Home

Begrepet intertekstualitet

Intertekstualitet i populærkulturen. Intertekstualitet er alltid allestedsnærværende i dagens moderne populærkultur (som i Ecos eksempel overfor) ettersom den resonerer med et ungdommelig publikum som er kjent for sin kynisme.. Intertekstualitet opptrer hyppig i populære media som TV-show, filmer, romaner og ikke minst i interaktive videospill Intertekstualitet. Store norske leksikon forklarer begrepet intertekstualitet som at en tekst må forstås som et sted der tekster krysser hverandre. Videre blir det forklart at det i en tekst alltid vil kunne finnes elementer fra andre tekster. Ut ifra et utvidet tekstbegrep vil andre uttrykksformer enn kun litterære tekster, også kunne forstås som tekster Julia Kristeva var den første til mynt begrepet intertekstualitet ( intertextualité) i et forsøk på å syntetisere Ferdinand de Saussure 's semiotikk-Hans studie av hvordan tegn henter sin betydning innenfor strukturen i en tekst-med Bakhtins dialogisme-Hans teori som antyder en kontinuerlig dialog med andre litteraturverk og andre forfattere - og hans undersøkelse av de mange. Intertekstualitet handler om et samspill mellom to eller flere tekster der en ser på forholdet mellom litteraturen og verden ellers. Om du i dag skal skrive en tale og innleder den med ordene: Jeg har en drøm, vil mange av tilhørerne dine trolig tenke på Martin Luther Kings kjente tale med tittelen I have a Dream , der setningen I have a dream går igjen nærmest som et refreng

Intertekstualitet - musikken peker ut av filmen! Intertekstualitet: Referanse til bilde, tekst, musikk eller annen film. En slik referanse kan endre mening og/eller karakter på filmens avsnitt. Inter = mellom, tekst = tekst. Intertekstualitet vil altså si at det er noe i filmen som peker på, refererer eller siterer noe annet Intertekst er et begrep i litteraturvitenskapen som brukes skiftevis om en tekst som trekker på andre tekster via sitat, antydning, parodiering eller lignende, eller om tekst som brukes slik i en ny tekst, eller om forholdet mellom de to tekstene. Det er forholdet mellom tekstene som er det viktigste for lesning og opplevelse av en tekst, men begrepet synes etter hvert å bli reservert for de. Begrepet interseksjonalitet har siden inspirert feministisk forskning og debatt i flere land, også i Norge. Interseksjonalitet har blitt mye benyttet, særlig innenfor kjønnsforskning på 2000-tallet, blant annet fordi det er et åpent begrep som kan anvendes innenfor ulike feministiske teoriretninger og på ulike måter.. Begrepet interseksjonalitet brukes både om et teoretisk perspektiv. Intertekstualitet. I Litteraturvitenskaplig leksikon er intertekstualitet definert som alle tenkelige forbindelser mellom tekster. Det kan være i form av likheter, henvisninger, direkte sitat, tematiske koplinger og lignende. Allusjoner. Det fins ulike meninger om hvilke forbindelseslinjer det er interessant å se på, og noen er mer synlige enn andre. Å åpne et kåseri med setningen. En sentral ide av moderne litterære og kulturteori, har intertekstualitet sin opprinnelse i det 20. århundre lingvistikk, særlig i arbeidet med sveitsiske lingvisten Ferdinand de Saussure (1857-1913). Selve begrepet ble skapt av den bulgarsk-franske filosofen og psykoanalytikeren Julia Kristeva i 1960

Intertekstualitet - Wikipedi

Intertekstualitet betegner det forhold, at et værk eller en ytring direkte eller indirekte refererer til et andet. Intertekstualitet eller intertekstuel reference skal både forstås som de tekster et værk er skrevet over, refererer til, går i dialog med eller på anden måde står i relation til.Begrebet betegner det forhold, at kunsten per definition altid er i dialog med sig selv, og at Intertekstualitet i Blixens Den udødelige Historie I denne analysen av Den udødelige Historie (DuH) fokuserer jeg på intertekstualitet . Intertekstualitetbegrepet definerer samspillet mellom tekster, konkret som i for eksempel sitat og allusjoner, men også i videre forstand som alle tenkelige forbindelser mellom tekster, slik begrepet er definert i Litteraturvitenskapelig. Postmodernisme er en litterær retning som må forstås i forlengelse av den litterære modernismen og i kontrast til denne retningen.Postmoderne litteratur kjennetegnes av metafiksjon, selvbevissthet, ironi, formeksperimenter og blanding av høyt og lavt. Den litterære modernismen var også kjennetegnet av formeksperimenter, men hadde også et mål om å oppnå erkjennelse Intertekstualitet kommer av latinens inter, som betyr mellom, og textum, som betyr vev. Begrepet er et av poststrukturalismen og den nyere semiotikkens mest sentrale, og ble først utformet av semiotikeren og lingvisten Julia Kristeva i 1967 i artikkelen Bakhtine, le mot et le roman i tidsskriftet Critique Begrepet intertekstualitet ble introdusert på slutten av 1960 tallet av Julia Kristeva og baserte seg på hennes kunnskap om Bakthin (Forsyth). Bakthin mente at litteratur fungerer i dialog med tidligere utgitte så vel som kommende verker

begrepet 1966, mente at intertekstualitet var det uunngåelige i at tekster forholder seg til. hverandre (Skei). Kritikere har sagt: [intertekstualitet] har fått nesten like mange. betydninger som brukere, fra de som er trofaste mot Kristevas opprinnelige visjon til de so Pedagogiske intertekster Intertekstualitet som teoretisk og praktisk begrep Bente Aamotsbakken I Knudsen, S, Skjelbred, D. og Aamotsbakken, B. (2007). Tekst i vekst. Teoretiske, historiske og analytiske perspektiver på pedagogiske tekster. Oslo: Novus Tekstbegrepet i dag Aamotsbakken ser på nye tekstformer (E-mail, chat og blogg-sjangerne) og fremhever dem som nye sjangere I Skardhamar er intertekstualitet særlig beskrevet på s. 37-40, og det forklares blant annet slik med utgangspunkt i Julia Kristevas forståelse av begrepet: Begrepet intertekstualitet brukes om alle slags forbindelser mellom tekster. Det er ikkje noe nytt at en litterær tekst forholder seg til andre tekster

NDLA film - Intertekstualitet i filmer og tv-serier - NDL

 1. Lær definisjonen av intertekstualitet. Sjekk uttalen, synonymer og grammatikk. Bla gjennom brukseksemplene intertekstualitet i den store norsk bokmål samlingen
 2. Søgning på intertekstualitet i Den Danske Ordbog. Find betydning, stavning, synonymer og meget mere i moderne dansk
 3. har kunnskap om begrepet intertekstualitet, og bruk av intertekstualitet i film; har kjennskap til teori om filmanalyse Ferdigheter. Studenten. kan finne relevant informasjon og fagstoff om religiøse/mytiske tema i film og fremstille dette slik at det belyser en problemstillin
 4. I oppgavens andre kapittel drøfter jeg begrepet intertekstualitet og skaper en lesestrategi for å identifisere og analysere tekstens intertekstuelle forbindelser, inspirert bl.a. av Mikhail Bakhtins begrep om hybridisering, Roland Barthes forståelse av skrivbare tekster og teorier om diskurs og interdiskursivitet hentet fra Michel Foucault og Norman Faiclough
 5. har kunnskap om begrepet intertekstualitet, og bruk av intertekstualitet i film; har kjennskap til teori om filmanalyse; Ferdigheter. Studenten. kan finne relevant informasjon og fagstoff om religiøse/mytiske tema i film og fremstille dette slik at det belyser en problemstillin
 6. Slike former for intertekstualitet kan sies å eksisterer utenfor*, eller mellom, tekstene og ikke som en sansbar kvalitet ved den enkelte teksten. Fiske presenterer en litt annerledes innfallsvinkel til begrepet intertekstualitet ved å skille mellom horisontal- og vertikal intertekstualitet (Fiske 1991:108)

Intertekstualitet i filmer og tv-serier - NDL

Begrepet intertekstualitet - det at ulike tekster påvirkes av andre - står sentralt i flere deler av denne romanen. Det er jo litteraturvitere vi står overfor Begrepet intertekstualitet dukker første gang opp i 1966 i Julia Kristevas essay om Mikhail Bakhtin, Word, Dialogue and Novel. 2 Her følger Kristeva opp Bakhtins ideer om at enhver tekst er en mosaikk av foregående tekster: Tekster tar opp i seg og forandrer andre tekster Intertekstualitet viser ikke til det uunngåelige i at tekster forholder seg til andre tekster, og til den meningsproduksjonen som dermed oppstår. Begrepet er hentet fra Julia Kristevas arbeider med den russiske litteraturforskeren Mikhail Bakhtins teorier om litteraturen som dialog. Umberto Eco og Roland Barthes er andre sentrale navn på feltet

Intertekstualitet - Intertextuality - qaz

 1. Et eksempel på intertekstualitet kan være den animerte TV-serien Familien Simpson som totalt er basert på referanser til fiktiv som reell virkelighet i en slik grad at reelle personer opptrer som semi-fiktive figurer i serien. Begrepet «metafiksjon» betyr at det litterære verket refererer til seg selv og sin egen tilblivelsesprosess
 2. Et eksempel på en slik intertekstualitet kan bli funnet i noen populære nyhetsartikkel. En artikkel i The New York Times, for eksempel, kan inneholde innebygd tweets fra Twitter, lenker til eksterne artikler, eller linker til primærkilder som pressemeldinger eller andre dokumenter.Med en tekst som dette, er det noen ganger vanskelig å beskrive hva som er en del av teksten og hva som ikke
 3. Forklare hva som menes med begrepet samtid. Si noe om form og innhold i tekstene til noen sentrale norske samtidsforfattere. Førlesning. Lån fra andre tekster, intertekstualitet . Metafiksjon. Stiller spørsmål ved språket som betydningsbærer . Tekstene er åpne, leseren er aktiv
 4. dre teater, eller som ved omskriving til en alternativ.

Kommunikasjon og kultur - Intertekstualitet - NDL

Postmodernisme er en bevegelse sent på 1900-tallet innen kunst, litteratur, arkitektur, og litterære kritikk som var et oppbrudd fra modernismen. Postmodernisme artikulerte at verden er i en tilstand av vedvarende ufullstendighet og konstant uløselig. Postmodernisme fremmet oppfatningen om radikal pluralisme; at det er mange veier for kunnskap, og mange sannheter i et faktum. Fra et. Dopplereffekten er den tilsynelatende endringen i frekvens eller bølgelengde av en bølge som registreres av en observatør som beveger seg relativt til bølgens kilde. For bølger som forplanter seg i et medium, for eksempel lydbølger, betraktes observatørens og kildens bevegelse relativt til mediet bølgene forplanter seg gjennom.Den totale Doppler-effekten kan derfor skyldes både. Intertekstualitet i akademisk skriving En undersøkelse av kildebruk og faglig stemme i akademiske tekster Ingrid Stock (phd-kandidat, NTNU) Forskerskole på Skrivesenter 2013 . Motivasjon - hvorfor •Formål: avklaring og nyansering av begrepet Forskeren Julia Kristeva, den omdiskuterte mottaker av den første Holberg-prisen, har formet begrepet intertekstualitet om det fenomen at tekster og bilder er i dialog med andre tekster og bilder Begrepet Barnelitteratur - Litteratur som barn leser? - Litteratur som er skrevet, og/eller bearbeidet og tilrettelagt, for barn. Intertekstualitet; dialog mellom tekster og teksttradisjoner, ofte mer påtagelig i barnelitteratur enn i voksenlitteratur

Intertekstualitet - trell

 1. Vi nevnte så vidt Bakhtin ovenfor. Blant litteraturinteresserte er han kanskje kjent for sine studier av karnevalisme og av Dostojevskijs romankunst. Men det er også han som er tenkeren bak begrepet «intertekstualitet» som spredte seg som ild i tekst- og taleforskningens tørre gras for et halvt århundre siden (Kristeva, 1967)
 2. Derfra oppstår også begrepet intertekstualitet, noe som indikerer at en tekst av noe slag er et heterogent produkt, et resultat av mange ideer og mange betydninger, som igjen innebærer en logikk av subversion som gjør det vanskelig å definere det med logiske og tradisjonelle språk
 3. Benytter vi begrepet 'soldat', vil det i i henhold til oppslagsverket kunne fungere ganske nøytralt. I virkelighetens verden vil sammenhengen (konteksten) imidlertid kunne 'farge' begrepet 'soldat' Snakker vi om en frelsesarmesoldat, vil nok de fleste oppfatte det som noe helt annet enn en nazistisk Waffen SS-soldat
 4. g til begrepet intertekstualitet på bakgrunn av den åpnere forståelsen av tekstbegrepet som tvinges frem gjennom nyere perspektiver. Deretter drøfter jeg begrepet metafiksjon, og ser kri
 5. PT Her bruker jeg begrepet intertekstualitet som en fore løpig samlebetegnelse for referanser til andre tekster. I kapittel 4 vil jeg innføre et mer finmasket begrepsapparat for utenomtekstlige referanser. 8 forhold utenfor teksten selv

Norskfaget er, og har alltid vært, et tekstfag. I motsetning til andre fagfelt, som også benytter tekst, jobber man i språkfeltet med tekst som selve studieobjektet. Begrepet tekst og dets definisjon er altså helt avgjørende for norskfagets begrunnelse og innhold. Innenfor ulike tradisjoner og retninger varierer det hvilke tekstaspekter man fokuserer på, men uansett o Den bulgarske litteraturteoretikeren Julia Kristeva (født 1941) lanserte begrepet intertekstualitet. Det innebærer at tekster inneholder spor av andre tekster. Det kan være direkte henvisninger eller antydninger, ekko, osv

intertekst - Store norske leksiko

komposisjon: vendepunkt og høydepunkt . Mange typer tekster har gjerne et eller flere høydepunkt, punkt i handlingen hvor spenningen, dramatikken eller humoren er på sitt høyeste.Særlig i spennings- og underholdningslitteratur bygger handlingen opp mot slike høydepunkt Men når læreplanen bruker begrepet «sammensatte tekster» mener den egentlig komplekse sammensatte tekster. Altså tekster som i stor og tydelig grad er sammensatt av ulike meningsbærende ressurser. Som for eksempel ord og bilde sammen, ord og lyd sammen, eller ord og lyd og bilde sammen

• Introduser begrepet stilblanding og diskuter hvorfor ulike stiler har ulik status, f.eks. opera versus rap. Hvem bestemmer hva som anses som høykultur og populærkultur. • Spill Pachelbels Canon D major og Coolios C U when U get there og introduser begrepet intertekstualitet og/eller allusjon Samtidig og utfordrende lyrikkopplegg av Halvor Thengs i google docs om Gategutt à la Rudolf Nilsen og Tommy Tee. Opplegget er en sammensatt tekst med klikkbare lenker med lyd og video og med tekst fra de to. Opplegget ble aktualisert i desember 2013 med Don Martins innlegg om bydel Gamle Oslo Her kommer også begrepet intertekstualitet og transtekstualitet inn. Det er mange innvendinger mot en slik skjematisk Genette-fremstillling (Bakhtin argumenterer mot den, ifølge Aaslestad), men i en kort forelesning er den grei å ha for å få strukturert et romanstoff som umiddelbart ikke presentere Studien prøver å trekke fram viktigheten av design av tekst og andre læremidler. Med andre ord, studien antyder at det kan være nyttig å prøve å minske extraneous load i en læringssituasjon og viser hvordan digitalt innfødte kan reagere positivt på ikonotekst, eller multimodalt design, i sitt første møte med begrepet intertekstualitet Akademisk skriving, eller vitenskapelig skriving er en prosostil.Normalt levert i en upersonlig og dispassionert tone, er den rettet mot et kritisk og informert publikum, basert på nøye undersøkt kunnskap; og ment å forsterke eller utfordre konsepter eller argumenter.Det sirkulerer vanligvis innenfor den akademiske verden ('akademiet')

interseksjonalitet - Store norske leksiko

 1. Julia Kristeva lanserte begrepet intertekstualitet i et essay utgitt i 1967 med dette utsagnet: «Enhver tekst tar form som en mosaikk av sitater, enhver tekst absorberer og transformerer . 3. Andersen, Mose og Norheim (2012), s.19 . 4. Lothe (2011), s. 1
 2. - Begrepet i utgangspunktet produkt av en lokusjonær handling (den språklige formuleringen) - Det normative: formidlet ved bruk av deontisk modalitet: skal, verb i presens. 2. Spesifikt: Økonomisk og juridisk språ
 3. Tidsskrift for fagprosa og allmenn sakprosa. «[At alle dyrene skulle gå på to ben] var meget viktig, og det skulle komme til å gå som en rød tråd gjennom alle hans oppsetninger av stykket, alle diskusjoner med teatersjefer, instruktører og skuespillere, alle insisterende forklaringer og detaljerte beskrivelser om hvordan det burde tolkes: Egners dyr var ikke dyr
 4. istisk teori (Irigaray, Kristeva og Cixous), mens den andre lesningen tilnærmer seg romanen via Deleuze og Guattaris begreper om kropp-uten-organer, affekt og
 5. Forklar begrepet literacy. 2. Forklar begrepet dystopi. 3. Forklar begrepet intertekstualitet. 4. Forklar begrepene motiv og tema. 5. Navngi hovedpersonene i disse tre bøkene: Sult, Gutten i den stripete pysjamasen og Morsomme Dage. 6. Forklar hva som kjennetegner realismen i norsk barnelitteratur. 7
 6. Det er fra de gamle grekerne vi har begrepet 'retorikk', som kan oversettes til 'talekunst' på norsk. Det er en stor oppgave å gi en dekkende forklaring på hva begrepet 'retorikk' kan omfatte. Opp gjennom århundrene har dette begrepet fått mange ulike betydninger, noe vi ikke kommer inn på her

Kommunikasjon og kultur - Tekstuell kontekst - NDL

Slik blir begrepet intertekstualitet i høy grad meningsfylt i denne boken Lykke og eksil vil være en utmerket følgesvenn for et første møte med Rune Christiansens romaner, eller kanskje enda mer en gjenlesning. LEIF EKLE, NR Intertekstualitet er begrepet som dekker denne typen litterær aktivitet. I DANMARK GJØR . de nå et forsøk på å få laget en komplett, kritisk utgave av Blixens engelske og danske tekster i Østfold EKSAMEN Emnekode: Emne: LNOR10411 didaktikk 19.12.2014 13:00 Hjelpemidler: Faglærere: for Arntzen og Hdbler ordliste (fagansvarlig) Eksamensoppgaven Globalisering og internasjonal arbeidsdeling. Internasjonal arbeidsdeling er et av de mest sentrale elementene i internasjonal handel og økonomisk globalisering.En spesialiserer produksjonen i et land, alt etter hva en er flinke og har mulighet til å produsere til en konkurransedyktig pris 4 X MAHLER. Gustav Mahler skapte dramaer av proporsjoner som verden ikke hadde hørt, og hadde en beherskelse av orkesteret og orkestreringskunsten som ingen annen. Jeg har lyttet til fire nyere Mahler-innspillinger, men før jeg går i dybden på alle, vil jeg først snakke om Adam Fischer og Düsseldorfer Symphonikers innspilling av den første symfonien, for å kunne si noe om hvem Mahler.

Intertekstualitet. Begrepet for forholdet mellom to eller flere tekster, som krysser eller hentyder til hverandre, har blitt... Christian Høkaas 14. november 201 Intertekstualitet forutsetter flere nivåer av kunnskap. Man må kjenne både verkene det refereres til og sammenhengen det kulturelle uttrykket er en del av. Mens uttalt intertekstualitet er et popkulturelt fenomen som stadig vekk dukker opp i tv (Lost har for eksempel blitt direkte referert til i komiserier som Will and Grace og amerikanske The Office ), har referansene i Lost en mer.

Hva er intertekstualitet? · www

intertekstualitet - Intertextuality - qwe

 1. En mytologisk analyse av begrepet inkludering i et utvalg tekster med relevans for det spesialpedagogiske fagfeltet med utgangspunkt i Roland Barthes myte - og tekstteori. Flaat, Marte Bergstedt. Master thesis. Åpne. Marte Flaat Masteroppgave i spesialpedagogikk H-2020.pdf (596.9Kb) Permanent lenk
 2. Intertekstualitet • Det er ikke mulig å tenke seg en enhetlig tekst siden hver tekst eksisterer på grunn av sine relasjoner til andre tekster • Det er ingen opprinnelig kilde til mening • En tekst er en møteplass for en strøm av begreper, som kan kombineres på andre måter med andre begreper i konstruksjonen av nye tekste
 3. Det er et kjerneuttrykk for menneskenes aktive forhold til verden», skriver han.I boka kritiserer han også den kjente litteraturviteren Julia Kristevas (og mange andres) begrep om «intertekstualitet». Han slutter seg til professor Asbjørn Aarnes, som i Aftenposten har hevdet at dette begrepet utelukker årsaksforklaringer
 4. Semiotic begrepet Intertekstualitet introdusert av Kristeva er knyttet hovedsakelig med poststructuralist teoretikere. Intertekstualitet refererer til de forskjellige linkene i form og innhold som binder en tekst til andre tekster
 5. Forklar begrepet . intertekstualitet. Bruk passende tekster fra pensumet som eksempler. _____ Hvis du ønsker begrunnelse: Ta kontakt med eksamenskonsulent . Morten Hvaal Stenberg på e-post (m.h.stenberg@hf.uio.no) innen 1 uke etter at sensuren er kunngjort i StudentWeb
 6. Altså en utvidelse av det noe strengere begrepet intertekstualitet (s. 20-21). Når man taler om «den medeltida balladen» , er det snakk om en internsajonalt utbredt kunstform med røtter i middelalderen og som i visse former forener elementene dans, musikk, og ord. Flere anslår grovt sett et sted mellom 1200- og 1500-tallet som periode da balladene oppsto og begynte sitt liv som levende.
 7. Prosessen knyttet til litteraritetbegrepet har en interessant parallell til Umberto Ecos Modelleserbegrep Begrepet definerer en type leser som har; det settet av kompetanser som forfatteren forutsetter hos mottakeren eller bygger opp hos denne i løpet av teksten. Jeg oppfatter intertekstualitet som et slik kompetanseområde

Selve begrepet postmodernisme, kan vi oversette til ettermodernisme. En slik tilnærming kan også gi mening til begrepet. - intertekstualitet - bevisste og ubevisste referanser/henvisninger til annen litteratur - eller til medier, musikk og billedkunst I språkvitenskap er begrepet tekst refererer til: De opprinnelige ordene til noe som er skrevet, Koblinger mellom tekster er komplekse online, og intertekstualitet er vanlig i online tekster når folk trekker frem og spiller med andre tekster som er tilgjengelige på nettet. . Intertekstualitets-begrepet hører sammen med de allerede nevnte begrepene tekstcollage, litterær sampling og polyfoni, men det kan brukes i en mer detaljert identifisering av fremmed tekstinnflytelse. Ut og stjæle titler. En av de enkleste måtene å oppdage intertekstualitet på, kan være å studere titler. Både Erlend Loe og Anne Kat

diskurs - Store norske leksiko

Det er selve begrepet, salutogenese, som forklarer Antonovskys innflytelse. Temaet er gammelt som vår egen sivilisasjon. «Det gode liv» var like viktig for de gamle grekere som for verdens politiske strateger da de i 1946 startet Verdens helseorganisasjon, WHO, og ga oss en positiv definisjon på helse; «total velvære, ikke bare fravær av sykdom og lidelse» intertekstualitet s. 76 peer gynt s. 76 don quijote s. 79 håndboken løp s. 82 5.4 fortelleren og den impliserte leseren i serien om magnus wormdal s. 83 6: likheter og ulikheter mellom tekstene s. 84 6.1 fortelling s. 84 6.2 narrative virkemidler s. 8 Dessuten blir begrepet kronotop belyst i introduksjonsessayet av Audun Johannes Mørch. I Rabelais-verket viser Bakhtin at selv om karnevalets symbolsystem og den grovkornede estetikken ble glemt, er karnevalismen fortsatt et viktig element i den europeiske romantradisjonen Begrepet hypertekst kan spores helt tilbake til 1700 tallet i form av den tids matematikere som forestilte seg geometri med flere dimensjoner. I nyere tid er det Theodore H. Nelson som har det første og mest kjente forklaringen på begrepet HYPERTEKST. Intertekstualitet i en tekst Forklar begrepet intertekstualitet. 4. Forklar begrepene motiv og tema. 5. Navngi hovedpersonene i disse tre bøkene: Sult, Genanse og verdighet og Populärmusik från Vittula. 6. Forklar hva som kjennetegner modernismen i litteraturen. 7. Forklar begrepet ellipse i en narrativ tekst. 8

begrepet ''intertekstualitet'' i litteraturvitenskapen, BLFT. Barnelitterært forskningstidsskrift/Nordic Journal of ChildLit Aesthetics Vol. 1, 2010 #2010 H. Bache-Wiig. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Unporte Årets vinner av Holberg-prisen, Julia Kristeva, formet i 1967 begrepet intertekstualitet, om akkurat dette fenomenet at tekster og bilder er i dialog med hverandre. Og fortellingen, som i lang tid var lite påaktet, er nå igjen kommet i skuddet - Tolkien-renessansen er bare ett eksempel på det. Og i c) Intertekstualitet En vanlig definisjon av dette begrepet innenfor semiotikken er en teksts relasjon til andre tekster. I Faircloughs kritiske diskursanalyse defineres det som det at alle kommunikative begivenheter trekker på tidligere begivenheter. Intertekstualiteten kan gjøres tydelig/manifes Hip-hop og intertekstualitet NYTT TEMA. LoveJones Innlegg: 4879. 18.05.09 17:20. Del. Er hip-hop den sjangeren som bruker mest tid på seg selv? Man finner vel mange eksempler på at artister innenfor f.eks. rock og country bruker mye av tekstmaterialet på å prate om nettopp rock'n'roll og country, men tror ikke noen overgår hip-hop-artister Hva med selve begrepet scenetekst? som utforsker intertekstualitet som metode, som overskriver, som jobber dokumentarisk, fragmentarisk, i samarbeid med billedkunstnere og komponister, forskere og journalister, som leverer en ferdig tekst til en regissør, eller deviser i et prøverom sammen med andre

Hva er Allusion: Allusion er sitatet, referansen eller nevnte , indirekte og kort om noe eller noen. Normalt tjener alluseringen som en retorikkmekanisme som bidrar til å eksemplifisere en bestemt ide, sette den i forhold til noe som ligner på det. Eksempel: For å forklare konseptet om religiøs intoleranse refererte professoren til nazistiske idealer under andre verdenskrig . & Torunn Klemp: Loggskriving i praksis - ei vandring mellom fire perspektiver Teoretiske perspektiver. Læring som meningsskaping i praksisfellesskap. Ifølge Vygotskij, sosiokulturell og sosiokognitiv teori er all læring internaliserte. resultater av sosial interaksjon (Rommetveit, 1996; Vygotsky, 1975,. 1978). Å lære kan sies å være det samme som å skape mening i tilværelse

Et annet beslektet begrep er intertekstualitet, som ble introdusert av teoretikeren Julia Kristeva, og er en sammenstilling av det latinske inter (mellom) og textus (tekst). Dette begrepet peker ikke på bestemte henvisninger til konkrete tekster, men til alle tenkelige relasjoner mellom litterære tekster, og bunner i vissheten om at enhver tekst til syvende og sist er en mosaikk av sitater Bech-Karlsen skriver for eksempel: «Tendenser til intertekstualitet finnes hos Mohn, som viser til, og delvis siterer fra, dagboken til oppdageren Henry Morton Stanley fra slutten av 1800-tallet.» Denne forståelsen blir for snever; intertekstualitet handler vel så mye om det faktum at alle tekster kan knyttes til hverandre gjennom tenkemåter og konvensjoner

Intertekstualitet : definition of Intertekstualitet and

- Begrepet moderne bruker vi om det som er nytt, og hører hjemme her og nå. Ordet er en del av dagligtalen og brukes om alt fra moter til biler og hus. Når vi snakker om det moderne eller moderniteten som et samfunnsfenomen, bruker vi ordene på en liknende måte. Da refererer begrepet til visse trekk ved samfunn og kultur Forskningsformidling har vært et honnørord gjennom noen tiår, men det er ingen enighet om hva begrepet skal innebære. Det er helt i orden, for slik er det også med en rekke andre viktige ord i samfunnsdebatten: kultur, ytringsfrihet og frihet - for å nevne noen riktig store ord. Gjennom å diskutere begrepene, gjør vi noe med de fenomenene vi diskuterer Intertekstualitet. Memes refererer til andre memes eller andre konsepter, for eksempel Joseph Decreaux meme mashes opp 18 århundre kunst og fantasere vernacular med gangsta rap vernacular. Indexicality. Et element i ett meme kan brukes til å kommentere på mange situasjoner Norwegian Bokmål (NO) English (EN) Romanian (RO) Russian (RU) Spanish, Latin American (XL) Macedonian (MK Intertekstualitet, m.a.o. Det siste begrepet; ekskresjon, gir jo ubehagelige assosiasjoner; men det som kommer ut av mottakeren er kanskje vel så viktig som det som kommer inn - i et brukerperspektiv

Intertekstualitet og allusjon, intertekstualitet er et

3.5 Intertekstualitet og transtekstualitet Genettes tredeling av begrepet om narrativitet, nemlig historie, diskurs og narrasjon. Kollasjstrukturen i romanen er det neste som gjennomgås, og etter dette utforsker jeg fortellerstemmenes posisjonering og betydelige innvirkning på romanens struktur Begrepet dukket opp for første gang i Freuds publiserte arbeidsopropos av Wolf Man -saken (1918b [1914]), men forestillingen om en seksuell hukommelse opplevde for tidlig å ha blitt oversatt til verbale bilder, og dermed kunne komme tilbake i formen for konverteringssymptomer eller tvangstanker, var en del av hans tenkning allerede i 1896 [slik det ble vitne til i brevet hans 30. mai det. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's.

Intertekstualitet interim

omskrive Hva er Paraphrase: Parafrase er en ressurs for tekstlig tolkning som består i omformulering av en tekst, endring av de opprinnelige ordene og uttrykkene, men opprettholde den sentrale ideen om informasjonen.. Intertekstualitet er et av hovedtrekkene til parafrase, fordi det for å eksistere, er det nødvendig å knytte til en annen tekst, som tjener som en henvisning til. Min PhD-forskning handlet om litterært plagiat og intertekstualitet. Forskningen evaluerte begrepet plagiat fra synspunktet til Gerard Genettes transtektualitet og utviklet en metode for sammenligning av tekster. Ekstern sensor - Masteroppgaver. La ciudad cantada Kjøp Latter og dialog fra Cappelen Damm Undervisning Den russiske språkfilosofen og litteraturteoretikeren Mikhail Mikhailovitsj Bakhtin (1895 - 1975) forbindes med begrepet om det polyfone, det flerstemminge i litteraturen og karnevalets og latterens frigjørende makt begrepet dermed var tilstrekkelig utfordret, publiserte vi samtidig tidsskriftets første bidrag om sakpoesi (Claudi). En av årets tre siste artikler (Dahl) vender delvis tilbake til sakprosabegrepets historiske utgangspunkt: Stilistikken. Men nå er perspektivet dialog, flerstemmighet og intertekstualitet, inspirert av den uoppslitelige russisk

postmodernisme - litteratur - Store norske leksiko

Begrepet hypertekst Hypertekst er et begrep som dukker opp i de fleste sammenhenger der det er tale om digitale medier. Et eksempel på en lignende form for intertekstualitet er hvordan fjernsynet i sin tid overtok mange konvensjoner og teknikker fra radioens fortellerspråk {{#each values }} {{! loop through ConceptPropertyValue objects }} {{#if prefLabel }} {{#if notation }} {{ notation }} {{/if}}{{ prefLabel }} {{#ifDifferentLabelLang.

Mass-scenens Intertekstualitet: Mass-scener som intertekstuelt fenomen The intertextuality of mass-scenes: Mass-scenes as an intertextual phenomena Filmvetenskap C-Uppsats Datum/Termin: 07-01-15 / HT 06 Handledare: John Sundholm Examinator: Patrik Sjöber Kjøp 'Latter og dialog, utvalgte skrifter, Problemy poetiki Dostoevskogo' av Mikhail Mikhajlovitsj Bakhtin fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 978820219863

 • Golf wang 2018.
 • Asiatisk restaurang berlin.
 • Ferienwohnung benno 9 norderney.
 • Watchmen book.
 • Skrivebord hjørne.
 • Myter om slanking.
 • Stof 2000 roskilde.
 • Rathaus heidenheim rentenstelle.
 • Klima gardasjøen mai.
 • Brudebutikk trondheim.
 • Bilulykke i sverige i dag.
 • Novinarke n1.
 • Muslinger formering.
 • Sunlight t66 test.
 • Pc spill kontroll.
 • Blumenmarkt zweibrücken 2017.
 • Welding tig.
 • Samsung tab apple tv.
 • Vinterlagring båt sotra.
 • Nederlandske julenissen sinterklaas.
 • El og it landsoverenskomsten.
 • Albueskjell oppskrift.
 • Harmankardon onyx studio.
 • 17. mai antrekk dame 2018.
 • Trekkerør 110mm.
 • Scorpio november.
 • Dikt fra opplysningstiden.
 • Røket leddbånd ankel tid.
 • Flyttecontainer pris.
 • Region gebiet.
 • Trondheim tingrett notarius.
 • Knifestore.
 • Taylor alesia shop.
 • Afd migration.
 • Private utdanningsinstitusjoner.
 • Ferske smakar førde.
 • Helse førde tilsette.
 • Youtube music swing dance.
 • Marcus og martinus grep.
 • The snowman box office.
 • Butinox tavlemaling.