Home

Alkaner bruksområder

Alkenenes molekyler består av karbonkjeder som både kan være grenete og uforgrenete. Den generelle kjemiske formelen til et alken er C n H 2n.Det enkleste alkenet, eten, har formelen CH 2 =CH 2. Felles for alle alkener er at karbonet i karbonkjedene inneholder én eller flere dobbeltbindinger.Det vil si at et alken eksempel på en umettet forbindelse.. Alkaner er en gruppe med mettede hydrokarboner som ikke har en syklisk form. Alkanene består kun av karbon og hydrogen.Generell formel for alkaner er C n H 2n+2.Den enkleste alkanen er metan med formel CH 4.Den neste i rekka er etan med kjemisk formel C 2 H 6.Slik fortsetter rekka nærmest i det uendelige

bruksområder Kokepunkt Molekylformel Eten Forekommer!i!naturgass.!Råstoff! for!plasten!polye,) plantehormon,! påvirker!bl.a.!modning!av! bananer!og!tomater.! 105°C C 2 H 4 Propen Gass!som!fremsOlles!av!råolje.! Brukes!i!plasOndustrien.!Lite! giig.! 47,6°C C 3 H 6 Buten Brukes!som!råstoffer!i!den! petrokjemiske!industri!og!i. Alkan: Alkanenes egenskaper bestemmes ut i fra hvor lange molekylkjedene er. Regelen er at jo lenger karbonkjede, jo høyere kokepunkt. Alkanene med 1 til 4 karbonatomer er alle gasser ved romtemperatur, mens alkaner med 5-17 karbonatomer er væsker. Er karbonkjedene lenger enn 17 karbonatomer vil alkanene være et fast stoff Oppgave om alkaner med liste over ulike alkaner, forklaring av alkaner og beskrivelse av de ulike egenskapene til f.eks. metan, etan og propan I organisk kjemi er et alkan eller parafin (et historisk navn som også har andre betydninger) et acyklisk mettet hydrokarbon.Med andre ord, et alkan består av hydrogen-og karbonatomer ordnet i en tre struktur hvor alle karbon-karbon-bindinger er enkelt.Alkaner har den generelle kjemiske formel C n H 2 n 2.Alkanene varierer i kompleksitet fra det enkleste tilfelle av metan (CH 4), hvor n = 1. Hydrokarbon inneholder karbon og hydrogen. Alkaner består av hydrogen og karbon med kun enkeltbindinger mellom karbonene. Alkener inneholder karbon og hydrogen med minst en dobbelbinding mellom karbonene. Alkener består av karbon og hydrogen med minst en trippelbinding mellom karbonene. Alkaner: Hydrogenatomet har plass til kun ett ekstra elektron i det ytre skallet

Alkyner er molekyler som består av karbonkjeder. Disse kan ha grener eller ikke, de kan også være sykliske.. Den generelle kjemiske formelen til et alkyn er C n H 2n-2.Det vil si at for hvert karbonatom er det dobbelt så mange hydrogenatomer, trukket fra to Selv om denne teknikken er svært viktig og har mange bruksområder, kan den generere miljøfarlige stoffer og gi en risiko for toksisitet for levende vesener. Kjemisk reaksjon av pyrolyse. Pyrolysereaksjonen, som tidligere nevnt, Reaksjon av alkaner Hydrokarboner er organisk-kjemiske forbindelser som bare inneholder karbon og hydrogen. Karbonatomene er bundet sammen i kjeder eller ringer, mens hvert av hydrogenatomene kun er bundet til ett av karbonatomene. Det finnes flere klasser hydrokarboner, og de karakteriseres ved hva slags kjemiske bindinger som finnes i molekylene. Alkoholer kjennetegnes ved at de generelt har et høyere smelte- og koke-punkt enn alkaner med tilsvarende molekylmasse. Grunnen til dette ligger i elektronfordelingen i hydroksylgruppen. Siden oksygen har en elektronegativitet på 3,5, mens hydrogen har en elektronegativtet på 2,1 vil oksygen trekke mer på elektronene i OH-bindingen enn hydrogen Et hydrokarbon er et organisk stoff som består av karbon- og hydrogen-atomer.Karbonatomene ligger i kjeder med hydrogenatomene festet på dem. Karbon mangler 4 elektroner for å oppnå edelgasstruktur, og dermed har karbon 4 «ledige plasser» til å binde seg med andre stoffer.Hydrogen mangler ett elektron for å oppnå edelgasstruktur, og har derfor bare én ledig plass

alkener - Store norske leksiko

Spørsmål/sammendrag av hele kapittelet i Tellus. 10 Kapittel 5-organisk kjemi. Learn with flashcards, games, and more — for free Etan er en fargeløs gass uten lukt med strukturformel CH3-CH3. Etan er et mettet hydrokarbon som tilhører gruppen alkaner; smeltepunkt −171,4 °C og kokepunkt −88 °C. Etan er litt tyngre enn luft (tetthet 1,34 kg/m3). Luft og etan kan danne eksplosive blandinger. Det er ca 10 % etan i naturgass, og etan finnes også i petroleum. Den inngår som en særlig verdifull bestanddel av våtgass Egenskaper og bruksområder. Propan gjennomgår forbrenningsreaksjoner på en lignende måte som andre alkaner. I nærvær av nok oksygen, danner propan ved brenning vann og karbondioksid.. C 3 H 8 + 5 O 2 → 3 CO 2 + 4 H 2 O + varme propan + oksygen → karbondioksid + van Eten (også kalt etylen) er kjemisk forbindelse med formel C 2 H 4 eller H 2 C=CH 2.Det er det enkleste alkenet.Fordi den inneholder en dobbeltbinding, kalles eten et umettet hydrokarbon eller en olefin.. Eten er mye brukt i kjemisk industri, og har også betydning i biologien som et hormon. Eten er den organiske forbindelsen som produseres i størst skala: global produksjon av eten utgjorde.

alkaner, alkener og alkyner er alle hydrokarboner med ulike strukturer og dermed ulike fysiske og kjemiske egenskaper. Hydrokarboner i studiet av organisk kjemi, de organiske forbindelsene som består av karbon og hydrogen kalles hydrokarboner. de kan være gasser som propan, kan de være væsker, for eksempel, kan benzen, eller de være lav-smeltende faste stoffer og voks, for eksempel. Det ser ikke sådan ud, men olie, naturgas, benzin og plastik er næsten ens, i hvert fald kemisk set. De er alle del af en særlig kemisk gruppe, der kaldes alkaner. Alkaner er molekyler, der er opbygget af carbon og hydrogen på en særlig måde

Alkaner er mettede hydrokarboner som kan organiseres i en homolog serie Høyere alkaner er alkaner som har ni eller flere karbonatomer. Nonane er den letteste alkanen som har et flammepunkt over 25 ° C, og er ikke klassifisert som farlig brannfarlig.. Uttrykket høyere alkaner brukes noen ganger bokstavelig som alkaner med et høyere antall karbonatomer. En definisjon skiller de høyere alkanene som n-alkanene som er faste under naturlige forhold

Organiske løsemidler er en samlebetegnelse for en rekke karbonforbindelser som kan løse opp stoffer som oljer, fett, voks, harpiks, gummi, asfalt, cellulose og plast. Løsemidlene brukes i industri og håndverk som bløtgjørings-, rense- og ekstraksjonsmidler. De fleste er flyktige ved brukstemperatur og fører til høye konsentrasjoner i luften ved dårlig utluftning Dette er en rapport fra forsøk 9.1 Egenskaper til hydrokarboner, fra læreboken Kjemien Stemmer 1.I dette forsøket skulle man studere et alkan, et alken og et aromatisk hydrokarbon og se hvordan de brenner og reagerer med brom, Br. Man skulle også se på løseligheten av disse hydrokarbonene i hverandre, i vann og i etanol

Nøkkelforskjell - Alkaner vs Alkenes Alkaner og alkener er to typer hydrokarbonfamilier som inneholder karbon og hydrogen i deres molekylære struktur. Hovedforskjellen mellom alkaner og alkener er deres kjemiske struktur; alkaner er mettede hydrokarboner med den generelle molekylformelen av C n H 2n + 2 og alkener sies å være en umettet hydrokarbongruppe siden de inneholder en. Kaustisk soda: formel, egenskaper, bruksområder En av de viktige kjemiske forbindelser syntetisert av store partier hvert år, er en etsende natriumhydroksid.Slik popularitet det fortjent på grunn av sine egenskaper.Kaustisk soda, noe som formel - NaOH, er av stor kommersiell betydning for mennesker.Vi anser denne saken i mer detalj 56. Alkaner; Produkt: Syklus 8-10 (bm) Fag: Naturfag Trinn: 8.-10. trinn Type ressurs: Kapittel Kompetansemål nedbrutt: Undersøke hydrokarboner, alkoholer, karboksylsyrer og karbohydrater, beskrive stoffene og gi eksempler på framstillingsmåter og bruksområder Hvilke forbindelser som er klassifisert som organiske forbindelser, på bakgrunn av deres kjemiske formler

Etan (C 2 H 6) er eit av dei enkle alkana.Ved normalt trykk og temperatur er etan ein fargelaus, luktfri og brennbar gass som er litt tyngre enn luft.I kombinasjon med luft kan etan danne eksplosiv blanding. Etan sjølvantenner ved 515 °C. Ved oksidering av etan dannast eddiksyre (CH 3 COOH).. Etan finst i naturgass og hentas opp frå olje- og gassfelta i Nordsjøen Bruksområder . Brennbarhet av hydrokarboner gjør dem svært nyttig som brensel, og de er den primære energikilden for dagens sivilisasjon. På verdensbasis er mest elektrisitet generert ved forbrenning av disse forbindelsene, og de brukes til å drive praktisk talt alle mobil maskin: biler, lastebiler, tog, fly og skip

Alkaner - Wikipedi

 1. Kjemiske navn : Hydrokarboner, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cyclicer, <2 % aromater Registrerings nr. : 01-2119457273-39 Annex VI nr. : 649-327-00-6 1.2. Relevante, identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Bruksmåter : Konsument produkt (SU21). Tennvæske. 1.3
 2. Identifikasjon av stoffet Hydrokarboner C9-C12, n-alkaner, iso-alkaner, sykliske stoffer, aromater (2-25%) Produktnummer 8577 Registreringsnummer (REACH) 01-2119458049-33-xxxx EF-nummer 919-446- CAS-nummer 64742-82-1 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mo
 3. den alkylhalogenider, alkylhalogenider, halogenalkaner eller halogenalkaner er kjemiske forbindelser i hvilke ett eller flere av hydrogenatomene fra en alkan er erstattet med halogenatomer (vanligvis ett eller flere fluor, klor, brom eller jod).. Som det også gjelder for alkaner, er haloalkaner mettet organiske forbindelser, noe som betyr at alle de kjemiske bindingene som binder atomene i.
 4. Alkaner eller mettede hydrokarboner egenskaper, nomenklatur, eksempler den alkaner eller mettede hydrokarboner De er karakterisert ved å ha i deres struktur bare enkle kovalente bindinger. Dette betyr at..
 5. Heksaner er flyktige organiske forbindelser i væskeform. De er hydrokarboner med formelen C6H14, og tilhører alkanene. Fem isomerer er kjent. Den viktigste er n-heksan (normal-heksan), med kokepunkt 69 °C, hvor molekylet inneholder en uforgrenet karbonkjede. Heksaner er bestanddel i råolje og kan utvinnes ved fraksjonert destillasjon.
 6. Voks er organiske forbindelser som karakteristisk består av lange alkylkjeder.Naturlige vokser kan inneholde umettede bindinger og inkluderer forskjellige funksjonelle grupper, slik som fettsyrer, primære og sekundære alkoholer, ketoner, aldehyder og fettsyreestere, og aromatiske forbindelser kan også være til stede.Syntetiske voks består ofte av homologe serier med langkjedede.
 7. Kapittel 5-organisk kjemi. Learn with flashcards, games, and more — for free

Piseta for hva det tjener, typer og bruksområder Pyrolysereaksjon av tre, olje, biomasse og alkaner den pyrolyse Den består av en termisk dekomponeringsprosess hvor stoffene - av organisk opprinnelse i stort flertall - blir utsatt for... kjemi. Volumetrisk pipettegenskaper, bruk, kalibrering og fei Start studying naturfag prøve organisk kjemi. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Eksempler på hydrofobe molekyler inkluderer alkaner, oljer, fettstoffer og fete stoffer generelt. Hydrofobe materialer brukes til fjerning av olje fra vann, Bruksområder og potensielle applikasjoner. Hydrofobisk betong har blitt produsert siden midten av 1900-tallet Inneholder: Hydrokarboner, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, < 2% aromater. 2-Propanol Hydrokarboner, C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske 1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Bruksområde Øvrige rengjøringsmidler Bruk som frarådes Test alltid middelet på en skjult flate. 1.3 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes Relevante, identifiserte bruksområder Beregnet på allmennheten Hydrokarboner, C9-C10, n-alkaner, isoalkaner, cykliske forbindelser, <2% aromater Dermal DNEL (langtidseksponering - systemiskevirkninger) 46 mg/kg bw/da Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Kjemikaliets bruksområde Rengjøringsmiddel 1.3. N-alkaner, isoalkaner sykliske, < 2% aromat:> 30 % Signalord Fare Faresetninger H226 Brannfarlig væske og damp. H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene

Kjemiske navn : Hydrokarboner, C10-C13, n-alkaner, <2 % aromater Registrerings nr. : 01-2119475608-26 EF-nummer : 929-018-5 1.2. Relevante, identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Bruksmåter : SU21 Konsument produkt. Drivstoff. PC13 Lampeolje. 1.3 Inneholder: Hydrokarboner, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, < 2% aromater. 2-Propanol 1- Dodecyl- 2- pyrrolidinone 1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Bruksområde Bilpleiemidler, generelt Bruk som frarådes Ingen kjente 1.3. Nærmere opplysninger om leverandøren av. stoffene og gi eksempler på framstillingsmåter og bruksområder Delmål for perioden: forklare noen typiske trekk ved organiske stoffer beskrive hydrokarboner, alkoholer, Alkaner, alkener, alkyner Alkoholer o Etanol o Metanol o Glyserol Karboksylsyrer Estere Organiske løsemiddel Karbohydrate bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes Anvendelse / bruksområdePolyurethan. Alkaner, C14-17, klorerte Ingredienser på etiketten 2.3 Andre farer Kjemikaliet inneholder komponenten Alkaner, C14-17, klorerte som kommer in under stoffgruppe

Inneholder: Hydrokarboner, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, < 2% aromater. 1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Bruksområde Bruk som frarådes Ingen kjente 1.3. Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Firmanavn BILTEMA NORGE AS Postadresse Industrivegen. Det er ytterligere tre klassifikasjoner - parafin, aromatisk, og naftenske - basert på hva slags alkaner oljen er laget av, og de har litt forskjellige kjemiske makeups og eiendommer. Billig og enkelt å lage, er det brukt i mange forskjellige produkter, inkludert kjølesystemer, smøremidler, kosmetikk og medisin. Personlige bruksområder 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Produsent SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 2 21.05.2019 Mercasol 2 42400 Passer som kompletterende rustbeskyttelse hvor man ønsker en tørkende voksfilm, f.eks huv og bagasjeluke. Til og med. Kjemiske navn : Hydrokarboner, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cyclicer, <2 % aromater Registrerings nr. : 01-2119457273-39 Annex VI nr. : 649-327-00-6 1.2. Relevante, identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Bruksmåter : Konsument produkt (SU21). Rengjøringsmiddel (PC35). Løsemiddel

Alkan - Daria.n

 1. nelig bruk av smøremidler og -fett i kjøretøy og maskiner - industri Al
 2. SU22 Profesjonelle bruksområder: Det offentlige (offentlig forvaltning, utdanning, underholdning, tjenester, håndverk) Kjemikaliekategori PC31 Poleringsmidler og voksblandinger Hydrokarboner, C9-C10, n-alkaner, isoalkaner, cyklener, aromater (2-25 %) Faresetninger H226 Brannfarlig væske og damp
 3. ert pipette Det er et rett glass eller plastrør som har en innsnevring i den ene enden, kalt konisk... kjemi. Volumetrisk pipettfunksjoner og funksjone

Alkaner - egenskaper - Studienett

 1. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Kjemikaliets bruksområde Drivstofftilsetning 200 ml C11-C14 n-alkaner, isoalkaner, sykliske, < 2 % aromater, Hydrokarboner, C10-C13, N-alkaner, isoalkaner, sykliske, < 2% aromate
 2. Kommentarer: Gjelder Hydrokarboner, C9-C10, N-alkaner, isoalkaner sykliske, < 2% aromat. Ytterligere informasjon Råd om generell yrkeshygiene Oppbevaring Forhold som skal unngås Råd angående samlagring Spesielle bruksområder Annen informasjon om grenseverdier DNEL TEC7 CLEANER - Versjon 9 Side 5 av 1
 3. 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Produktgruppe Biocid. PT18: Insektmidler, middmidler og produkter til bekjempelse av andre leddyr Kjemikaliets bruksområde Til bekjempelse av blant annet maur, fluer, veps, stokkmaur, stripet borebille og husbukk. 1.3

Alkaner - Alkane - qwe

 1. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Kjemikaliets bruksområde Avfetting, løsemiddelbasert White spirit Komponent Hydrokarboner, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <2% aromater LD50 oral Verdi: > 5000 mg/kg Forsøksdyreart: Rotte Potensielle akutte effekte
 2. alkaner, isoalkaner, sykliske, < 2 % aromater EC-nr.: 926-141-6 . 8.2. Eksponeringskontroll Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Sørg for god ventilasjon. Personlig verneutstyr skal være CE-merket og bør velges i samarbeid med leverandøren av slikt utstyr. Det anbefalte verneutstyret og de angitte standardene er veiledende
 3. : Hydrokarboner, C9-C12, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, aro-matiske (2-25 %) CAS-nr. : 64742-82-1 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes Bruk av stof-fet/stoffblandingen : Rengjøringsmiddel, Rensende middel Produkt for profesjonell bru
 4. Inneholder: Hydrokarboner, C9-10, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <2% aromater 1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Bruksområde Bilpleiemidler, generelt Bruk som frarådes Ingen kjente 1.3. Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Firmanavn BILTEMA NORGE A
 5. 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Produsent 1.4. Nødtelefonnummer SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 2 Spray 24.03.2019 Mercasol 2 Spray 42400 Passer som kompletterende rustbeskyttelse hvor man ønsker en tørkend
 6. 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Produsent 1.4. Nødtelefonnummer SIKKERHETSDATABLAD STABIL LAMPEOLJE 04.10.2002 10.04.2018 STABIL LAMPEOLJE 32230 Brensel til lykter, krystallamper, parafinlamper. Kokeapparater og.

1.2. Relevante, identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og ikke-anbefalt bruk AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Dato for forrige utgave:22-10-2017 Akzo Nobel Coatings AS, Fløisbonnveien 6, Postboks 565, 1411 Kolbotn, Norge Tel.: +47 66 81 94 00 e-mail adresse til person ansvarlig for. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Kjemikaliets bruksområde Drivstofftilsetning 200 ml 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet C11-C14 n-alkaner, isoalkaner, sykliske, < 2 % aromater Varselord Far Hydrokarboner, C9-C10, N-alkaner, isoalkaner sykliske, < 2% aromat ≤ 70 % Fare H222 Ekstremt brannfarlig aerosol. H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Spesielle bruksområder TEC7 CLEANER AEROSOL - Versjon 13 Side 5 av 15 Dette dokumentet er utarbeidet i Publisher (EcoOnline). Identifiserte bruksområder for dette produktet er beskrevet i punkt 1.2. Kontakt leverandøren for ytterligere informasjon. Komponentnavn Identifikasjon Grenseverdier Norm år Hydrokarboner C11-C16, n-alkaner, isoalkaner, <2% Grenseverdi, type:ADN 8 timers grenseverdi:275 mg/m³ Varselsskilt Sikkerhetstiltak for å beskytte personel Hydrokarboner, C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske 1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Bruksområde Lim, Klister Bruk som frarådes Ingen kjente 1.3. Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Firmanavn BILTEMA NORGE AS Postadresse Industrivegen 17 Postnr. NO-206

Hydrokarbon -Aleksander RealfagRealit

Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Kjemikaliets bruksområde Avfetting, løsemiddelbasert Hydrocarboner, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, aromater (2-25%) 60 - 100 % Varselord Fare Faresetninger EUH 066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Produsent 1.4. Nødtelefonnummer SIKKERHETSDATABLAD Blåtind White Spirit Lavaromat 03.03.2015 21.08.2019 Blåtind White Spirit Lavaromat Gr R0610,FG315, FG411 Avfetting, løsemiddelbasert. Bruksområder Avfetting, lø semiddelbasert 1.3 Detaljer om leverandøren på sikkerhetsdatabladet Kontaktperson Jan Terje Nikolaisen C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <2% aromater Hydrocarboner, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <2% aromater 2.2 Etikettelementer CLP Farepiktogrammer Signalord Far

alkyner - Store norske leksiko

Pyrolyse: Reaksjon av tre, olje, biomasse og alkaner

Bruk i overflatebehandling - Bruksområder for forbrukere: Bruk dette produktet kun slik det er angitt på etiketten. Forbrukeranvendelser, Brukt ved sprøyting. 1025 4 1025 ^(ValidationDate)1 Produktbeskrivelse :Maling Identifiserte bruksområder for dette produktet er beskrevet i punkt 1.2. Kontakt leverandøren for ytterligere informasjon. Komponentnavn Identifikasjon Grenseverdier Norm år Hydrocarboner, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <2% aromater 8 timers grenseverdi:275 mg/m³ Varselsskilt Sikkerhetstiltak for å beskytte personel Viktige bruksområder for alkaner er som brensel og smørefett. Brensler inkluderer bensin, parafinoljer og fyringsoljer. 9.2.3. Jo mer grenet et alkan er, jo mindre er overflaten til molekylet og dermed også de svake kreftene mellom molekylene. Dette fører til at kokepunktet er lavere fo 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Identifisert bruk: laboratorie- og analyseformål Navnet på stoffet Hydrokarboner, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cy-kloalkaner, <5% n-heksan Registreringsnummer (REACH) 01-2119475514-35-xxxx EF-nummer 921-024-6 CAS-nummer 92128-66 Alkaner, alkener og alkyner - forskjeller, likheter, generell oppbygning og navnsetting. Hydrokarbonenes bruksområder og fremstilling. Isomeri. Alkoholer - generell oppbygning og navnsetting. Alkoholers bruksområder og fremstilling, med særlig vekt på de minste alkoholene. Karboksylsyrer - generell oppbygning og navnsettin

hydrokarboner - Store norske leksiko

Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes Relevante, identifiserte bruksområder Beregnet på allmennheten Hydrokarboner, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, < 2% aromater Norge Lokalt navn White Spirit Norge Grenseverdier (AN) (mg/m³) 275 Norge Grenseverdier (AN) (ppm) 5 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Kjemikaliets bruksområde Rensemiddel Avfettingsmiddel C9-C10, N-alkaner, isoalkaner sykliske, < 2% aromat:> 50 % Signalord Fare Faresetninger H222 Ekstremt brannfarlig aerosol. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet

Alkoholer - Wikipedi

Dobbeltbindinger betyr at molekylet ikke inneholder så mange h-atomet som et alkan med samme antall c-atomer. Alkaner blir derfor kalt umettede hydrokarboner. Eten: C2H4 Propen: C3H6. Bruksområder til hydrokarboner •Brensel: Alle hydrokarboner brenner når de blir antent og det blir avgitt energi i reaksjonen Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Kjemikaliets bruksområde Universalrens. 1.3. C9-C10, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, < 2% aromater:> 50 % 2.3 Andre farer Helseeffekt Langvarig eller gjentatt kontakt avfetter huden og kan forårsake hudirritasjon : Hydrokarboner, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cyclicer, <2 % aromater : 01-2119457273-39: 649-327-00-6 1.2. Relevante, identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Bruksmåter : SU22 Profesjonell bruk. SU3 For industriell eller institusjonell bruk. Løsemiddel. SU10 Formulerin bruksområder for produktet. Ytterligere tiltak kan være påkrevet for partihåndtering eller andre bruksområder som kan øke eksponeringen for arbeidere eller miljøutslipp betydelig. Administrative normer Utgitt dato/Revisjonsdato :19.05.2020Dato for forrige utgave:27.05.2019 Versjon:25/1

Hydrokarbon - Wikipedi

Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes Relevante, identifiserte bruksområder Funksjons- eller n-alkaner, isoalkaner Faresetning (CLP) : H225 - Meget brannfarlig væske og damp. H315 - Irriterer huden. H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H411 - Giftig, med langtidsvirkning. Den eteriske oljen er kjent for å inneholde mer enn 300 forbindelser, men særlig mye linalylacetat (30-60 %), limonen (26-42 %) og linalol (11-22 %). Dessuten andre alkoholer, seskviterpener, alkaner, furokumariner (inklusive bergapten i en mengde av 0,30-0,39 %) bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes Anvendelse / bruksområdeMagnetpulver for sprekk og overflateinspeksjon C12-C15, n-alkaner, isoalkaner <2% aromater 2.3 Andre farer Kjemikaliet tilfredsstiller ikke kriteriene for PBT (persistente (langsomt nedbrytbare) 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes Bruk av stoffet/stoffblandingen : C7, n-alkaner, isoalkaner, ringformede 64742-49- TWA (Damp) 50 mg/m³ FOR-2011-12-06-1358 TWA (Tåke - partikler) 1 mg/m³ FOR-2011-12-06-1358 TWA 50 pp

Organisk kjemi 10.klasse Flashcards Quizle

etan - Store norske leksiko

Heptan er et hydrokarbon av gruppen alkaner som inneholder syv karbonatomer og 16 hydrogenatomer. Heptan finnes i råolje og i eteriske oljer fra enkelte furu-arter.. Heptan kalles av og til renset bensin, men dette kan også vise til alkylatbensin 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet SIKKERHETSDATABLAD Gjøco Heftgrunn 19.07.2017 29.04.2020 Gjøco Heftgrunn 12XXXX Maling Beskrivelse: Brukes til overflatebehandling. Stoffblanding Brukes til overflatebehandling Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Etterfølgende Hydrokarboner, C7, n-alkaner isoalkaner sykliske 25 -50 %, Hydrokarboner, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <2% aromater 10 -25 %, Hydrokarboner, C6, isoalkaner < 5% n. Og som kjent har hydrokarboner en del forskjellige egenskaper; alifatiske hk/alkaner har blant annet gode fettløsende egenskaper og blir derfor brukt i organiske løsemidler. At de har andre bruksområder som vi stortsett bruker dem til betyr ikke at det annulerer deres generelle kjemiske egenskaper. Re: Rense gir. #2481669.

Propan - Wikipedi

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes Aktuelle identifiserte anvendelser for stoffet eller (Hydrokarboner, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, < 2 % aromater): 300 mg/kg bw/day Eksponering: Dermal Eksponeringens varighet: Langsiktig - Systemiske effekter - Befolkningen. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes Olje til overflatebehandling av tre. 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet ALANOR AS n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <2% aromater 2,5-<10. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes Bruk av stof-fet/stoffblandingen : alkaner, isoalkaner, ringformede Arbeidstakere Innånding Langtids - systemiske virkninger 2085 mg/m³ Arbeidstakere Hudkontakt Langtids - systemisk 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Produsent SIKKERHETSDATABLAD Easy Steel 29.01.2018 17.09.2018 Easy Steel 272429 Stålglans SU22 Profesjonell bruk Offentlige tjenester (administrasjon, utdanning, underholdning, tjenester. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot ≤ 15 %, Hydrokarboner, C5-C7, n-alkaner, isoalkaner, n-heksan rik ≤ 15 % Varselord Fare Faresetninger H224 Ekstremt brannfarlig væske og damp. H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene

Eten - Wikipedi

bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes Anvendelse / bruksområdeRensevæske til NDT (ikke-destruktiv prøving). C9-C10, n-alkaner, isoalkaner, sykliske <2% aromater Akutt lokal effektAkutt systemisk effektKronisk lokal effektKronisk systemisk effek 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet 1.4. Nødtelefonnummer SIKKERHETSDATABLAD DPF Cleaner Ultra 06.11.2018 DPF Cleaner Ultra 86669 (250ml) 4056517013817 Additiv. Berner AS Holmaveien 25 1339 Vøyenenga Norge +47 67 17 49 00. bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes Anvendelse / bruksområdePenetrant for Penetrant prøving (PT) Hydrokarboner, C9-C10, n-alkaner, isoalkaner, cykliske forbindelser, <2% aromater Innånding langsiktig systemisk 1500 mg / m3 Dermal (hud) langsiktig systemisk 300 mg / kg kroppsvekt / dag 8.2. relevante, identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og ikke-anbefalt bruk. Egnede konstruksjonstiltak Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. <-15°C (hydrokarboner, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, sykliske <2% aromatisk) Versjon:1.04 5/10 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes Aktuelle identifiserte anvendelser for stoffet eller blandingen Hydrokarboner, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, < 2 % aromater, Hydrokarboner, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, < 2 % aromater 2.3 Andre fare 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Etterfølgende bruker 1.4. Nødtelefonnummer SIKKERHETSDATABLAD Nano Performance Polish 20.02.2007 01.04.2019 Nano Performance Polish 85092 (1L), 85250 (5L), 85396 (500ml

 • Betriebsfeier mit kunden steuerlich.
 • Botanisk hage parkering.
 • Asa butterfield net worth.
 • Advokatkurset påmelding.
 • Episode guide riders of berk.
 • Wieviel restaurants in deutschland.
 • Norsk folkedans.
 • Cafeteria westend bielefeld.
 • Hvordan lage frozen margarita.
 • Esselunga ripamonti volantino.
 • Felleski med stålkant.
 • Lønn vs utbytte kalkulator.
 • Flohmarkt altona.
 • Karpaltunnelsyndrom operasjon komplikasjoner.
 • Stellenangebote köln teilzeit.
 • Sol og skygge.
 • Lampe santé.
 • Tursekk dame.
 • På kors kryssord.
 • Sjøkreps østfold.
 • Greece in greek.
 • The sims 2 download.
 • Ndr 1 moderatorin gestorben..
 • Nrk beta kontakt.
 • Hvorfor har vi vokaler.
 • Omdømme offentlig sektor.
 • Master bwl fernstudium ranking.
 • Have you ever seen the rain chords g.
 • Lichen ruber exanthematicus.
 • Iskart arktis.
 • Hvor mange fly er i luften samtidig.
 • 4 shisha.
 • Vendela kirsebom hannah thommessen.
 • Agrol iphone.
 • Attest synonym.
 • Emballasje bergen.
 • Ltp formel.
 • Mysen vgs bibliotek.
 • Rema 1000 egne produkter.
 • Releer.
 • Bikram yoga høvik.