon i elektronisk pasientjournal Vitenskapelig sammendrag Prosjektet har til hensikt å utvikle, implementere og evaluere en modell for dokumentasjon av sykepleie i EPJ som er teoribasert og som legger til rette for at dokumentasjonens innhold og form kan fylle lovpålagte, organisasjonsmessige og profesjonelle krav

Helsearbeiderfag Vg2 - Dokumentasjonsplikt - NDL

 1. Bachelorstudiet i sykepleie, heltid: 5. semester (høst) for klasse D. Innhold. 1: Sykepleiens historie, tradisjon og yrkesetikk - Yrkesetiske retningslinjer. Sykepleiens vitenskapsteoretiske grunnlag, fagutvikling og forskning i sykepleie - Dokumentasjon av sykepleie i elektronisk pasientjournal (EPJ)- Veiledende behandlingsplane
 2. Formålet Studiet skal gi sykepleiere kompetanse i dokumentasjon av helsehjelp og selvstendig virksomhet i en felles pasientjournal. Det skal bidra til forståelse for sykepleiefagets betydning og hvordan sykepleien kommer til uttrykk i den elektroniske pasientjournal, samt hvordan det faglige grunnlaget, sammen med ulike rammebetingelser har innvirkning på dokumentasjon av helsehjelp
 3. som er av betydning i arbeidet med å dokumentere sykepleie og er utarbeidet med den hensikt å støtte sykepleiere i daglig arbeid med klinisk dokumentasjon av sykepleie i elektronisk pasientjournal (EPJ). Den ble første gang utgitt i 2002 av Norsk Sykepleierforbunds Forum for IKT og Dokumentasjon (NSFID)
 4. dre opplysningene er sikret i elektronisk journal e.l
 5. Innføring av tiltaksplan i elektronisk pasientjournal Ansattes erfaringer ved et kommunalt helsehus. PhD, førsteamanuensis, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet beate.andre@ntnu.no. fagutviklingssykepleier, Øya helsehus, Trondheim kommune janna.halsetronning@trondheim.kommune.no

Av tredje ledd framgår det at nærmere regler om pasientjournalen kan gis i forskrift. Dette er gjort i forskrift om pasientjournal. I journalforskriften § 8 utdypes hvilken informasjon som skal dokumenteres dersom de vurderes som «relevante og nødvendige» Dokumentasjon av sykepleie i elektronisk pasientjournal (EPJ) Veiledende behandlingsplaner; Etikk Etiske utfordringer i praksis 2: Sykepleierens funksjon og oppgaver i spesialist- og kommunehelsetjenesten . Sykepleie ved ulike psykiske lidelser, symptomer og utfordringer. Rusproblemer; Spiseforstyrrelser; Voldsproblematikk Selvskading; Suicidalite Dokumentasjon av sykepleie/helsehjelp vil alltid være en sentral del av sykepleieres og helsearbeideres virkelighet. 141 Fordeler ved innføring av elektronisk pasientjournal. Strukturerte data gir felles forståelse av strukturert dokumentasjon, og muliggjør sporbarhet, søking og gjenbruk av pasientens informasjon i en elektronisk pasientjournal. Terminologien egner seg godt for bruk i veiledende planer. Pasientjournalen vil dermed kunne inneholde et mer likt og tydelig språk. Nasjonale veiledningsplaner og ICN Deres dokumentasjon var å regne som en del av deres funksjon som legens medhjelper og som sådan var for eksempel, sykepleie.res dokumentasjon en del av legejournalen. Tidligere var be.tegnelsen legejournal, Imidlertid bør ikke dette behov være sty.rende for valg av elektronisk pasientjournal

Dokumentasjon og planlegging av sykepleie - NS

 1. Dokumentasjon av sykepleie i elektronisk pasientjournal (EPJ) Veiledende behandlingsplaner; Etikk Etiske utfordringer i praksis 2: Sykepleierens funksjon og oppgaver i spesialist- og kommunehelsetjenesten. Fra psykiatri til psykisk helsearbeid; Sykepleie ved
 2. Dokumentasjon av smerte - pleieplan. St. Olavs Hospital: Smertesenteret. Norsk Sykepleierforbunds forum for IKT og Dokumentasjon, en veileder, 3 utgave. 2007. Dokumentasjon av sykepleie i elektronisk pasientjournal. Syse, Aslak (2011). Lovsamling for helse - og sosialsektoren 2011 - 2012. Oslo: Gyldendal Akademis
 3. Intensivsykepleieres erfaringer med bruk av klinisk sykepleidokumentasjon. «Hvilke erfaringer har intensivsykepleiere med bruk av behandlingsplan som dokumentasjonsverktøy i Klinisk Dokumentasjon av Sykepleie?» Galambos, Gro Elisabeth Valebjørg (2017) Master i intensivsykeplei
 4. elektronisk dokumentasjon av sykepleie i EPJ, resultatet av et samarbeid mellom Helse Sør RHF v/Sørlandet sykehus HF, Arendal og KITH. Dette arbeidet er blitt sendt de 5 regionale med tittelen Elektronisk pasientjournal standard: Arkitektur, arkivering og tilgangsstyring
 5. Kommunehelsetjenesten, og dokumentasjon av pleie og omsorg i den elektroniske pasientjournalen. prosjektleder prosjektleder Mariann Fossum. ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap ved Universitetet i Agder prosjekteier.
 6. Kvalitativ god dokumentasjon er en viktig forutsetning for kvalitetssikring av klinisk sykepleie og sykepleietjenesten. Sykepleiedokumentasjon handler om alle nedtegnelser sykepleiere gjør i en pasientjournal, og omfatter sykepleievitenskaplige, juridiske, etiske, praktiske og organisatoriske sider ved sykepleieutøvelsen
 7. Dokumentasjon av sykepleie i elektronisk pasientjournal (EPJ) Veiledende behandlingsplaner; Etikk . Etiske utfordringer i praksis ; 2: Sykepleierens funksjon og oppgaver i spesialist- og kommunehelsetjenesten. Fra psykiatri til psykisk helsearbeid; Sykepleie ved

Den elektroniske pasientjournalen er i praksis papir på

Bachelorgrad i sykepleie/ 3-årig sykepleierutdanning. Grunnleggende kunnskap i tekstbehandling og bruk av internett. Formell kompetanse. Studiet skal gi sykepleiere kompetanse i dokumentasjon av helsehjelp og selvstendig virksomhet i en felles pasientjournal. Innhold og pensum i studiet er på mastergradsnivå. Studiets oppbyggin sykepleieres dokumentasjon av helsehjelp (Moen et al., 2008). 2.1.2 Tidligere forskning Det er utført en del forskning på sykepleiedokumentasjon opp gjennom årene. Flere forskere innen sykepleie debatterer og diskuterer forhold rundt dokumentasjonen. Forskning viser at dokumentasjon av sykepleie i EPJ kan være utfordrende o Elektronisk pasientjournal i sykehjem Nfas har på sitt årsmøte 6. mars i år behandlet saken om journalsystemene i pleie- og omsorgstjenesten. KS-FOU 144017 «Håndtering av dokumentasjon i pleie- og omsorgstjensten» som ble publisert i mars 2015

Tilgang til elektronisk pasientjournal i legevaktbil anbefales. Legevaktlegen skal dokumentere sine vurderinger i legevaktens journalsystem dersom man ikke rykker ut på rød respons. Ved dokumentasjon av vold og overgrep er rutinene mer omfattende enn ved vanlig journalføring DOKUMENTASJON AV SYKEPLEIE ICNP I UTDANNING GRETE VABO, FØRSTELEKTOR, KOORDINATOR ICNP SENTER UIA/NSF 1 . LOVER OG FORSKRIFTER STORTINGSMELDING •Lov om helsepersonell •Lov om pasientjournal •Forskrift om pasientjournal

Dokumentasjon i sykepleie drøfter den enkelte sykepleiers ansvar. Den tar opp problemstillinger knyttet til elektronisk samhandling. Forfatteren reiser også spørsmålet om hvorfor så mange sykepleiere sliter med å dokumentere i en faglig og juridisk forsvarlig form elektronisk pasientjournal skal bidra til at dokumentasjonen skal bli lettere tilgjengelig for de Det er ikke gjort tilsvarende målinger for sykepleie, Det sier noe om hvor stor del av arbeidet dokumentasjon av pasientopplysninger egentlig tar Ny forskrift om pasientjournal er vedtatt og innføres 1. juli 2019. pasienter ved hjelp av relevant og nødvendig dokumentasjon kan gis helsehjelp av god kvalitet, inkludert effektive og gode pasientforløp. b) som slår fast at pasientjournaler skal føres elektronisk, er derfor gjentatt i den nye forskriften Formål: Utforske og beskrive erfaringene til operasjonssykepleiere som dokumenterer operasjonssykepleie i elektronisk og papirbasert pasientjournal. Teoretisk forankring: Aktuell litteratur i forhold til dokumentasjon av helsehjelp og sykepleie gjøres rede for og diskuteres Opplysninger fra helsetjenesten, herunder tilgang til elektronisk pasientjournal. Helsepersonell har taushetsplikt om folks legems- og sykdomsforhold, jf. helsepersonelloven § 21. Taushetsplikten er imidlertid ikke til hinder for at taushetsbelagte opplysninger gis videre når dette er uttrykkelig fastsatt i lov eller forskrift, jf

Hovedregelen er at det skal føres elektronisk pasientjournal, jf. Det er typisk små praksiser, der det vil være uforholdsmessig dyrt å gå til anskaffelse av elektronisk journalsystem, Helsepersonellets behov for dokumentasjon er et relevant hensyn her Tittel på norsk: Plan for implementering av like dokumentasjonsrutiner i elektronisk pasientjournal på legevakt Kandidatnummer: 103 Årstall: 2016 Fullmakt til elektronisk publisering av oppgaven Forfatter(ne) har opphavsrett til oppgaven. Det betyr blant annet enerett til å gjøre verket tilgjengelig for allmennheten (Åndsverkloven. §2) Den har fått en juridisk forankring i form av lov om helsepersonell av 2001, og en faglig utfordring i form av fremveksten av elektronisk pasientjournal og dette mediets særlige egenskaper. De fire forfatterne har på bakgrunn av de nye kravene og utfordringene ønsket å klargjøre prinsippene for sykepleiernes journalføring Om pasientjournal Du har rett til innsyn i hvilke dokumenter pasientjournalen din består av og hvem som har sett på dem. Hvis du har vært pasient i Helse Nord, Helse Vest eller Helse Sør-Øst, kan du se noe av dette ved å logge deg inn på Helsenorge Slik helsehjelp skal alltid dokumenteres i pasientjournal (EPJ i PLO-systemet) i henhold til bestemmelsene i helsepersonelloven §§ 39 og 40 og pasientjournalforskriften §§ 5-8. Dokumentasjon av kommuners saksbehandling og helsepersonells dokumentasjon av utført helsehjelp følger enten elektronisk eller på papir

NTNU Open: Dokumentasjon av sykepleie: et

Boken beskriver utviklingen av, hensikten med og bruken av KPO-modellen, som er en modell for dokumentasjon av sykepleie i elektronisk pasientjournal. Boken kan også brukes som et læringsverktøy for sykepleierstudenter som skal utvikle kompetanse i å dokumentere helsehjelp dringer knyttet til duplisering av dokumentasjon, det vil si føring i både papirversjonen av LCP og i elektronisk pasientjournal (EPJ) (Brattgjerd & Olsen, 2016; Lemos Dekker et al., 2017). De beskrevne studiene gir et lite innblikk i dokumentasjonspraksi-sen ved bruk av den papirbaserte versjonen av LCP. Vi har ikke funne Elektronisk pasientjournal (EPJ) er en nedtegnelse av alle relevante og nødvendige opplysninger relatert til en pasient i forbindelse med helsehjelp. I tillegg må det ofte føres en del opplysninger relatert til norske myndigheters krav til rapportering. Den elektroniske pasientjournalen føres i egne IT-systemer tilpasset dette arbeidet Dokumentasjon i sykepleie (Heftet) av forfatter Grete Vabo. Sykepleie. Pris kr 340 (spar kr 49). Bla i boka. Se flere bøker fra Grete Vabo Logg inn. Cart. 0 Handlekur

Sykepleiedokumentasjon - Wikipedi

Den administrative pleieplanen inneholder en rubrikk for rapportering og dokumentasjon. De fleste sykehus og helseinstitusjoner har nå innført elektronisk pasientjournal (EPJ). I nettressursene nedenfor finner du et eksempel på hvordan sykepleiedokumentasjon kan gjøres i et EPJ-system som brukes i noen norske sykehus 2.1 Dokumentasjon i elektronisk pasientjournal og pasientsikkerhet I helsepersonelloven kapittel 8 dokumentasjonsplikt står det i § 39 og 40 om plikten til å journalføre og kravene til journalens innhold. Helsepersonell plikter herunder å nedtegne opplysninger når de yter helsehjelp (Helse- og omsorgsdepartementet, 2017) Dokumentasjon av sykepleie i elektronisk pasientjournal. En veileder fra Norsk Sykepleierforbunds forum for IKT og Dokumentasjon. DIPS innført som elektronisk pasientjournal i Klinikk psykisk helse og rusbehandling på Sykehuset i Vestfold (SiV). Lagt inn av Katiuwa kl For å gjøre det enkelt for deg som behandler å dokumentere pasientens behov ved pasientreiser, er det laget et skjema som du kan fylle ut. I disse tilfellene kan du som behandler fylle ut skjemaet for pasienten eller den pårørende for å dokumentere Vår pris 299,-(portofritt). Boken beskriver utviklingen av, hensikten med og bruken av KPO-modellen, som er en modell for dokumentasjon av sykepleie i elektronisk pasientjournal..

Dokumentasjon av læretiden; Intern plan for opplæringen; Veiledning ­og vurdering; Ved bruk av grunnleggende sykepleie sørger man for å ivareta hver pasient og brukers behov. Ofte må man ta i bruk tilgjengelig velferdsteknologi og bruke elektronisk pasientjournal samt dokumentere etter gjeldende retningslinjer elektronisk. Det vises til krav i samarbeider om felles systemer for elektronisk pasientjournal, laboratorie- og røntgensystemer og andre fagsystemer. I de regionale helseforetakene har det over flere år saksbehandling eller opptaket av andre årsaker har verdi som dokumentasjon Videreutdanning i sykepleierens dokumentasjon og elektronisk pasientjournal Credits 30 Duration 1 år. Studiestart i januar. Organization Deltid Place of Study Studiet er nettbasert. Samling i Molde ved studiestart. Descriptio

R14/03 Veileder for elektronisk dokumentasjon av sykepleie

DIPS Medikasjon er en sikker og fleksibel løsning for håndtering av medikasjon. Les hele DIPS Medikasjon E-resept. DIPS Medikasjon - E-resept er et produkt som gjør det mulig å sende resepter elektronisk og kommunisere med parter som inngår i samhandlingskjeden for e-resept. Les hel Kristin Kulø Skomsøy leder an på vegne av sine kollegaer når sykehuset tar i bruk pakkeforløp for psykisk helse og rus i DIPS Arena den 1. november. En strukturert journal er en elektronisk pasientjournal som det er mulig å gjenbruke informasjon fra, uten å måtte registrere nøyaktig de samme opplysningene igjen og igjen - og igjen

Søk opptak - Bachelor i sykepleie Hvis du har et elektronisk vitnemål fra videregående skole, Får du vitnemål, kompetansebevis eller attester etter fristen for opplastning av dokumentasjon, så kan du laste opp dette innen 1. juli. Omprioritere studieønske. Frist:. Ny pasientjournal skal gjøre det lettere å være lege - Fremtidens journalsystem skal finne frem til veiledninger og gi støtte til beslutninger, minne legen om alle vurderinger hun skal gjøre og hvilke lover og regelverk som slår inn i ulike saker, ifølge forsker SO sykepleie journal SO ergoterapi journal SO fysioterapi journal Ny visning i pasientjournal SO tverrfaglig dokumentasjon Eksempler på nye navn: Gamle navn Nye navn Kartlegging av barn som pårørende standard av elektronisk pasientjournal Kvalitetsutvikling av undervisning i dokumentasjon av sykepleie i bachelorutdanningen på fire campus ved HVL. prosjektleder prosjektleder Brit Bårdsen Drange. ved Institutt for helse- og omsorgsvitskap ved Høgskulen på Vestlandet prosjekteier.

Dokumentasjon i sykepleie (Heftet) av forfatter Grete Vabo. Pris kr 340 (spar kr 49). Bla i boka. Se flere bøker fra Grete Vabo Tabell 1.1 Innholdet i en pasientjournal. A Sammendrag. Fagheftet inneholdt videre blant annet 15 felles retningslinjer som sykepleieren skulle følge i forhold til dokumentasjon av sykepleie. 23

Dokumentasjon i sykepleie by Cappelen Damm - Issu

Elektronisk pasientjournal standard, Arkitektur, arkivering og tilgangsstyring [1] og [2]. Det sentrale formål med denne standarden var å vise hva leverandørene bør gjøre med sine EPJ-systemer for å støtte opp om en riktig praktisering av bestemmelser i lov eller Innholdet i kurset er basert på lover og forskrifter, nasjonale faglige retningslinjer og veiledere, sykepleiefaglig veileder for klinisk dokumentasjon av sykepleie i EPJ versjon 5.1 - 2017, KITH rapport - veileder fra nettsidene til direktoratet for e-helse, og relevante NEL-artikler som du får gratis tilgang til via lenker i kurset 3.3 Elektronisk pasientjournal (EPJ) 9 3.4 Elektronisk samhandling 9 3.5 Kvalitet og bemanning 10 Dokumentasjon av sykepleie har vært et hovedområde for formidling av informasjon innen sykepleie. Det er derfor av stor betydning at sykepleiere har kunnskap om,. Standarden inneholder funksjonelle krav og tilhørende tekniske standarder for utvalgte opplysninger for dokumentasjon av rusbehandling i en elektronisk pasientjournal (EPJ). Utvalget av opplysninger tar utgangspunkt i minste basis datasett (MBDS) for rusbehandling fra 2006. Målgruppe Dokumentasjon av sykepleie i elektronisk journal. Det kan bli aktuelt med frivillig deltakelse i forskningsstudier tilhørende emnet. Læringsutbytte. En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: Kunnskap: Studenten... har kunnskap om sykepleie til pasienter i.

Helsepersonells dokumentasjonsplikt Visma Blo

Haakon VIIs gt. 9, 0161 Oslo Postadresse: Postboks 1378 Vika, 0114 Oslo Org. nr. 971 032 14 Ved siden av engasjementet på avdeling for sykepleie er Gjellebæk koordinator for videreutdanningen Velferdsteknologi i helse- og Rotegård har publisert flere artikler som tar for seg systemer og terminologier for implementering i sykepleieplan og dokumentasjon i elektronisk pasientjournal, i tillegg til artikler om styrking av. Veileder for elektronisk dokumentasjon av sykepleie 18 • Også de som er faste leger for pasienter som det føres journal for, skal kunne registreres som. selvstendige personer med navn, adresse mv. og med en fastlege-relasjon til de pasienter. de er faste leger for.Endringer i adresse, telefon el. for de faste legene får dermed virkning for alle aktuelle journaler Innføring av et strukturert elektronisk dokumentasjonssystem for pleie- og omsorgssektoren med beslutningsstøtte. Et forhåndsdefinert registreringssystem minsker i tillegg utfordringer i forhold til dokumentasjon ved minoritetsspråklige ansatte. Prosjektet ble drevet av Norsk senter for elektronisk pasientjournal NSEP/NTNU,.

 • Atm forkortelse.
 • Stanley termos.
 • Iphone x med abonnement billigst.
 • Klipsch rf 82 ii.
 • Add diagnose symptomer.
 • Canal digital tilbud dekoder.
 • Stanley termos.
 • Vagabond zoe svart.
 • Rudi rockt münster 2016.
 • Perler barn 2 år.
 • Don swayze millionaire matchmaker.
 • Mascha und der bär folge 19.
 • Dom kirche messe in eichstätt.
 • Volkswagen golf sportsvan highline.
 • Satanic text generator.
 • Erster homosapien.
 • Expressen horoskop skorpionen.
 • Maurice ampere.
 • Rote rosen merle tot.
 • Hernan cortes entdeckungen.
 • Sykkelkart toscana.
 • Advokatkurset påmelding.
 • Norsk tipping app nettbrett.
 • Kleslapper.
 • German war ensign.
 • Sephiroth band.
 • Medsols retning.
 • Videoclip dancing ratingen.
 • Hunde berlin.
 • Skolestart farsund 2017.
 • Dr mengele.
 • Wohnungsgenossenschaft hannoverland.
 • Piatti nybrogatan.
 • Krav til pulverapparat.
 • Chiari norge.
 • Use of semicolon british english.
 • Zahnarzt notdienst pforzheim.
 • Vaskevise.
 • Watercircles hemförsäkring.
 • Bikepark heidenheim lift.
 • Tanzschule rank vaihingen an der enz.