Home

Likestilling mellom kvinner og menn i kristendommen

Likestilling i kristendommen - kort forklaring for eleve

 1. Likestilling i kristendommen - kort forklaring for elever Av Sjur Jansen. Kristne er uenige om det skal være likestilling mellom kvinner og menn i kirken og i ekteskapet. I denne artikkelen får du argumenter for at det skal være likestilling. (Foto: Pixabay.
 2. Likestilling mellom kvinner og menn Vi tar det som en selvfølge at kvinner og menn skal være likestilte, men i hundrevis av år var det like selvfølgelig at menn var kvinner overlegne. Bahá í-troen har alltid ment at kvinner og menn må likestilles, allerede fra 1844, bahá í-troens fødsel
 3. Her skaper Gud kvinner og menn til ulike funksjoner og roller, Likestilling mellom kjønnene finnes ikke dokumentert i noen kjent kultur før det 20. århundres velferdssamfunn
 4. I følge koranen har kvinner og menn - samme menneskeverd, men Gud har skapt kjønnene forskjellige både psykisk og fysisk, slik at de skal utfylle hverandre. De forskjellene Gud har lagt ned mellom kvinner bidrar til at de sammen skal skape en fullverdig helhet både på det individuelle planet i hver enkelt familie, og på det kollektive planet - i samfunnet
 5. Her finner du utvalgte nøkkeltall og analyser som belyser likestilling mellom kvinner og menn. Likestilling - SSB CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet
 6. eringsloven stiller også krav om at det skal være kjønnsbalanse i offentlige utvalg. Dette betyr at både kvinner og menn skal være representert når et offentlig organ velger et styre, råd, utvalg eller en nemd
 7. dre i året. De fleste likestillingsutfordringene i Norge skyldes mannsdo

Likestilling mellom kvinner og menn — Bahá'í-samfunnet i Norg

I tabellene du finner på denne siden om likestilling i verden finner du nok en sammenheng mellom landets religion og likestilling, men det forklarer langt fra alt. Den islamske feministen og forskeren Riffat Hassan skriver her om Rights of women versus muslim practice , hvor hun argumenterer for at kvinner blir tilskrevet omfattende rettigheter i Koranen, men at de ikke praktiseres Denne artikkelen er oppdatert 5. mars 2019 med tall for 2018. I 2018 hadde kvinner en gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent på 42 170 kroner, som utgjør 87,1 prosent av gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent blant menn. Til sammenligning var forholdet mellom kvinners og menns gjennomsnittlige månedslønn per heltidsekvivalent i 2015, 2016 og 2017 henholdsvis 85,3.

Blant de kristne var det kvinner med både norsk og utenlandsk kulturbakgrunn. Sistnevnte gruppe minnet ofte om at norskhet og kristendom ikke er synonymer, og at kristendommen har mange forskjellige kulturelle uttrykk. Disse gjorde gruppa oppmerksom på at de fleste kristne kirker i verden ikke praktiserer likestilling mellom menn og kvinner Det at kvinner skal dekke seg til for ikke å friste mannen er ikke like utbredt i kristendommen lenger, Men i det siste har spesielt et tema toppet de andre, nemlig kvinneundertrykke, det er det ikke så mye av i Norge, men et tema som foregår mye i debatten er blant annet likestilling og likelønn mellom kvinner og menn Hvis kvinner skal jobbe både hjemme og ute, og samtidig ta ansvaret for å skape forandring i en religiøs tradisjon, blir det en urettferdig fordeling av arbeidsbyrdene mellom kvinner og menn. Likevel gikk alle diskusjonene langs likestillingslinjen, sier hun, og legger til at alle var opptatt av at menn måtte bidra til endring Ikke rett i at kvinner er mindre verdt enn menn, eller at det ikke bør være likestilling mellom menn og kvinner på alle samfunnsområder. Men de har rett i den forstand at bibelen og kristendommen er kvinneundertrykkende, kvinnefiendtlig og sier at kvinnen er underordnet mannen på alle områder Psykolog og forfatter Thore Langfeldt mener både kristendommen, jødedommen og islam er kvinnefiendtlige religioner som bremser likestilling i samfunnet

I løpet av 1800- og 1900-tallet fikk kvinner etter hvert de samme juridiske rettighetene som menn, men fremdeles var det mange som mente vi ikke hadde oppnådd reell likestilling. På den ene siden har vi likhetsfeminster Ulikhet mellom menn og kvinner er spesielt synlig når det gjelder hvem som har politisk makt og sitter i lederposisjoner. FN slår fast at vold mot kvinner utgjør et alvorlig hinder for utvikling og likestilling mellom kjønnene. 1 av 3 kvinner har i løpet av livet opplevd fysisk eller seksuell vold

Kristendommen og Islam Tidligere kristendom Platon p Filosofene Tolke, tolke! Paulus - én mann for 2000 år siden Skrifttro? Viktighet av tekstene Sekulære samfunn Islamistiske samfunn Materialisme rangordning kvinne - defekt mann negativt kvinnesyn Likestilling blant menn og I Norge er likestilling mellom kvinner og menn en helt sentral samfunnsverdi. Likestilling er en verdi vi med stolthet holder frem når vi reiser utenlands. Gutter og jenter, kvinner og menn, har like evner og skal ha like muligheter til å delta i samfunnet vårt - Et av spørsmålene vi stilte dem, var om kvinner og menn har lik lønn for samme arbeid, sier WEF-lederen for likestilling, Saadia Zahidi. - Det er en spørreundersøkelses-indikator Likestilling er at kvinner og menn har like rettigheter og muligheter innen alle vesentlige livsområder. Den norske likestillings- og diskrimineringsloven fra 2017 definerer likestilling som «likeverd, like muligheter og like rettigheter». Sentralt i likestilling er en lik fordeling av makt og innflytelse, samme muligheter til økonomisk uavhengighet, like muligheter i yrkesvalg, arbeid og. Kvinnen skal tie stille og høre etter, og holde seg på sin plass i all beskjedenhet. Jeg tillater ikke kvinnen å undervise, eller utøve noen myndighet over mannen; hun skal forholde seg rolig. For Adam ble skapt først, deretter Eva. Og det var ikke Adam som ble forført, men kvinnen som lot seg forføre og overtrådte budet. 1. Tim. 2:11-1

Kjønnsroller i kristendom og islam - NRK Kultur og

 1. Da Norge ble selvstendig og fikk egen grunnlov i 1814, var det ingen likhet for loven mellom kvinner og menn. Grunnloven nevnte ikke kjønn, bortsett fra å slå fast at tronfølgen fulgte mannsledd. Det var underforstått at kvinner ikke hørte med til de stemmeberettigede borgerne. Kvinner var en del av husholdninger, der menn var overhodet
 2. Både i kristendommen og Islam finner vi spor om at kvinner og menn er komplementære, med andre ord at de fullfører hverandre, eller utfyller hverandre. Begge disse religionene har regler for hvordan kjønnene skal være sammen og hvordan de skal leve i verden
 3. ist. Grung har forsket på hvordan kvinner i islam og kristendommen finner støtte for likestilling i sine religioner
 4. Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet Fremgang, men ikke nok - Verden er i dag et bedre sted for kvinner enn det har vært tidligere.Noen av FNs indikatorer viser at det blir bedre vilkår for kvinner i verden, særlig innenfor kvinnelig omskjæring og barneekteskap
 5. De samfunnsmessige fortolkningene av forskjellene mellom kvinner og menn kaller man ofte sosialt kjønn. Dette begrepet er hentet fra sosiologien, der man undersøker hvordan forestillinger om kjønn skapes og gjenskapes i samfunnet. Da ser man på hvilke forestillinger som finnes om hva som gjør kvinner og menn forskjellige
 6. BEGREPET FEMINISME og ideen om likestilling mellom menn og kvinner ble først formulert ved inngangen til attenhundretallet, da man gikk inn i en ny og mer sekulær tid. Modige kvinner begynte å opponere mot samtidens kvinneidealer og krevde å bli anerkjent som selvstendig tenkende vesener, på linje med menn. Men kampen ble lang og seig før kvinner omsider fikk samme rettigheter som menn.

Likestilling mellom kvinner og menn i et internasjonalt perspektiv. Tentamensoppgave i 10. klasse. Bokmål Artikkel. Supermann. Menn tjener mer enn kvinner. Er det rettferdig? Skrevet på nynorsktentamen. Nynorsk Artikkel. The womens revolt. Engelsk artikkel om. Islam slår fast at kvinner og menn begge først og fremst er mennesker som er skapt for å tilbe Gud (51:56).Begge har sjel og de har en likeverdig status. (Les f.eks. 33:4, 25:54, 97:16, 3:195 eller 33:35). At mennesker skapt av menn og kvinner er et av Guds tegn og er en fordel for menneskeheten (les f.eks. i 13/49) Kristendommen påvirket i retning av varige ekteskap og arbeidet mot frillehold. Ektefødte barn skulle ha arverett før uekte. Det ble også etter hvert vanlig å vektlegge moralsk dydighet, i praksis særlig for kvinner. For menn var det mer kamp og ære. Bruken av hodelin for gifte kvinner er et uttrykk for ærbarhet Det blir rivalisering mellom Sara og Hagar, og Hagar som den uskyldige part må rømme ut i ørkenen. De blir tråkket på og misbrukt. Men Gud glemte aldri Hagar! Ester ble den som reddet jødefolket fra utslettelse og er et stort forbilde. Mange flere kvinner kunne ha blitt nevnt Men hvordan ser folk det fra kristendommen, mellom kvinne og faktum at menn og kvinner er. Grunnen er at krav om full likestilling mellom menn og kvinner i denne verden strider mot Likestilling mellom kjønnene finnes ikke dokumentert i noen. Vi lever heldigvis i et samfunn som er preget av likestilling mellom menn og kvinner

Kjønnsroller i kristendommen og islam - Daria

Strategiplan for likestilling mellom kjønn i Den norske kyrkja 2015-2023 3.7.2015 Formelt er kvinner og menn likestilte i det norske samfunnet. Også i Den norske kyrkja har kvinner og menn dei same rettane sjølv om det, som elles i samfunnet, er ulike syn på kjønn og forholdet mellom kjønna Menn og kvinner blir betraktet som åndelig likeverdige, siden Koranen plasserer menn og kvinner i direkte sammenligning: «Menn og kvinner som har gitt seg Gud i vold, menn og kvinner som tror, viser fromhet, er sannferdige, standhaftige, ydmyke, gir almisser, holder fasten, som holder sitt kjønnsliv i tømme, som stadig kommer Gud ihu,- for dem har Gud rede tilgivelse og en herlig lønn. Argumenter imot likestilling er enkle. Menn og kvinner er forskjellige. Menn jobber mer og hardere, tar de vanskeligste jobbene, er mer syke men mindre borte, tjener mer, pensjonerer seg senere, og dør tidligere. De forventes også å redde kvinner og barn først, og er hovedsakelig de som dør i krig og forventes å forsvare landet Kjernen i Norges arbeid for likestilling er å øke jenters og kvinners handlingsrom, selvbestemmelse og makt. Dette er grunnlaget for at jenter og gutter, kvinner og menn skal ha like rettigheter og like muligheter

Og med basis nettopp i religion hevdes det av noen: Gud skapte mann og kvinne med forskjellige roller, og mannen er utpekt til å være kvinnens foresatte og åndelige veileder Kristendom - islam og kvinnene «Det er ikke lett å føle det rettmessige raseriet når {lsquo}mørkemennene' er våre fedre, våre lærere, våre forkynnere og våre elskede.

Mange kvinner hadde den kunnskap og de evner som skulle til for å drive en lønnsom virksomhet. (Ordspråkene 31:24) I motsetning til det som var vanlig i andre nasjoner på den tiden - der det bare var faren som underviste guttene - skulle den israelittiske moren være med på å undervise sønnene sine helt til de ble voksne.(Ordspråkene 31:1) Det er tydelig at kvinnene i det gamle. Oppnå full likestilling mellom kjønnene, og myndiggjøre kvinner og jenter Det å myndiggjøre kvinner og promotere likestilling mellom kjønnene er avgjørende for å øke tempoet i bærekraftig utvikling. Å gjøre slutt på alle former for diskriminering av kvinner og jenter er en grunnleggende menneskerettighet og har en forsterkende effekt på alle andre utviklingsfelt Likestilling er avgjørende viktig. akademia i fyr og flamme i 2009 med TV-serien «Hjernevask» har det vært mer eller mindre stille om forskjellene mellom menn og kvinner Kvinner og menn skal ha like muligheter og rettigheter, og samfunnet skal legges til rette for at både gutter og jenter, kvinner og menn, kan gjøre bruk av mulighetene sine. Meldingen drøfter likestillingsutfordringer på sentrale områder som oppvekst og utdanning, arbeidsliv, vern mot vold og overgrep, næringsliv, helse og Norges internasjonale arbeid med likestilling I religion så er det ingenting som heter likestilling. Alle mennesker blir satt i sin bås og blir enten dømt til ræv eller roser. Mellom kvinner og menn så kan det vel hende, men så har vi mange fler som bør være likestillt. Alle på feil side er møkk

Likestilling - SS

 1. erte yrker. Beskytte retten til selvbestemt abort, og motarbeide innskrenkninger av retten til selvbestemt abort
 2. En kvinne er berettiget til individuelt eierforhold av eiendom som en mor, kone, datter eller søster, rettigheter som kvinner i England fikk flere hundre år senere. Den ærverdige Profetensaw opphøyet den intellektuelle og åndelige statusen til kvinner og sa at å erverve kunnskap er en påliggende oppgave for hver muslim, menn og kvinner
 3. «Kvinnen rår ikke over sin egen kropp, det gjør mannen. På samme måte rår ikke mannen over sin egen kropp, det gjør kvinnen.» (1. Korinterbrev 7:4). «Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne. Dere er alle én i Kristus Jesus.» (Galaterbrevet 3:28). Slike sitater viser likestilling mellom.
 4. muslimske kvinner opplevde frihet og likestilling i norske samfunn. skillet mellom mann og kvinne, Det gjelder også andre religioner og kulturer, spesielt kristendommen som ifølge ham står overfor lignende utfordringer som kommer spesielt fra sekulær materialisme
 5. Hvoretter nemndlederen finner det opportunt å føye til: «Det bemerkes at likestilling mellom mann og kvinne i det vesentlige er resultat av en sekulær utvikling». Jeg oppfatter dette slik at UNE mener konverteringen er strategisk, grunnet nemndlederen sitt syn på sekulariseringens betydning for likestilling
 6. Likestilling mellom kvinner og menn. Innledning. Hovedavtalen mellom LO og NHO, tilleggsavtale II - Rammeavtale om likestilling mellom kvinner og menn i arbeidslivet, fastsetter at partene tar initiativ til tiltak og aktiviteter som kan fremme likestilling

Likestilling mellom kvinner og menn - Ung

 1. dre hjemme hver dag
 2. Full likestilling mellom kjønnene er umulig uten et bredere mangfoldsperspektiv; det å være kvinne eller mann innebærer også å t Hvordan er ressursfordelingen mellom kvinner og menn når det gjelder landslags/representasjonsaktivitet, antall lag og landskamper, stevner etc.,.
 3. Likelønn blir brukt ved sammenligning av lønn mellom kvinner og menn. Likelønn er vedtatt som lov og er et politisk krav som har fulgt utviklingen i den generelle politikken for likestilling mellom kvinner og menn. Lov om likestilling mellom kjønnene (Likestillingsloven) § 21 har et krav om lik lønn for kvinner og menn

Muslimske kvinner ble ikke sett som defekte menn. Skal vi se på kvinnesyn i andre religioner kan vi starte å se på kristendommen. Det ble holdt møter der teologer samlet seg, og det store spørsmålet som var omdiskutert var, hvorvidt kvinnen hadde sjel. Forresten, frem til 1805, så kunne menn selge deres koner for seks penny i England Civitas kvinne-alumni. I et svært godt lest og delt facebookinnlegg denne uken, skriver Kristin Clemet om tankesmien Civitas kvinne-alumni, bestående av 300-400 kvinner. Det er kvinner i fremskutte posisjoner i samfunns- og næringsliv som møtes for å pleie nettverk, lære fra hverandre og ha det hyggelig Kvinner tjener bare 84% av det menn gjør og har betydelig lavere pensjon enn menn. Menn eier 80% av de private verdiene på Oslo Børs og over 80% av aksjeutbytte gikk til menn. Forskjellen i lønn minker, men med dagens tempo vil det ta 257 år å tette lønnsgapet. WHO sier at corona medfører at utviklingen stagnerer nå

Kjønnslikestilling i Norg

Kvinner får i gjennomsnitt rett og slett mindre inn på konto enn det menn gjør. Karin Hamre, koordinator for likestillingsrelatert statistikk i SSB, ser at indikatorene som brukes til å samle statistikken spriker mindre og mindre for hvert år. Hun mener det ligger til rette for kjønnslikestilling i Norge, men at det går sakte fremover Likestilling for oss er å behandle jenter og gutter likt, men også gjøre tiltak som vi mener skaper vekst og bedre forhold for jentene. Dersom vi skal følge retorikken mange har vedrørende likestilling så må alle regler og forhold i ishockeyen være like Likestilling og kvinnesyn. I Buddhistiske samfunn blir det ikke sett på en fordel å være kvinne. Men det er ingen enorm bakdel heller. Kvinner og menn blir sett på som omtrent like, menn allikevel har menn visse fordeler kvinnen ikke har. Kvinner kan ikke i østlige land bl.a oppnå like stor status som sine mannlige kollegaer Kvinners diskrimineringsvern må fortsatt ha høy prioritet. For å oppnå reell likestilling mellom kvinner og menn, kreves det innsats og tiltak innenfor alle politikkområder. Lik adgang til deltakelse og selvrealisering i familie-, arbeids- og samfunnsliv er til det beste for den enkelte og for samfunnet Korona avslører samfunnets empatigap mellom kvinner og menn Guterres nevner i en bisetning at kvinner og jenter i mindre grad rammes direkte av koronaviruset selv, warren farrell empati debatt spaltist likestilling koronavirus. De rike og liberale er revolusjonens nyttige fjols

Kvinner og rettigheter i muslimske samfunn / Spørsmål og

Fremdeles er det store forskjeller mellom hvilke yrker eller roller kvinner og menn har i næringen. Særlig er kvinner i mindretall i lederposisjoner og i høytlønte spesialiststillinger. Selv om det har vært en positiv utvikling i andelen kvinnelige ledere over det siste tiåret, er bare en av tre ledere i næringen kvinne og bare hver femte toppleder Kvinner er overrepresentert blant de fattigste, i de mest usikre og lavtlønte jobbene, de har svakere tilgang til landressurser, eiendom og finansielle ressurser enn menn. Lik rett til utdanning, arv, eiendom og finansielle tjenester er nødvendig, men ikke tilstrekkelig for å endre de økonomiske maktforholdene mellom kjønnene

Forskjellen i utdanningsnivå mellom kjønnene er større i finansnæringen enn i sammenliknbare næringer, men det vil trolig jevne seg ut på sikt. Blant de yngste er andelen ansatte med høyere utdannelse er lik for kvinner og menn. 3. Likelønn. Kvinner tjener 139 000 kroner mindre enn menn i året (i gjennomsnitt) Likestilling betyr at kvinner og menn skal ha like rettigheter og muligheter i samfunnet. Landsstyret i Norsk Kvinnesaksforening (NKF) har definert likestilling på denne måten - definisjonen er formulert av daværende NKF-leder og Norges mest anerkjente feminist, Torild Skard: «Likestilling dreier seg først og fremst om at kvinner og menn skal ha de samme menneskerettighetene og. En global studie om likestilling og kvinners rolle i samfunnet viser at holdninger er i endring, men at kvinner fortsatt møter på særstilte utfordringer. Den viser også at en majoritet av menn anerkjenner at likestilling mellom kjønnene kun kan oppnås med deres støtte, men halvparten synes det stilles for mange krav til dem

11. juni 2013 er det 100 år siden kvinner i Norge fikk allmenn stemmerett på lik linje med menn. Siden 1913 er kvinners rettigheter og likestilling mellom kjønnene blitt kraftig utviklet innen alle deler av samfunnslivet og politikken Vi trenger mer likestilling! Et samfunn med store forskjeller i inntekt mellom kvinner og menn er ikke et likestilt samfunn. Det er heller ikke et likeverdig samfunn

Og selv om kvinner har en mer fremtredende stilling i næringslivet i dag enn tidligere, er kvinner fortsatt svært underrepresentert i norsk næringsliv. Det er helt sentralt å vite årsakene for skjevfordelingen mellom kvinner og menn for å kunne endre det i fremtiden, og i denn Lønnsforskjellen mellom kvinner og menn som har et likt utgangspunkt på arbeidsmarkedet, ligger fortsatt på samme nivå som tidligere. Når man sammenligner kvinner og menn som jobber i samme yrke, næring og sektor, som har like lang utdanning og er like gamle, utgjør kvinners gjennomsnittlige timelønn 92 prosent av menns. Denne. I går snakket han på et seminar om religion og likestilling i Europa på et seminar i Oslo arrangert av senter for likestilling ved Han mener konflikten mellom religionen og likestilling ligger dypt i den I Norge har vi en egen likestillingslov som forbyr diskriminering av kvinner og menn. Store norske leksikon; Anbefalte saker

Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn minker - SS

 1. Mannen ivaretar familiens ære. Kvinnen er avhengig av hans beskyttelse. Alle kjenner sin plass. Å bryte ut skaper kaos og ødelegger samfunn. Religion og tradisjon skaper orden. Denne måten å se på samfunnet på har også hatt en sterk tradisjon i kristendommen og Vesten
 2. likestilling mellom kvinner og menn. • • • Likestilling mellom kvinner og menn er en grunnleggende rettighet for alle og er av umistelig verdi i ethvert demokrati. For å kunne virkeliggjøre denne rettigheten, må den ikke bare bli anerkjent ved lov, men må også brukes effektivt på alle områder: politiske, økonomiske, sosiale og.
 3. Men selv om kvinner og menn ofte kunne ha mulighet til å fylle de samme rollene, så ser vi at det også fantes en del klare forskjeller i funn fra vikingtidsgravene. De aller fleste våpen er funnet i mannsgraver, mens smykker hovedsakelig finnes i graver med kvinner. Dette var statussymboler, og de var altså forskjellige mellom kjønnene
 4. Likestilling er ikke en konkurranse mellom menn og kvinner, det handler om at de rette folkene havner i de rette stillingene, uavhengig av kjønn Bjerke snakker også om kvotering av kvinner. Vi er enige om at det ikke er en spesielt god idé å ansette den dårligst kvalifiserte søkeren av de siste to, bare basert på kjønn

Finner likestilling i Koranen og Bibele

Kvinnesyn i Kristendommen - Studienett

Finner likestilling i Koranen og Bibelen Kilde

Hva bibelen sier om kvinner - Religion og livssyn - VG

Men i valg av utdanning og yrke er det svært store forskjeller mellom kvinner og menn. Bare åtte prosent av norske sykepleiere er menn. Dette viser at selv om flere kvinner enn menn tar høyere utdanning nå, er mye fortsatt som før Kvinner på Sørlandet minst likestilt . Sørlandsjentene er de minst likestilte i Norge. For tredje år på rad ligger de to Agder-fylkene på bunn i likestilling mellom kvinner og menn Kvinner lever lengre enn menn, men forskjellen i forventet levealder minker. Flertallet av kvinner og menn i Norge vurderer egen helse som god. Helseforskjellene øker mellom kvinner med og kvinner uten høyere utdanning. Psykiske vansker øker blant unge kvinner Likestilling er en forutsetning for en verden der sult er utryddet; hvor alle kvinner, menn, jenter og gutter har menneskerettigheter, inkludert retten til tilstrekkelig mat. Dette er hvorfor arbeidet for likestilling og styrking av kvinner (bærekraftsmål 5) står sentralt for å oppfylle FNs World Food Programmes (WFP) mandat

- Religion hindrer likestilling - Dagblade

Barne- og likestillingsdepartementets bakgrunnsnotat Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/54/EF om likebehandling av kvinner og menn i arbeid og yrkesdeltagelse ble vedtatt 5. juli 2006. Hjemmel for direktivet er Amsterdamtraktaten artikkel 141 (3) som gjelder krav om likestilling mellom kvinner og menn innen arbeidslivet. Direktivet ble vedtatt etter samarbeidsprosedyren i. Men det finnes ingen likestilling i familien. Kvinner i høyere stillinger har det litt annerledes. I relasjoner der kvinnen er rikere enn mannen, kontrollerer han henne mindre. Det finnes kvinner som er underdanige og finner seg i dette, og menn som krever veldig mye av kvinnen Kvinner og menn skal ha like rettigheter og muligheter til utdanning, arbeid, inntekt, velferd og innflytelse. Det er LOs overordnede mål når vi jobber for likestilling og et likestilt arbeidsliv DNB har ved hjelp av Menon Economics utarbeidet en rapport om økonomiske forskjeller mellom kvinner og menn. Rapporten «Hvem eier verden?» viser at selv om Norge i 2019 ett av verdens mest likestilte land, er det fremdeles en lang vei å gå mot økonomisk likestilling mellom kjønnene. - Det er en gjennomgående økonomisk skjevhet mellom kvinner og menn

I arbeidet for å oppnå bærekraftsmålene og Beijing-plattformen er det viktig å se disse i sammenheng. Vi må få frem unge stemmer, en ny generasjon som ser det helt naturlig at likestilling mellom kvinner og menn er en forutsetning for bærekraftig utvikling og fred. Når vi styrker kvinner og jenter, vil vi realisere en bedre fremtid for. Under Mao Zedongs kommunistiske styre på 1950 til 70-tallet gjorde Kina vesentlige forbedring for livssituasjonen til kvinner. Men da den nødvendige åpnings- og omleggingspolitikken kom på 1980-tallet, ble det mindre fokus på likestilling, og kvinners rettigheter ser nå ut til å ha havnet i skyggen av målet om rask økonomisk vekst Les Likestilling og bærekraftsmålene - Utdanningsforbundets arbeid.Faktaark 2/2019. Bærekraftsmålene ble vedtatt av FNs medlemsland høsten 2015. Målene forplikter både globalt og nasjonalt nivå. Utdanningsforbundet har sammen med øvrig nasjonal og internasjonal fagbevegelse forpliktet seg til å arbeide for å realisere bærekraftsmålene

Forskjellen mellom menns og kvinners utdanningsnivå øker, og i mange kommuner er andelen høyt utdannede kvinner mer enn dobbelt så stor som andelen menn Likestilling i din kommune Det er fortsatt store ulikheter mellom kvinner og menn 101 år etter den første kvinnedagsmarkeringen i Norge Gå til sidens hovedinnhold Bli abonnent Logg inn. Likestilling i 2016. Det er fortsatt store ulikheter mellom kvinner og menn 101 år etter den. For Arbeiderpartiet er likestilling en sentral del av frihetskampen. Selv om vi i Norge har kommet langt, er vi ikke i mål. Det er for langt mellom de formelle rettigheter folk har, og de reelle mulighetene til frihet folk opplever i livene sine.Vi trenger en kraftfull politikk for å oppnå økt likestilling for flere

Religion og etikk - Kjønn og filosofi - en introduksjon - NDL

Likestilling kommer kanskje til å bli en rettighet, men ingen menneskelig makt skal kunne gjøre den til et faktum. Honoré de Balzac || Likestilling Så lenge familien og myten om familien ikke er tilintetgjort, vil kvinner bli undertrykt 2020 Arbeidsgivere pålegges kartlegging av lønnsforskjeller mellom kjønn. For å synliggjøre lønnsforskjeller mellom kvinner og menn ble det fra fra 01.01.2020 innført nye bestemmelser i Likestillings- og diskrimineringsloven kjønn, likestilling og makt, som er en del av Voldsprogrammet ved NKVTS. Studien er finansiert av Justis­ og beredskapsdepartementet. Vi har undersøkt tre forhold: 1. hvordan utsatthet for vold i parforhold fordeler seg mellom kvinner og menn, 2. ulike forståelser og teorier om vold i parforhold, og 3 Den seksuelt aktive kvinnen I kristendommen har vi motpoler mellom godt og ondt, kropp og ånd, og mellom instinkt og fornuft. Å forfølge sine instinkter kan være motstridende til fornuften, og derfor advarer kristendommen mot å stole på egne instinkter, fortsatt i følge Mernissi. I islam er det derimot en annen fortolkning av instinkt

Kvinner og likestilling - F

Først og fremst ved å legge til rette for at advokater, både kvinner og menn, kan kombinere familie med jobb samtidig som de har en interessant karriereutvikling. - Vi må sørge for å ha tilstrekkelig bemanning, god prosjektledelse og gode digitale verktøy så advokatene kan jobbe effektivt, samarbeide med alle involverte og unngå unødvendig tidspress Vikingkvinner. Det var store forskjeller mellom kvinner og menn i vikingtida. Vikingkvinnene hadde likevel en sterkere posisjon enn kvinner andre steder i Europa på denne tida. Som husfrue og øverste ansvarlig for husholdet i en familie, hadde vikingkvinnen mye makt. Men - kvinner kunne også være prestinner og håndverkere. De kunne drive med handel og være skalder Likestilling i norsk arbeidsliv. Her kan du se hvordan kjønnsbalansen er i de 400 vanligste yrkene i Norge. • Om verktøyet. Kilde: Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret. Karriereveiledning.no Snakk med en veileder om utdanning og jobb! Var denne siden nyttig for deg? Var denne siden nyttig for deg? Ja. Nei Menn og kvinner Analysene våre viser at d et er bred oppslutning om at det bør være likestilling mellom menn og kvinner i Norge, og kun 2 prosent mener at menn bør ha førsteprioritet om det blir mangel på jobber. Vi finner imidlertid at det etter finanskrisa i 2008/2009, d

Likestilling i kristendommen og islam by Lina Fjørtoft on

Lovens formål er å fremme likestilling og hindre diskriminering på bakgrunn av en rekke grunnlag som er ramset opp. Formålsbestemmelsen angir særskilt • bedrifter som har mer mellom 20-50 ansatte dersom en av (gjennomsnitt) mellom kvinner og menn i de respektive stillingsgruppene. Typiske områder hvor man skal vurdere. D et er minst forskjell på total s kår, inkluderende kultur og balanse mellom arbeid og fritid, hvor kvinner gir 0.2 poeng lavere skår. I spørsmålene som går mer på ubevisst diskriminering basert på minoritet sbakgrunn, er det nesten ingen forskjell mellom kvinner og menn. -Tilbakemeldingen fra både arbeidsgivere og ansatte er gode Ideen om at samfunnet blir fredeligere dersom kvinner får større innflytelse, er gammel. I komedien Lysistrata, skrevet av dikteren Aristofanes i 411 f.Kr., slår kvinnene i bystatene Sparta og Athen seg sammen for å få slutt på den lange og ødeleggende Peloponneskrigen. Ved å nekte mennene sine sex, tvinger de partene til forhandlingsbordet

 • Überspannungsschutz koaxialkabel.
 • Sår i hodebunnen.
 • Nak erlangen.
 • Iberostar cancun bilder.
 • Qr code pokemon mond.
 • Strykemerker til klær logo.
 • Tips restless leg.
 • Alkaner kokepunkt.
 • Erster motorflug.
 • 2018 ford f150 limited.
 • Nisim fast erfaring.
 • Parson russell terrier in not.
 • Forsøl skole.
 • T online news weltnachrichten.
 • Tanzlokal melodie hannover.
 • Carmen kosmetik frankfurt.
 • Friedrichsdorf veranstaltungen.
 • Rudyard kipling sitater.
 • Kjæresten min er bifil.
 • Mye kryssord.
 • Mosquito fly.
 • Lovpålagt hms kurs landbruk.
 • New nintendo 3ds.
 • På sommeren.
 • Oreo muffins.
 • Læringssti oversjøisk ekspansjon.
 • Team escape.
 • Laufmütze damen.
 • Gmat admission.
 • The social network 2010 reţeaua de socializare online subtitrat.
 • Tritanopia test.
 • Mobilabonnement.
 • Bergen 2017 underskudd.
 • Spielzeugmuseum riehen öffnungszeiten.
 • Attest synonym.
 • Pysjhelter.
 • Midtåsen program.
 • Engelske navn på sjakkbrikker.
 • Maxim sports drink.
 • Hva er dugnad.
 • Bekende overleden acteurs 1977.