Home

Netto energibehov definisjon

Forskjellen er at byggeforskriftenes krav gjelder for bygningens netto energibehov (jf. 2 i figuren), mens det er levert energi (jf. 3 i figuren) som er vurderingsgrunnlaget for energimerket. Forskjellen mellom levert energi og netto energibehov er i hovedsak at levert energi tar varmesystemets virkningsgrad med i beregningen Netto energibehov er bygningens energibehov uten hensyn til energisystemets virkningsgrad eller tap i energikjeden, jf. NS 3031:2014. Det må gjennomføres en beregning som viser at totalt netto energibehov ikke overskrider fastsatt energiramme for aktuell bygningskategori, angitt i kWh/m 2 oppvarmet BRA per år. Kontrollberegningen skal gjøres etter reglene i NS 3031:2014

Energimerking.no - Beregning av energikaraktere

Klare frihetsgrader for en norsk definisjon av nNEB For å beregne primærenergibruk ut fra en bygnings (netto) energibehov må man derfor fastsette såkalte primærenergifaktorer for de ulike energibærerne (varme og elektrisitet) som brukes i byggets energiforsyning Samlet netto energibehov Man kan også dokumentere at energikravene i TEK er oppfylt ved å beregne bygningens årlige samlede netto energibehov opp mot en energiramme. Her inngår alle bygningens energiposter, det vil si romoppvarming, oppvarming av varmtvann, belysning, utstyr og energi til eventuell kjøling 5. Netto varmebehov: netto energibehov til romoppvarming, ventilasjonsvarme og varmtvann, jf. NS 3700:2013 6. Normalisert kuldebroverdi: samlet stasjonær varmestrøm fra kuldebroer dividert med oppvarmet del av BRA, jf. NS 3031:2014 7. Småhus: enebolig, to- til remannsbolig, rekkehus, kjedehus og terrassehus til og med tre etasjer, jf. NS. Forslaget til definisjon kan illustreres som i figuren nedenfor. Forslaget innebærer et høyt ambisjonsnivå, og er tilpasset nybygg. For kontorbygg antas det at definisjonen vil medføre beregnet netto levert energi i Oslo-klima i størrelsesorden 30 kWh/m2 per år, og for hotell og sykehjem ca 50 kWh/m2 per år

§ 14-2. Krav til energieffektivitet - Direktoratet for ..

Netto varmebehov: Netto varmebehov for hhv romoppvarming og varmtvannsoppvarming regnes ut fra Enova's database ENØK normtall. Dersom du har dokumentert andre verdier for varmebehov kan du legge inn egne verdier, som erstatter beregnede verdier oversettelse og definisjon energibehov, ordbok norsk bokmål-norsk bokmål online. energibehov. Setningseksempler med energibehov, oversettelse minne. WikiMatrix. Vindmøllene er beregnet for å produsere 11-15 prosent av det totale energibehovet til tårnene, noe som vil bety om lag 1.1-1,3 gigawatt årlig Netto er et beløp eller en annen sum etter fradrag. Ordet netto som begrep. Netto er et begrep som brukes for å beskrive en mengde, en vekt eller lignende etter fradrag.Det motsatte av netto, brutto, involverer en verdi før fradrag.Netto og brutto er mest brukt i handel og økonomiske sammenhenger

Beregning av bygningers energibehov og energiforsyning - Norsk Spesifikasjon. En ny Norsk Spesifikasjon gir en beregningsmetode som tar hensyn til samspillet mellom bygningskroppen og bygningens tekniske systemer for varme, kjøling og energiproduksjon. SN-NSPEK 3031 erstatter SN/TS 3031 fra 2016 Netto er en modifiserende benevnelse som benyttes for å angi at en enhet beskrives etter fratrekk.Netto brukes ofte i sammenheng med brutto som betyr før fratrekk.. Historikk. Netto kommer av det latinske ordet nitidus som betyr fin, ren, bar. Netto brukes i forretningssammenheng om en vare eller post som er bearbeidet, eller hvor øvrige omkostninger eller kostnader er fratrukket Standarden sier levert energi fra el og fossile brensler må være mindre enn netto energibehov fratrukket 50% av netto energibehov til varmtvann. I praksis betyr dette at hvis du dekker litt mer enn 50% av energibehovet til varmtvann ved hjelp av en fornybar energikilde, kan du dekke resten av energibehovet med bruk av elektrisitet En teknisk definisjon for netto omsetning, fra en regnskapsmessig perspektiv, er netto inntekt før merverdiavgift (moms), og fratrukket rabatt. Lignende definisjoner styre bruken av denne variabelen i moderne business og regnskap. I den mest generelle forstand, er netto omsetning i regnskapsmessig netto inntekt for en bedrift Fôrenheten (FE) er et praktisk mål for energiverdien av fôr og dyras energibehov. Fôrenheten er et mål på nettoenergi (NE), og beregnes ut fra fôrets innhold av bruttoenergi fratrukket tap av energi i gjødsel, urin, metan og varme (termisk energi). Den er altså et mål på fôrets nyttbare energi, og kan brukes til vedlikehold, bevegelse (muskelarbeid) eller avleires som energi i.

 1. D Definisjon av virkningsgrader for varmegjenvinnere 62. 4 1 Sammendrag Forslag til revidert energirammemetode inkluderer all energibruk til drift av bygninger anbefales derfor at energirammene baseres på netto energibehov inntil det foreligger et bedre underlag
 2. stekrav -boligblokk
 3. g, kjøling og energibehov til behovsstyrt energieffektiv belysning beregnet etter NS-EN 15193 (LENI) •NS 3701 krever at energibehov beregnes med klimadata for stedet der bygningen oppføres •NS 3701 krever at oppfyllelse av termisk komfort skal dokumenteres me
 4. Mifflins formel for energibehov er egnet for å beregne kaloribehov ved overvekt og fedme 3; Det daglige energiforbruket øker med økende aktivitet. Finn det svaralternativet som best passer til ditt aktivitetsnivå. Kryss av i tillegg dersom du trimmer eller mosjonerer 4-5 ganger i uka eller mer

Hvordan oppfylle energikravene i TEK - SINTE

Definisjonen av bruttoareal i skjemavurdering er noe forenklet i forhold til definisjonen i Norsk Standard 3940. Forskjellen er likevel ikke større enn at bruttoarealer oppgitt etter NS 3940, fullt ut kan benyttes ved skjemavurdering Netto energibehov og levert energi skal beregnes og dokumenteres iht NS 3031:2007, NS 3700:2013 eller NS 3701:2012. Det skal utføres energiberegninger med et anerkjent dynamisk simuleringsprogram som er tilgjengelig på markedet og som er validert etter NS-EN 15265. Eventuell eksport av energi til nettet skal dokumenteres iht NS-EN 15603:2008 Passivhus har vesentlig lavere energibehov enn tradisjonelle bygninger. Det er bygninger hvor det årlige netto energibehovet og utslippet av klimagasser tilsvarer null. Generelt er definisjonen på nullhus at bygget i løpet av sin levetid må produsere nok energi for å kompensere for alle utslipp både fra bygging og bruk av bygningen Nelfo anbefaler at DiBK forankrer forslag til definisjon av NNEB i konkrete mål og konkrete indikatorer knyttet til bygningers energiytelse og at det utformes enkle, transparente og forståelige tilleggskrav. Nelfo anbefaler at basiskrav fastsettes i form av rammekrav basert på netto energibehov eller levert energibehov. Det bør ikke legges begrensninger på bygningers adgang til bruk av.

Energikalkulator boli

denne standarden satt krav til netto oppvarmingsbehov, netto kjølebehov, varmetapstall og CO2-utslipp. 2.1 Inngangsdata for beregning av energibehov energibruk, gjør at behovet for en definisjon for yrkesbygg er påkrevet Nullutslippsbygg, nullenergibygg eller nullhus (engelsk: zero emission/energy building, ZEB) er bygg med et årlig netto energibehov eller utslipp (av klimagasser) lik null.Bruken av energi kan ikke nødvendigvis være null, så et nullutslippsbygg må kompensere gjennom lokal generering av energi fra solceller eller andre fornybare energikilder Forskjellen på brutto og netto kort forklart. Bruttoinntekt er den totale inntekten fra en bedrift sitt salg eller en person sitt arbeid. Nettoinntekt er det man sitter igjen med fra bruttoinntekten etter at man har trukket fra alle utgifter og skatt Netto driftsutgifter på tjenesteområde/funksjon = kontoklasse 1, funksjonene som gjelder det enkelte tjenesteområdet, artene [(010..480) +590 - ((600..780, 800..895)] I nøkkeltallene er netto driftsutgifter pr. innbygger i målgruppa for den aktuelle tjenesten eller i prosent a Totalt energibehov i et passivhus vil ligge rundt 80 kWh/m2 i året avhengig av lokalt klima. Et passivhus oppført med 150 m2 oppvarmet areal vil ut fra dette ha et årlig energibehov på ca. 12 000 kWh i året. Eksempelvis vil det med gjennomsnittlig energipris på 60 øre/kWh,.

energibehov - definisjon - norsk bokmå

Definisjon av netto i Online Dictionary. Betydningen av netto. Norsk oversettelse av netto. Oversettelser av netto. netto synonymer, netto antonymer. Informasjon om netto i gratis engelsk online ordbok og leksikon. substantiv maskulin sum som er igjen etter at utgifter er dekket, fortjeneste ren netto i nettoen - naken adverb i ren vekt; i ren fortjeneste nettovekt.. Netto energibehov og levert energi skal beregnes og dokumenteres iht. NS 3031:2014 og NS 3700:2013 eller NS 3701:2012. Det skal utføres energiberegninger med et anerkjent dynamisk simuleringsprogram som er tilgjengelig på markedet og som er validert etter NS-EN 15265:2007. Eventuell eksport av energi til nettet skal dokumenteres iht. SN/TS. Energibehov. Når energibehovet hos pasienter kommer under 1500 kcal per dag, risikerer de å få for lite jern, vitamin D, B-vitaminer og enkelte andre vitaminer og mineraler. Relaterte artikler. Oppfølging av vekt. For mange pasienter er det nødvendig at vi følger med vekten regelmessig. Det er fordi. Netto energibehov er den største nøtta. Flere enn 1000 har prøvd lavenergiprogrammet sin quiz om energieffektivisering og passivhus. Her kan du lese hva de slet mest med. Av. VVSForum - 03/12/2013. 0. Del på Facebook. Tweet

Beregnet netto og levert energibehov per kvadratmeter oppvarmet BRA. Beregnet netto og levert energibehov per bruker. Energiberegninger gjøres etter TS/SN 3031:2016 med reelle verdier, det vil si spesifikke verdier som gjelder for den konkrete bygningen (ref Veiledning TEK17,§14-2) ENERGIBEHOV TIL OPPVARMING Generelt. I forbindelse med nybygg eller større rehabiliteringer vil det være naturlig å sette søkelyset på hvordan boligens energibehov kan dekkes opp. Oppvarmingsbehovet er definert til varmt tappevann, romoppvarming og oppvarming av ventilasjonsluft

Hva betyr netto? - Vism

 1. maksimalt netto energibehov per kvadratmeter (kWh per kvadratmeter per år). Det nye rammekravet legger til grunn følgende tiltak: For alle bygg (småhus, boligblokker og kontor): o Mer energieffektive vinduer - Dette betyr typisk trelags vinduer med isolert ramme og karm. I tillegg til redusert energibehov gir mer effektive vindue
 2. I forkant av klimaforhandlingene i Paris i 2015 hadde Norge forberedt en forhandlingsstrategi. Den inkluderte at man skulle jobbe for at begrepet klimanøytralitet, eller sekundært netto null utslipp, ble inkludert i det langsiktige målet til Paris-avtalen.Netto null utslipp sier mer om hva konsekvensen av de to begrepene vil være: Så lenge det er opptak av klimagasser kan man også slippe.
 3. Definisjon og eksempler Et ion er definert som et atom eller molekyl som har fått eller mistet en eller flere av dets valenselektroner , noe som gir det en netto positiv eller negativ elektrisk ladning
 4. Man får da netto utbetalt 28.228,90 - 490,- - 280,- -1.500,- = 25.958,90. Men nettolønnen er fremdeles den samme. Det er som man ser bare netto utbetaling som har endret seg. Les også vår artikkel om Prosentreging
 5. gsbehov - Kjølebehov - Energibehov til belysning = 40,8 kWh/(m²år) som er maks netto energibehov til oppvar
 6. g/snøsmelting, utstyr, belysning elle
 7. Anvisningen beskriver ikke beregning av netto energibehov for bygninger i detalj, men utdyper hvordan standarder og forskrift skal forstås og benyttes ved dokumentasjon av bygningers energieffektivitet. Oversikt over samtlige energikrav til bygninger og krav til energiforsyning er gitt i Byggdetaljer 473.101 Energikrav til bygninger. Oversikt

Beregning av bygningers energibehov og energiforsyning

Netto proveny referere til hvor mye penger laget av et salg etter at alle utgifter transaksjons ble trukket. Konseptet finnes i å investere, fast eiendom, og enhver annen situasjon hvor en vare er solgt, og der det er transaksjonskostnader forbundet med salget Fant denne formelen i forbindelse med søk: m2 * (120 + 1600/m2). Dette er øvre grense av hva en enebolig skal ha av energibehov. Altså IKKE det samme som faktisk behov for hus bygd etter TEK - kun øvre grense. I midt-norge (der jeg bor) tror jeg årsmiddeltemperaturen er 5 grader. Bygningens varmetap kjenner jeg ikke til Ned på 1/5 av netto energibehov - Boligen i Skien var egentlig ikke isolert i det hele tatt i grunn, tak eller yttervegger. Energibehovet til oppvarming var altså meget stort. Vi kjørte full etterisolering, og da kom vi altså ned på 1/5 av netto energibehov etter oppgradering, sier han netto tomt. Tomtestørrelse, grad av utnytting Veiledning nr 72-1018 Ansvarlig for utarbeidelse: Bærum kommune Godkjent av: Kvalitetsgruppe Byggesak Sist revidert: 23.1.2017 Side 2 av 4 I bebygd areal medregnes

UTVIKLING AV DEFINISJON AV NNEB . INNSPILL FRA NELFO . Nelfo viser til innspillsmøte om utvikling av definisjon av NNEB i regi av DiBK den 21. mai. Nelfo anbefaler derfor at basiskrav fastsettes i form av rammekrav basert på netto energibehov eller levert energibehov Nettolønn vil si lønn etter skatt. Netto er generelt et begrep som brukes når man snakker om en enhet etter fratrekk. Herunder finner man eksempelvis nettovekt som betyr en vares vekt uten emballasje, bruksansvisning etc. Motparten til nettolønn kjenner vi som bruttolønn, som tilsier lønn før skatt.. Fagforeningskontigent og pensjonsparing er i likhet med skatt, et lønnstrekk som (kan.

Netto - Wikipedi

Årlig energibehov for å dekke samlet varmetap= 208,8 [W/K] x 4041 [K dg] x 24 [h] Ut fra erfaringer er det realistisk å forvente en besparelse på ca. 5 prosent av netto oppvarmingsbehov i de arealene hvor det monteres termostatventiler Netto energibehov: 86 kWh/m2/år. Levert energi: 99 kWh/m2/år (beregnet i hht NS3700/3701) Energikilder: Bio-kjel, elektrokjel for vannbåren varme, solceller - elektrisitet. Beregnet netto energibehov: 100 kWh/m²/år (NS3031 Beregnet netto energibehov: Bygningens behov for energi til oppvarming, varmtvann, kjøling lys og teknisk utstyr, uten hensyn til energisystemets virkningsgrad eller tap i energikjeden. Beregnet normert netto energibehov til bygningen over et kalenderår (kWh/år), beregnes etter beregningsregler og normerte inndata fastsatt i NS 3031 Ny spesifikasjon for bygningers energibehov. Målinger fra prosjektet VarmtVann2030 har resultert i endrede verdier for årsbehov og døgnprofil for energi til varmtvann i en ny norsk spesifikasjon. Det er viktig å merke seg at verdiene gjelder netto varmebehov ved tappested for varmtvann, og disse inkluderer dermed ikke varmetap ‹ Tilbake til artikler. I Statsbudsjettet for 2020 ble det foreslått en rekke justeringer av rentebegrensningsregelen gjennom endringer i lovteksten i skatteloven § 6-41, samtidig ble det varslet at forskriftsbestemmelser ville bli publisert i egen prosess

sysselsatt kapital = egenkapital + netto rentebærende gjeld avkastningsverdi av egenkapital = avkastningsverdi av sysselsatt kapital - netto rentebærende gjeld. Vi tar utgangspunkt i følgende definisjon: Netto rentebærende gjeld = rentebærende gjeld - finansielle eiendeler En del av de ulike elementene som skal inngå i denne beregningen er ganske åpenbare, mens andre krever en dypere. 2. Definisjoner Netto energibehov Netto energibehov defineres og beregnes iht. NS 3031 (Standard Norge 2007). Netto energibehov er bygningens energibehov uten hensyn til energisystemets virkningsgrad eller tap i energikjeden. Energibruk og levert energi Energibruk er i denne rapporten ensbetydende med levert energi, som definert og beregnet iht.

Denne siden handler om akronym av MER og dens betydning som Minimum energibehov. Vær oppmerksom på at Minimum energibehov er ikke den eneste betydningen av MER. Det kan være mer enn én definisjon av MER, så sjekk det ut på vår ordbok for alle betydninger av MER en etter en Definisjon av netto aktivaverdi. For å kunne beregne netto aktivaverdi så trenger du å ha tilgang til selskapets balanseregnskap og hvor mange aksjer som finnes i markedet. I balanseregnskapet er det kapitalbeholdning man benytter, det vil si, informasjon om verdier minus gjeld

Krav til passivhus - Tekn

Hva er netto omsetning? - notmywar

fôrenhet - Store norske leksiko

energibehov til oppvarming på engelsk. Vi har én oversettelse av energibehov til oppvarming i bokmål-engelsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale. Norsk Bokmål. Engelsk. energibehov til oppvarming. energy use for heating. Legg til ny oversettelse. Dine siste søk Netto næringsinntekter: Definisjon: Netto næringsinntekter omfatter inntekt av jord og skogbruk, fiske og fangst, inntekt av annen næringsvirksomhet og sykepenger i næringsvirksomhet i løpet av kalenderåret. Til fradrag kommer årets underskudd i næring. Gyldig fra: 1993-01-01: Gyldig til: 2005-12-31: Eie

Spesifikt energibehov: Energibehov per kvadratmeter oppvarmet del av BRA. Spisslast: En energikilde overtar når byggets primære/øvrige varmekilder ikke avgir tilstrekkelig varme for byggets ønskede varmebehov Varmebehov: Netto energibehov til romoppvarming, ventilasjonsvarme og varmtvann Glava har utviklet et nytt fasadeelement som skal gjøre det enklere å etterisolere eksisterende bygg. I et pilotbygg i Askim er det beregnet at netto energibehov skal gå ned fra 43 881 kWh til 14 627 kWh per år, etter at bygget har skiftet ut bygningsskallet. - En megler gjorde en verdivurdering før og etter at v

SINTEF RAPPORT - Energimerking

Det gjør at netto nåverdi på investeringen blir betydelig ulik fra beregningene. Mye av usikkerheten kan «løses» ved å gjenspeile det i avkastningskravet. Det kan også være en fordel å sette opp ulike scenarioer med tilhørende sannsynlighet, for eksempel lav (20 %), middels (60 % og høy (20 %), for så å beregne forventet netto nåverdi Omsetning er jo hvor mye man selger for, og må ikke blandes med (netto og brutto) fortjeneste. 0. Del dette innlegget. Lenke til innlegg Del på andre sider. Annonse. Opprett en konto eller logg inn for å kommentere. Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar. Opprett konto komfort og energibehov. Også kvalitetssikring og dokumentasjon i henhold til kravene blir analysert. Analysen viser tydelige forskjeller i definisjonen av kriteriene Si du tjener 14.500 etter skatt (nettolønn) og skatter 28 %. Regnestykket blir da: 14 500 * 100 / (100-28) = 14 500 * 100 / 72 = 20 138,89 kr. Bruttolønn er 20 138,89 k

To definisjoner av arbeidskapital er i motsetning til netto arbeidskapital og brutto arbeidskapital. Som sådan er brutto arbeidskapital summen av alle omløpsmidler i et selskap, mens netto arbeidskapital er overskudd av omløpsmidler over kortsiktig gjeld netto energibehov skal ikke overstige en øvre grense i en ener-giramme. Krav til bygningers energieffektivitet er oppfylt hvis man gjennom kontrollberegning i henhold til NS 3031 kan do-kumentere at netto energibehov ikke overskrider en fastsatt energiramme (rammekrav) for den aktuelle bygningskategorien. Kontrollberegningen foretas på grunnla §Estimert energibehov per kvadratmeter oppvarmet areal (kWh/m2) §Hvis tilgjengelig: ROS-analyse for planområdet 1.2.4 Miljøsertifiserte bygg Nybygg som vil bli sertifisert av BREEAM. Andre relevante etterprøvbare definisjoner for svært god klima-miljø- eller energiytelse vil også bli vurdert. Ved BREEAM Utgangspunkt. Det finnes ulike oppgjørsmekanismer, men i praksis er locked box-mekanismen og closing balance-mekanismen mest utbredt. Skillet mellom disse to mekanismene handler grunnleggende sett om tidfesting av når den økonomiske virkningen (retten til overskudd / risikoen for tap) i virksomhetsoverdragelser går over fra selger til kjøper

Video: Beregning av kaloribehov - NHI

14. Arealbegreper etter Norsk Standard, NS 3940 Finans Norg

Ansvarlig kapital er egenkapital og andre former for kapital som kan ta tap ved løpende drift. Foretakene må søke Finanstilsynet om tillatelse til å redusere ansvarlig kapital. Foretakene må også søke om kapitalendringer ved innfrielse/tilbakekjøp av ansvarlig kapital med refinansiering, dersom ny kapital er av lavere kvalitet, lavere beløp eller har høyere rentepåslag Net Charge-Off (NCO) En netto belastning-off (NCO) er dollarbeløpet som representerer forskjellen mellom brutto avskrivninger og eventuelle etterfølgende inndrivelser av misligholdte gjeld. mer Definisjon av dårlig gjeld Bad gjeld er en utgift som en virksomhet pådrar seg når tilbakebetaling av kreditt som tidligere ble utvidet til en kunde er estimert å være uavhengig av. mer Innskudd.

Definisjonen ble endret til publiseringen 17. mars 2014 for årene 2012 og fremover, på grunn av at lånefondsbalansene inngår fra og med denne publiseringen. Netto lånegjeld, konsern = langsiktig gjeld (eks. pensjonsforpliktelser) - totale utlån - ubrukte lånemidler 1. Beregne netto energibehov 2. Beregne termisk- og elektrisk behov, for måned og år. 3. Designe og analysere termisk energiforsyning. 4. Beregne brutto levert energi og CO2-utslipp. 5. Designe lokal elproduksjon, regne ut CO2balanse- 6. Beregne mismatch behov og produksjon 7. Kontrollere minstekrav energieffektivitet og inneklim har netto rentekostnader (skjemaets post 140) som overstiger kr 5 000 000, • selskap mv. utenfor konsern som fremfører rentekostnader som er avskåret fra tidligere år, og • selskap mv. som er i konsern. For definisjon av hvilke selskap mv.som er i konsern og utenfor konsern, se punkt 2 SAMMENSETNING AV MAT. Beskrevet i modulen Ernæringslære har personer med PWS et lavere energibehov en mange andre. Basere seg på et kosthold med lite energi DEr må være tillstrekkkelig av ulike nærongsstoffer, mye grønnsaker, magert kjøtt , fisk og fugleprodukter, og fiberrike produkter av korn ,ris, pasta og samt poteter Trekker vi fra kapitalslit, får vi netto (real) investering. Kilde: oekonomi.no: 3: 1 1. Realinvestering. Endring i beholdningen av realkapital. Brutto(real)investering er tilgang på realkapital. Trekker vi fra kapitalslit, får vi netto (real) investering. betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.9.2020) Bakgrunn og innhold Forslag til direktiv om bygningers energitilstand ble fremmet av kommisjonen 13. november 2008. Direktivforslaget er en omarbeiding av direktiv 2002/91/EF om bygningers energiytelse av 16. desember 2002. Saken ble fremmet for Rådet og Europaparlament (EP) og var gjenstand for forhandlinger før det ble. Ordliste fra A - Å innen skipsfart og offshore. Abandoned Well - Oljebrønn som er oppgitt.. Acid Gas - Gass med forurensninger som gir lav pH-verdi. Skaper korrosjonsproblemer. Acidizing - Injisering av saltsyre i produksjonssonen i en brønn for å stimulere kilden til større avkastning. Saltsyren etser forbindelser i sedimentet og øker permeabiliteten (gjennomtrengningstakten) Netto intern avkastningskurs (netto IRR) er en resultatmåling lik den interne avkastningsrenten etter at gebyrer og transportert renter er innarbeidet. Den brukes i kapitalbudsjettering og porteføljestyring for å beregne en investerings avkastning eller generell økonomisk kvalitet ved å beregne en forventet avkastning 3.1 Estimert energibehov Tabellen nedenfor viser estimert totalt energibehov på varmebehov (rom-, ventilasjon og tappevann) og elektrisk energibehov (vifter, pumper, belysning, elektrisk utstyr). Energipost Netto energibehov ** [kWh/m². år] Tot. energibehov [kWh/år] TEK 17 Passivhus TEK 17 Passivhus Romoppvarming 25 20,1 111.650 89.76 Økonomiske begreper, Årsrapport 2016, Bærum kommune. Drift, investeringer, balansen, pensjon og premieavvik, pensjonsfond

 • Www hyttetorget no abonnement.
 • 2 futurum norsk.
 • Aldersgrense powerking.
 • T is voor niks loop geldrop 2017.
 • Gefährliches spiel fußball.
 • Japanska språket.
 • Flughafen frankfurt besucherparkplatz.
 • Formuesskatt 2017 kalkulator.
 • Unity sprites erstellen.
 • Film om kroppen for barn.
 • Shame series.
 • Vattenmantlad pelletskamin omdömen.
 • Albrecht dürer hase.
 • Skakt kryssord.
 • Statsbudsjettet 2018 uføretrygd.
 • Kitchenaid vannkoker svart.
 • Høie vardø dundyne.
 • Webcam windjammer.
 • Fotoknudsen leveringstid.
 • Goatee beard.
 • Konsonantfonemer i norsk.
 • Smilodon.
 • Bauhaus terrassenüberdachung martina.
 • Ballett heidelberg theater.
 • Spumaflaske pris.
 • Killstar norge.
 • Solokonsert barokken.
 • Overføre film fra gopro til pc.
 • Sikkerhetskontroll bil.
 • Trylletriks for barn.
 • David kennedy.
 • Svale tattoo meaning.
 • Bast bedeutung.
 • Nye turisthytter rogaland.
 • Freddie mercury barcelona sang.
 • Heuberger wolfsburg augenarzt.
 • Hvordan tape ryggen.
 • Norske håndballspillere i ungarn.
 • Us enterprise.
 • Ishockey under vinter ol 2018 kvinner.
 • Cengiz salvarli oprindelse.