Home

Grunnloven 2014

Om Grunnloven - stortinget

Grunnloven

Grunnloven 2014 - en introduksjon - Lovdat

Grunnlovsjubileet i Norge 2014 var en offentlig markering av at det i 2014 er 200 år siden Norges Grunnlov ble vedtatt. Stortinget arrangerte en større jubileumsfeiring av Grunnloven, hvor ikke bare begivenhetene på Eidsvoll i 1814 ble feiret, men også det som oppfattes som fruktene av Grunnloven. Jubileet skulle informere om og feire demokrati, deltakelse, menneskerettigheter. Grunnloven 1814-2014. Stortingsarkivets jubileumspresentasjon av fire dokumenter som særlig formet Norge i 1814. Grunnloven i ulike utgaver. Grunnloven er endret og utgitt i flere ulike utgaver siden 1814. Her kan du lese de forskjellige utgavene. Grunnlovsjubileet 1814-2014 I 2014 var det 200 år siden Grunnloven ble vedtatt av riksforsamlingen på Eidsvoll. For å markere denne viktige begivenheten i Norges historie, ga Norges Bank ut en 20-krone sirkulasjonsmynt med spesialpreg 16. februar 2014. Mynten er tvungent betalingsmiddel og ble utgitt til pålydende I 2014 var det 200-årsjubileum for Grunnloven. Det Norske Myntverket utga i den forbindelse Grunnlovsmedaljen som et bidrag til 200-årsjubileet. Medaljen er laget av kobbernikkel og er stor og tung - hele 38,61 mm i diameter I mai 2014 vedtok Stortinget nye bestemmelser om menneskerettigheter i Grunnloven. Formålet var å oppdatere en nokså foreldet rettighetskatalog, men uten at dette skulle medføre nye materielle rettigheter

I 2014 ble Grunnlovens miljøparagraf endret til § 112 og flyttet til kapittel E om menneskerettigheter. Dette skjedde i forbindelse med revisjonen av Grunnloven i 2014, og på bakgrunn av forslag fra Menneskerettighetsutvalget. Oppbygningen av og innholdet i bestemmelsen er svært lik den tidligere bestemmelsen i Grunnloven § 110 b Revidert grunnlov i november 1814. I tråd med Mossekonvensjonen ble det valgt et «overordentlig» storting som kom sammen 7. oktober for å gjøre de tilpasninger i Grunnloven som var nødvendige på grunn av unionen med Sverige. Endringene ga på flere punkter kongen innskrenket makt i forhold til det som var bestemt i 17. mai-grunnloven Grunnloven, straffeprosessen og strafferetten - linjer i Høyesteretts praksis etter grunnlovsreformen 2014 Forsvarergruppens høstseminar 22. oktober 20161 1. Bakgrunn I anledning Grunnlovens 200-års jubileum i 2014 vedtok Stortinget den største grunnlovsreformen siden 1814.2 Arbeidet hadde startet i jun Grunnloven er i dag et samlende symbol for frihet, selvstendighet og demokrati. Mynten har pålydende verdi 200 kroner, og ble utgitt med et opplag på maksimalt 40 000 stk. Sølvmynten ble satt i omløp 16. februar 2014, den utgis i proof-kvalitet og er tvungent betalingsmiddel Grunnloven etter 1814 De fleste paragrafer i Grunnloven er endret flere ganger. Men ingen av endringene etter 4. november 1814 har vært så omfattende som dem vi står overfor ved Grunnlovsjubileet i 2014, når menneskerettighetene mest sannsynlig blir implementert

I forbindelse med Grunnlovens 200-årsjubileum i 2014 ble flere menneskerettigheter tatt inn i Grunnloven. Nå har Grunnloven et eget kapittel om menneskerettigheter, som inneholder alt fra forbud mot dødsstraff via barns rettigheter til vern om den samiske folkegruppen.I tillegg har kapitlet en generell bestemmelse i § 92 som sier at statens myndigheter skal respektere og sikre. I 2014 kunne vi feire 200-årsjubileum for Grunnloven. Det Norske Myntverket utga i denne forbindelse Grunnlovsmedaljen belagt med ekte gull som et bidrag til 200-årsjubileet Da Grunnloven ble skrevet i 1814, var eidsvollsmennene opptatt av individers rettigheter.Men konstitusjonen de skrev, var knapp, og de tok ikke inn en uttømmende liste over slike rettigheter. I mai 2014 vedtok Stortinget en større revisjon av Grunnloven som speilet store endringer i Norge og i internasjonalt samarbeid etter andre verdenskrig

1814 og Grunnloven. Året 1814 er det mest dramatiske året i norsk historie. Fra å være del av et enevelde med hovedstad i København, var vi en selvstendig stat i få måneder om sommeren, før vi gikk inn i en politisk union med Sverige før året var omme Jødeparagrafen er i dagligtale navnet på andre paragraf i Norges Grunnlov fra 1814 til 1851, men viser egentlig til den siste setningen.Paragrafen forbød i sin opprinnelige form jøder å komme til Norge, og jesuitter og munkeordener var forbudt. Den lød 11. april 2014. Den norske grunnloven av 1814 var radikal for sin tid. Kongen fikk mindre makt enn vanlig var og flere fikk være med å bestemme. Selvsagt var ikke dette noe nordmennene fant på av seg selv. Den norske grunnloven var inspirert av en rekke skrifter, erklæringer og grunnlover rundt om i verden I Rt. 2014 s. 620 gjaldt det en sivil sak om gyldigheten av vedtak om overtredelsesgebyr etter akvakulturloven. Det konkluderes, antagelig korrekt, med at gebyrileggelsen ikke er grunnlovsstridig. Men vurderingen av grunnlovsspørsmålet burde heller ha tatt utgangspunkt i § 95, ikke § 96 slik Høyesterett gjør

Grunnloven 1814-2014 - stortinget

Kjøp 'Nye perspektiver på Grunnloven 1814 - 2014, seks bind' av Dag Michalsen fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Innbundet | 978825303785 Her hentes Grunnloven frem fra skjulestedet. STORTINGET(VG) VG var med da den originale Grunnloven i dag ble hentet ut fra hvelvet for å vises frem for aller første gang på 25 år Etter 200 år med juridisk og historisk arbeid med Grunnloven av 1814 kan man spørre seg hva nytt forskningen nå kan tilføre forståelsen av dens tilkomst og videre liv i det norske samfunnet. I den foreliggende seks binds bokserien Nye perspektiver på Grunnloven 1814 - 2014 er svaret å stille spørsmål som ikke tidligere er blitt stilt, i hvert fall ikke med samme skarphet Grunnloven. Lov 17. mai 1814 Kongeriget Norges Grundlov, given i Rigsforsamlingen paa Eidsvold den 17de Mai 1814 (Grunnloven) (2014-2015) Endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag mv. § 113 - Statsansattes eierskap til og handel med verdipapirer § 114 (gml. § 92) - Søkere til dommerstillinger. Norges Grunnlov § 1 er den første paragraf i Eidsvollsgrunnloven av 1814. Den slår fast at Norge har nasjonal suverenitet, og skal være et konstitusjonelt monarki.At monarkiet var «indskrenket» av lover vil si at det ikke var uinskrenket, absolutt monarki, slik styret hadde vært fra 1660 til 1814.Kongens (nå regjeringens) makt skulle stå under loven, ikke over den

Stortingets presidentskap oppnevnte 31. mai i år et utvalg som fikk i oppdrag å utforme Grunnloven i et mer forståelig språk, på bokmål og nynorsk. Utvalget overleverte sitt forslag 17. september. I jubileumsåret 2014 skal Stortinget vedta eller forkaste forslaget Anbefalt litteratur. Eli Fure, Eidsvoll 1814: hvordan Grunnloven ble til, Oslo 1989 Ola Mestad (red.), Frihetens forskole: professor Schlegel og eidsvollsmennenes læretid i København, bind 1 av Nye perspektiver på Grunnloven 1814-2014, Oslo 201

Norges Grunnlov - Wikipedi

Andre bok i serien: Kodifikasjon og konstitusjon

Kongeriket Norges Grunnlov ble vedtatt av Riksforsamlingen på Eidsvoll i Eidsvollsbygningen den 16. mai 1814, og underskrevet og datert den 17. mai 1814.Samme dag ble Christian Frederik valgt til konge.. Etter en kortvarig krig med Sverige måtte Norge akseptere en personalunion med Sverige. I henhold til Mossekonvensjonen av 14. august, abdiserte Christian Frederik 10. oktober, og Stortinget. - Hva var det viktigste kjennetegnet ved Grunnloven som ble undertegnet på Eidsvoll 17. mai 1814, professor i historie ved Universitetet i Oslo, Odd Arvid Storsveen? - Det viktigste er nok at Grunnloven representerte folkesuverenitetsideen: Ethvert folk eller enhver nasjon har rett til å bestemme sin egen statsform og den innflytelsen som folket skal ha i denne statsformen

Faktaserie om Norgeshistorien til Grunnlovsjubileet. Hva er det norske og hva gjør oss til nordmenn? Og hvor ble det av den originale grunnloven fra Eidsvoll? Haddy N'jie og svenske Per Sinding-Larsen jakter på nordmannen og hans grunnlov. (1:10 17. mai 2014 er det 200 år siden Grunnloven ble vedtatt av Riksforsamlingen på Eidsvoll. Nasjonalbiblioteket feirer Grunnlovsjubileet 1814-2014 med en ressursside som gir tilgang til relevant materiale. I 2014 og de påfølgende årene vil denne ressurssiden fylles med stadig flere bøker, bilder, tidsskrifter, aviser og annet relevant stoff Frem til den store grunnlovsreformen i 2014, hvor prinsippet ble hjemlet i Grunnloven, var Legalitetsprinsippet regnet som et rettsprinsipp av Grunnlovs rang (konstitusjonell sedvanerett), og sedvaneretten gav da borgerne et selvstendig grunnlag for å hevde sin rett

Frem til 2014 var det generelle legalitetsprinsippet ulovfestet i Norge, men det var like fullt regnet som et prinsipp av grunnlovs rang og en del av konstitusjonell sedvanerett. I forbindelse med revisjonen av Grunnloven i 2014 ble legalitetsprinsippet også skrevet inn i Grunnloven, og følger nå av § 113: Myndighetenes inngrep overfor den enkelte må ha grunnlag i lov Det ville være synd. Våren 2014 feirer vi at Norge har verdens nest eldste grunnlov. Men teksten er samtidig foreldet, tungt tilgjengelig og lite dekkende for statsforfatningen. Grunnloven trenger løpende oppgradering dersom den skal kunne fylle sine funksjoner - både som rettslig operativ tekst og som samlende symbol Alt i november 1814 måtte Grunnloven skrives om før Norge gikk i union med Sverige. 15. Unionen skulle vare i 91 år. 16. Unionsoppløsningen i 1905 medførte nok en omfattende endring av Grunnloven. 17. Fagfolk drøfter om det er riktig å snakke om én grunnlov, eller om det i realiteten kom to grunnlover i 1814 og én i 1905. 18

Navn på programmet: Grunnlovsjubileet 2014 (GRUNNLOV) Forskingssatsingen hovedmål: Målet for satsningen var å bidra til å belyse viktige problemstillinger knyttet til konstitusjonen og folkestyret historisk, i nåtid og framover. Med utgangspunkt i den norske grunnloven skulle de Selger en flott 200 kroner Grunnloven 2014 m/ skrin og dokumentasjon. Prisantydning er inkludert porto (brevpost). Opplag på kun 20 300 stk 200 kr grunnloven 2014 Proof i eske (Norske sølvmynter) listet siden 20.04.2020 12:50 VAREKJØP UNDER 1000,- PORTO/PAKK. 30,- MINIMUM EVENT. POSTENS SATSER OVER DETTE NÅR VEKT OVERSKRIDES § 97 - Grunnloven § 97 § 112 - Vedrørende Prop. 35 L (2014-2015) Endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag mv. Tolkningsuttalelse fra lovavdelingen. Lov/forskrift: Grunnloven § 113 - Statsansattes eierskap til og handel med verdipapirer. Grunnlover inneholder grunnleggende prinsipper for hvordan en gitt stat skal styres. De varierer fra stat til stat, både i form, oppbygning og innhold, men alle forteller hvem som har makt til å styre og gi lover, hvordan denne makten skal utøves, og hvilke friheter, rettigheter og plikter borgerne har

Grunnloven skapte et bredt elektorat eller velgerkorps til den representative forsamlingen, Stortinget. Velgerne fikk gjennom Stortinget makt over lover og budsjetter og dermed betydelig kontroll med deler av statsstyret. Det fantes ikke tilstrekkelig sterke motkrefter, som f.eks. en stor adelsgruppe, som kunne bekjempe en slik velgermakt i Norge 1814: Her ble vår egentlige grunnlov vedtatt. Det som skjedde i denne salen, mot slutten av mirakelåret 1814, var minst like viktig for Norge som 17. mai og Eidsvoll

Endringer i Grunnloven - Lovdat

Kjære landsmenn! Den norske grunnloven fikk banesåret i 1994. Da trådte EØS-avtalen i kraft. Med det begynte avviklingen av det norske folkestyret Den norske grunnlova er ei grunnlov som stammar frå 1814.Ho er den høgste rettskjelda i Noreg, og legg grunnlaget for statsforma i landet. Grunnlova, naturretten, konstitusjonell sedvanerett, menneskerettane og internasjonal rett utgjer dei viktigaste fundamenta for norsk statsform, rettsforståing og lovverk. Grunnlova byggjer på folkesuvereniteten som reknar med ein viss samfunnskontrakt. Grunnloven. Den 10. april samlet 112 valgte menn seg på Eidsvoll for å lage en grunnlov. Prosessen åpnet for bred meningsutveksling, særlig mellom to fraksjoner i forsamlingen, kalt «selvstendighetspartiet» og «unionspartiet». Fraksjonenes fremste talsmenn var Christian Magnus Falsen og Herman Wedel Jarlsberg Sjoa-mann var med å vedta Grunnloven. Grunnlovsforsamlingen på Eidsvoll 1814. Utfyllende bildetekst, se nederst i artikkelen. Kommandersersjant og gardbruker Paul Thorsen Harildstad fra Sjoa - opprinnelig heidøl - var eneste gudbrandsdøl, da 112 menn fra by og land møttes på Eidsvoll i 1814 for å utarbeide Grunnloven. 200-årsjubileet 2014 markeres i alle landets kommuner med.

Norges Grunnlov § 2 - Wikipedi

Grunnloven § 17 gir kongen (regjeringen) anledning til å gi en lov, kalt provisorisk anordning, når Stortinget ikke er samlet. Anordningen gjelder for begrensede områder som handel, toll, næringsveier og politi, og må ikke stride mot Grunnloven. Den gjelder bare til Stortinget samles Logg inn. Cart. 0 Handlekur

Menneskerettigheter i Grunnloven - Store norske leksiko

Grunnloven: • 17. mai 2014 er det 200 r siden Grunnloven ble signert p Eidsvoll. • I anledningen jubileet vil Stortinget modernisere Grunnloven. • Torsdag ble det kjent at det trolig ikke er flertall for endre den gamle spr kformen, etter at H yre har bestemt seg for g imot en spr klig modernisering En historisk merkedag. article.close. 0; E-post; Tweet; Dele på Faceboo Posted on May 5, 2014 June 11, 2014 by TBO Vi som er født i Norge, vi er født heldige. Vi var det i 1814, med tanke på hvilken dramatisk epoke grunnloven vår ble til på, og den tiden vi lever i nå, sier Tore Hansen

Stortinget – Wikipedia

Grunnlover representerer fortiden fordi de blir til på grunnlag av historiske erfaringer og samtidig er de skapt av forventninger om fremtiden gjennom normeringer. Den moderne forfatningen har siden 1776 blitt definert som rammer for utøving av politikk og slik sett vil grunnloven binde fremtiden til grunnlovsgivernes verdier og ideer Serie: Nye perspektiver på Grunnloven 1814-2014 1-6 Etter 200 år med juridisk og historisk arbeid med Grunnloven av 1814 kan man spørre seg hva nytt forskningen nå kan tilføre forståelsen av dens tilkomst og videre liv i det norske samfunnet Hobby - klubben for kreativitet! Her får du gode oprifter og smarte ideer i inspirerende bøker om strikking, hekling, søm, broderi og andre aktiviteter for deg som liker å skape noe med hendene Grunnloven. 200-krone sølvmynt (2014) Grunnloven. 20-krone sirkulasjonsmynt med spesialpreg (2014) Allmenn stemmerett. 10-krone minnemynt (2013) Kongeparet 75 år. 200-krone minnemynt i sølv 2012) Universitetet 10-krone minnemynt (2011) Norges idrettsforbund. 200-krone minnemynt i sølv (2011) Skisporten i Norge. 200-krone minnemynt i sølv.

Grunnloven - Store norske leksiko

 1. Hun arbeider direktør for fagstøtte ved høyskolen VID og var redaktør for Gud i Grunnloven (2014). Hun er cand.theol. (1998) og Ph.D. (2008) fra Misjonshøgskolen i Stavanger, ordinert prest i DnK (2007), og har erfaring fra bl.a. KFUK-KFUM nasjonalt og internasjonalt, Feltprestkorpset, Kirkenes verdensråd,.
 2. Innspill til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité i forbindelse med deres behandlingen av grunnlovsforslag om flere menneskerettigheter i Grunnloven. Barneombudet uttalte seg om forslag til ny § 104 om barns rettigheter. Notat ble gitt til komiteen under deres åpen høring 28. februar 2014. Notat-til-Stortingets-høring-om-menneskerettigheter-i-Grunnloven-28-februar-2014
 3. imumsvern
 4. Han mente at disse passet bedre i Grunnloven, mens ØSK-rettighetene passet til å reguleres i lovs nivå. Benedicte Moltumyr Høgberg redegjorde for hvordan Lønning-utvalget hadde tenkt i vurderingen av hvilke rettigheter som burde inn, og at det endelige forslaget var et bredt kompromiss, der det kun var Carl I. Hagen som hadde kommet med en prinsipiell dissens mot å ta inn ØSK-rettigheter
Kongen og Grunnloven - Lovdata

Grunnloven § 92 - Store norske leksiko

 1. Kjøp Nye perspektiver på Grunnloven 1814 - 2014 fra Tanum Etter 200 år med juridisk og historisk arbeid med Grunnloven av 1814 kan man spørre seg hva nytt forskningen nå kan tilføre forståelsen av dens tilkomst og videre liv i det norske samfunnet. I den foreliggende seks binds bokserien Nye perspektiver på Grunnloven 1814-2014 er svaret å stille spørsmål som ikke tidligere er blitt.
 2. 16. mai 2014 Grunnloven 200 år. For 200 år siden samlet en gruppe menn seg på Eidsvoll for å lage loven som skulle bli grunnlaget til det selvstendige Norge. 16. mai 2014 Personlig frimerke. De siste årene har turismen til flere om-råder i Nord-Norge doblet seg vinterstid
 3. 6. mai 2014 vedtok Stortinget en modernisert utgave på bokmål og en offisiell utgave også på nynorsk av Grunnloven, som er to hundre år på lørdag.. Som eksempel på gammel og ny tekst i Grunnloven har vi satt opp § 90 i den språkdrakten Grunnloven hadde fra 1903, deretter den nye bokmålsversjonen og nynorskversjonen

Endringene her skjedde ikke i henhold til prosedyren for å endre Grunnloven, jf. § 112, men kom iht. Innst.S.nr.28 (1905-1906) for «at fastslaa de forandringer i vor grundlov, der er blevet en ligefrem og nødvendig følge af, at foreningen med Sverige ved stortingets beslutning af 7de juni d. a. er opløst og Norge dermed er bleven en fra Sverige adskilt, helt selvstændig stat» Stortingets kompromiss om språket i Grunnloven betyr at nynorskversjonen blir den mest tilgjengelige, Publisert 06.05.2014, kl. 14.53 Oppdatert 06.05.2014, kl. 15.0 Grunnloven 17. mai 2014 . Av sivilagronom J rgen H getveit www.Kommentar-Avisa.no 12.05.14. I motsetning til Grunnlovsfeiringen som foreg r mer sentralt og glemmer Gud og har mer preg av show skal vi dvele ved de sanne og dypere sider av 1814 og de lange kristne linjer i Norges frihetsbrev som n er dramatisk forandret Akademika forlag 2014. Trond Bjerkås: Revolusjonær tale? nye perspektiver på eidsvollsadressene Historisk tidsskrift Nr. 1 - 2014. Jens Johan Hyvik: 1814 og Grunnloven sett fra regionene Høgskulen i Volda, Notat 4/2012. Ragnhild Hutchison: Tollistene på nett. Søkbar database over tollistene fra de viktigste norske tollstedene 1786-179 Pris: 1124,-. innbundet, 2014. Sendes om 5 virkedager. Kjøp boken Nye perspektiver på Grunnloven 1814 - 2014 (ISBN 9788253037851) hos Adlibris.com. Fri frakt. Vi har mer enn 10 millioner bøker, finn din neste leseopplevelse i dag! Alltid lave priser, fri frakt over 299,- | Adlibri

Ny vår for menneskerettighetene i Grunnloven? - Lovdat

2014.10 Etter inkorporeringen av EMK artikkel 8 i menneskerettsloven av 1999, ble Grunnloven § 102 vekket til live.11 Etter dette har forbudet mot husransakelser blitt drøftet i en rekke sammenhenger.12 Hvorvidt Grunnloven § 102 setter grenser for sivilrettslig bevissikring, ha 17. mai 2014 er det 200 år siden Grunnloven ble vedtatt av riksforsamlingen på Eidsvoll. Det markerer vi gjennom hele året. Men hva er egentlig Grunnloven? Se denne filmen og bli vis på under. Forskningsrådet arrangerer et konfrontasjonsmøte der John Erik Fossum utfordrer stortingsrepresentant Michael Tetzschner om hvorfor den norske Grunnloven i det hele tatt skal feires i 2014 Året 2014 har markert at det er 200 år siden Grunnloven ble til og dannet startpunktet for et nytt og selvstendig Norge. Denne boken tar opp et tema som i liten grad har vært trukket frem, nemlig forholdet mellom Grunnloven og den norske velferdsstaten 200 kr i proof fra 2014 selges, denne er utgitt i forbindelse med grunnloven er 200 år. Mynten leveres i orginal skrin med sertifikat. Har fleire tilgjengelig. Frakt etter posten sine satse

Regjeringen har nylig vedtatt at EUs finanstilsyn skal gjelde også i Norge. Dette er en del av EUs krisepakke og representerer i praksis en betydelig myndighetsoverføring til EU. En stor grunnlovskonferanse 4. november diskuterer de store spørsmålene om EU, grunnloven og demokrati på nasjonalt og overnasjonalt nivå, med særlig vekt på effektene av eurokrisen Kjøp Nye perspektiver på Grunnloven 1814 - 2014 fra Bokklubber Etter 200 år med juridisk og historisk arbeid med Grunnloven av 1814 kan man spørre seg hva nytt forskningen nå kan tilføre forståelsen av dens tilkomst og videre liv i det norske samfunnet. I den foreliggende seks binds bokserien Nye perspektiver på Grunnloven 1814-2014 er svaret å stille spørsmål som ikke tidligere er. Fra vassgraut og barnearbeid til fredagstaco og bortskjemte unger. Bli med til Maihaugen der familien Dingstad flytter inn i 80talls -50talls -1900talls og 1800talls-hus og prøver seg på familielivet gjennom 200 år. Programledere: Haddy N'jie og Per Sinding-Larsen. (2:10

Grunnloven er også et forsøk på å løse de nærmest uløselige konfliktene i et samfunn. Full frihet for alle, alltid, 12.02.2014. Dette har kostet 350 millioner kroner Vel da er det vel 200 år siden Prins Christian Fredrik bestemte seg for å prøve å beholde Norge på tross av at provinsen ble tapt til franskmannen Jean Baptiste Bernadotte i Napoleonskrigen (han kjempet imot Napoleon som Sveriges Konge, selv om han nok hadde alt å takke Napoleon for). Her kan der.. Kronikk: Norges grunnlov på norsk! I år feirer vi 200-årsjubileet for Grunnloven, grunnlaget for vårt folkestyre og Norges sjølstendighet Grunnloven skal ha en særposisjon i rettsstaten, Gjennom maktfordelingsprinsippet skal den forsikre rettsikkerheten til befolkningen. annonse Det er ingen tvil at Grunnloven har kommet i skyggen av EØS-pantomimeforestillingen fremdrevet av markedskrefter og av politikere En innføring av barns rettigheter i Grunnloven vil gi dem økt oppmerksomhet. Grunnloven skal sikre alle borgeres grunnleggende rettigheter. Ved å ta inn en bestemmelse om barns rettigheter, anerkjenner vi barn som likeverdige borgere av Norge. 17. mai 2014 - barnas dag! La oss feire 17. mai i år med barn som har fått sin plass i Grunnloven

Kongeriket Noregs grunnlov - Lovdat

Nye perspektiver på Grunnloven 1814-2014 om forfatningsutviklinga 1814-2014 . ISBN 9788253036335, 2013, Eirik Holmøyvik . Fra 409,-Kjøp Selg. Bittersøtt : nye perspektiver på rus og rusmidler . ISBN 9788215024752, 2015. Selger en 20kr 2014 Grunnloven 1814-2014 i kv 0. 200 års jubileum

Grunnloven 200 år: - Monarki mulig uten oppblåst konge i

grunnlov - Store norske leksiko

Kongeriget Norges Grundlov, given i Rigsforsamlingen paa Eidsvold den 17de Mai 1814 . Gjeldende grunnlov Dato LOV-1814-05-17 Departement Justis- og beredskapsdepartementet Sist endret FOR-2012-06-15-522 fra 21.05.2012 Publisert ISBN 82-504-1000-9 Ikrafttredelse Endrer Kunngjort Korttittel Grunnloven - Grl grunnlov, og som Stortinget med sin grunnlovsreform i 2014-15 bestrebet seg på å videreføre. Ser man på Grunnloven i sin helhet, peker ikke Grl. § 89 seg ut som en bestemmelse med særlig uklar ordlyd. Hvis ordlyd det var mulig å misforstå generelt skulle være et argument for at Grunnloven Bjørnsonfestivalen hadde bedt Ann-Magrit Ausentå, generalsekretær i NOAS og tidligere leder for Norsk Journalistlag, lede en debatt om Gud i Grunnloven. Ifølge henne har Grunnloven aldri vært noen modell når det gjelder religionsfrihet. Samtidig som den amerikanske grunnloven sikret trosfrihet, ble temaet debattert og forkastet på Eidsvoll i 1814 menneskerettighetskatalog i 2014, med EMK-rettighetene som forbilde, har gitt dette spørsmålet fornyet aktualitet.12 6 Se dokument 16 (2011-2012) særlig s. 90 og Innst. 186 S (2013-2014) særlig s. 20. 7 Som eksempel, se Rt. 2015 s. 93 A avsnitt 57, der førstvoterende uttaler at Grunnloven § 102 skal «tolkes i ly Hensikt og Mål: Grunnlovsjubileet i 2014 skal styrke bevisstheten om hva Grunnloven betyr i dag og hvilken rolle den skal spille i framtidens demokrati. Grunnloven er levende, dagsaktuell og avgjørende for Norges identitet og utvikling som liberalt demokrati. Skal Grunnloven fortsette å ha denne rollen, må den formidles på nytt til hver nye generasjon

17

Grunnlovsjubileet i Norge 2014 - Wikipedi

Tirsdag 13. mai 2014: Ut mot KrF-paragrafer Sokneprest Grete Hauge frykter at to nye familieparagrafer som KrF har trumfet gjennom i Grunnloven vil gå på bekostning av homofile, enslige og barns rettigheter Miljøorganisasjonene mener tildelingen bryter med miljøparagrafen i Grunnloven, der det heter at folk har rett til et sunt miljø. Myndighetene må sette i verk tiltak for å sikre dette, heter det De viktigste prinsippene i Grunnloven fra 1814 var: Folkesuverenitet (folkets rett til å styre gjennom folkevalgte representanter), maktfordeling (maktbalanse mellom lovgivende, dømmende og utøvende makt) og menneskerettigheter (rettssikkerhet, tale- og ytringsfrihet). Kilde: Grunnlovsjubileet 1814-2014 Prosjektet er en del av 2014-satsningen til Forskergruppen for rett, samfunn og historisk endring ved Det juridiske fakultet i Oslo. En historisk kommentarutgave til Grunnloven vil gi en dypere forståelse av den norske forfatningshistorien

BARE:BÆRUM 2 2014 by Bærum kommune - IssuuOpna det 159

Grunnloven - stortinget

Grunnloven er, naturlig nok, helt sentral for domstolene. Samtidig var en stor andel av Eidsvollsmennene dommere og bidro i utformingen avloven. Det var også en dommer, sorenskriver Christian Magnus Falsen, som presenterte forslaget til grunnlov på Eidsvoll. Med ny grunnlov ble også Norges Høyesterett opprettet

 • Simpel drikke kryssord.
 • Privatisteksamen dato.
 • Nevrofibrom svulst.
 • Parkeringsplass mål.
 • Mr darcy schauspieler.
 • Snl kvalitativ metode.
 • S bahn münchen flughafen hauptbahnhof.
 • Stadt oldenburg ganseforth.
 • Hva betyr uttrykket den som ler sist ler best.
 • Illegal burger menu.
 • Reparere oppvaskmaskin.
 • Hvorfor trene taekwondo.
 • Hageland kråkstad.
 • Vinterlagring båt sotra.
 • Tommy morrison ektefelle.
 • Stellenangebote köln teilzeit.
 • Hardhet vann oslo.
 • Bydel gamle oslo.
 • Bli vertsfamilie.
 • Kakekrigen 2018.
 • Billig ballettdrakt.
 • Atlantic records cardi b.
 • Em sykkel.
 • Slottet kristiansand åpningstider.
 • Kjæresten til ronaldo.
 • Jula lade.
 • Hvor mye søvn trenger barn.
 • Love nat king cole lyrics.
 • Champions league handball 2017.
 • Fellingsreaksjon forsøk.
 • Frozen margarita drink.
 • Hva var nürnberglovene.
 • Akkumulere synonym.
 • Stellengesuche rosenheim.
 • Sette opp kort hår.
 • Frauenberufszentrum gmunden.
 • Helsefremmende sykepleie definisjon.
 • Lundehund oppdrett.
 • Windows docs.
 • Fahrrad wien kaufen.
 • Pwv hütten.