Home

Alkaner kokepunkt

Alkan - Daria.n

Alkaner (paraffiner). Normal-alkaner (kjedeformede molekyler) finnes i størst mengde, man antar at alle n-alkaner med 1-78 karbonatomer finnes i råolje. Av iso-alkaner (forgrenede molekyler) finnes nesten bare molekyler med enkle sidegrupper (metyl-grupper). Iso-alkaner har lavere kokepunkt enn tilsvarende n-alkaner (med samme antall. Alkener er en familie av hydrokarboner, som er molekyler som består av hydrogen og karbon.Alkener ligner alkaner, men alkener har minst en dobbeltbinding mellom to karbonatomer.. De tre minste alkenene er eten, propen og buten.Alkener må ha minst to karbonatomer, meten eksisterer derfor ikke. Formelen for alkener er: C n H 2n eksempel: penten er: C 5 H 10

Alkenenes molekyler består av karbonkjeder som både kan være grenete og uforgrenete. Den generelle kjemiske formelen til et alken er C n H 2n.Det enkleste alkenet, eten, har formelen CH 2 =CH 2. Felles for alle alkener er at karbonet i karbonkjedene inneholder én eller flere dobbeltbindinger.Det vil si at et alken eksempel på en umettet forbindelse.. Alkoholer kjennetegnes ved at de generelt har et høyere smelte- og koke-punkt enn alkaner med tilsvarende molekylmasse. Grunnen til dette ligger i elektronfordelingen i hydroksylgruppen. Siden oksygen har en elektronegativitet på 3,5, mens hydrogen har en elektronegativtet på 2,1 vil oksygen trekke mer på elektronene i OH-bindingen enn hydrogen HeiHar alkohol høyere kokepunkt enn aldehyd eller motsatt? og hvorfor?Både alkohol og aldehyd har høyere kokepunkt enn alkaner Alkoholer har høyere kokepunkt enn tilsvarende alkaner og aldehyder fordi: - Dette skyldes hydrogenbindinger mellom OH-gruppene - Virkningen avtar med økende antall karbonatomer i kjeden Og dette: Aldehyder har høyere kokepunkt enn tilsvarende alkan pga. dipolbindinger mellom aldehydmolekylene

Alkanenes egenskaper bestemmes ut i fra hvor lange molekylkjedene er. Regelen er jo lenger karbonkjede, jo høyere kokepunkt. Alkanene med 1 til 4 karbonatomer er alle gasser ved romtemperatur, mens alkaner med 5-17 karbonatomer er væsker Hydrokarboner er organisk-kjemiske forbindelser som bare inneholder karbon og hydrogen. Karbonatomene er bundet sammen i kjeder eller ringer, mens hvert av hydrogenatomene kun er bundet til ett av karbonatomene. Det finnes flere klasser hydrokarboner, og de karakteriseres ved hva slags kjemiske bindinger som finnes i molekylene. Vi vet også at alkoholers kokepunkt øker jo større molekylene blir i enverdige alkoholer. Derfor har enverdige alkoholer mye høyere smelte- og kokepunkt enn tilsvarende HC-er. Dette er på grunn av hydrogenbindinger mellom molekylene. Desto høyere kokepunkt, jo lengre vil det ta å forbrenne væsken i stoffet (bryte hydrogenbindingene)

Alkaner enkeltbindinger — alkaner

ugrenede alkaner med 1-4 C-atomer i molekylene er gasser, 5-17 er væsker og over 18 er faste stoffer. kokepunktet til strukturisomere alkaner øker jo mindre overflaten er, det vil si at jo mindre molekylet er, jo svakere er tiltrkningsbindingene mellom molekylet og desto lavere kokepunkt Hva er grunnen til at alkoholer har et høyere kokepunkt enn alkaner med en lignende molmasse? 2020 Kokepunkter er en av en erie fyike egenkaper om er litet for elementer og forbindeler i tabeller om kan virke uendelige Propan er et hydrokarbon av gruppen alkaner som inneholder tre karbonatomer og 8 hydrogenatomer. Propan er en av de lettere komponentene i råolje og kan fremstilles ved raffinering.Den er også til stede i rikgass fra gassfelt og skilles fra resten av naturgassen ved gassbehandlingsanlegg, f eks Kårstø.Propan kan være en hovedbestanddel av LPG, som er en samlebetegnelse for alkanene propan. Alkaner hænger sammen med londonbindinger, som er en slags klistre effekt mellem alle atomer og molekyler. Jo større et molekyler (større overflade areal) er des større vil londonkraften være og dermed vil større molekyler hængere mere sammen end små molekyler Alkoholer har høyere kokepunkt enn alkaner med like mange karbonatomer. Det skyldes hydrogenbindingene som er mellom - OH gruppene i alkoholene. Utover i serien av enverdige alkoholer blir virkningen av - OH gruppen mindre enn virkningen av den økende hydrokarbonkjeden. Kokepunktet for alkoholene blir derfor mer alkanenes utover i serien

Etan er en fargeløs gass uten lukt med strukturformel CH3-CH3. Etan er et mettet hydrokarbon som tilhører gruppen alkaner; smeltepunkt −171,4 °C og kokepunkt −88 °C. Etan er litt tyngre enn luft (tetthet 1,34 kg/m3). Luft og etan kan danne eksplosive blandinger. Det er ca 10 % etan i naturgass, og etan finnes også i petroleum. Den inngår som en særlig verdifull bestanddel av våtgass Kokepunkt: Alkaner: Kokepunktet for uforgrenede alkaner øker jevnt etter hvert som antall karbonatomer og molekylvekten øker. Generelt har forgrenede alkaner lavere kokepunkter.. Vann Gravage, Actor: A River Runs Through It. Vann Gravage is an actor, known for Там, где течёт река (1992) and Steal Me (2005 Et hydrokarbon er et organisk stoff som består av karbon- og hydrogen-atomer.Karbonatomene ligger i kjeder med hydrogenatomene festet på dem. Karbon mangler 4 elektroner for å oppnå edelgasstruktur, og dermed har karbon 4 «ledige plasser» til å binde seg med andre stoffer.Hydrogen mangler ett elektron for å oppnå edelgasstruktur, og har derfor bare én ledig plass

6.3 Alkanernes egenskaber Isis Kemi C (iBog

 1. dre overflaten på molekylene i et stoff er, desto
 2. Kokepunkt: Alkaner: Kokepunktet for uforgrenede alkaner øker jevnt etter hvert som antall karbonatomer og molekylvekten øker. Generelt har forgrenede alkaner lavere kokepunkter sammenlignet med de uforgrenede alkanene, som har det samme antall karbonatomer. Alkenes : Kokepunktene ligner de tilsvarende alkanene med liten variasjon. Referanser
 3. Ved sammenligning av alkaner og haloalkaner vil vi se at haloalkaner har høyere kokepunkt enn alkaner som inneholder det samme antall karboner. Spredningskreftene i London er den første av to typer krefter som bidrar til denne fysiske egenskapen. Husk at dispersjonskreftene i London øker med det molekylære overflaten
 4. En alkan er en organisk, kemisk forbindelse der består af et antal carbon-atomer bundet til hinanden med enkeltbindinger, så de danner en kæde eller et træ.Alle de resterende valenselektroner på kulstofatomene binder brint-atomer til molekylet.Et alkan-molekyle med n kædeforbundne kulstofatomer har dermed 2 · n + 2 brintatomer, så bruttoformlen er C n H 2·n+2
 5. den alkaner eller mettede hydrokarboner De er karakterisert ved å ha i deres struktur bare enkle kovalente bindinger.Dette betyr at karbonatomer som er til stede i disse artene er knyttet til den maksimale mengden hydrogenatomer som det er mulig å danne bindinger av, derfor er de kjent som mettet.. I universet av organisk kjemi, er alkaner, også kjent som parafiner, betraktet som ganske.

alkaner - Store norske leksiko

 1. Store alkaner har også lange rader med hydrogenatomer. Dette gir mange muligheter for hydrogenbindinger, og gjør kokepunktet for store hydrokarboner relativt høyt. Mindre hydrokarboner har imidlertid lavere kokepunkt enn andre stoffgrupper med tilsvarende størrelse. En av de viktigste reaksjonene for alkaner er forbrenning
 2. Både kokepunkt og smeltepunkt øker med molekylvekten. Forgrening av kjeden har stor effekt for både smeltepunkt og kokepunkt, men på motsatte måter. Forgrening av alkaner senker kokepunktet, omvendt forgrening av alkaner øker smeltepunktet. For en n-alkan-serie viser variasjonen av kokepunkt og smeltepunkt en oppadgående trendgraf
 3. Den kokepunkt av en substans er den temperatur ved hvilken damptrykket av væsken er lik det trykk som omgir væsken og væsken endres til en damp.. Kokepunktet for en væske varierer avhengig av det omgivende miljøtrykk. En væske i delvis vakuum har et lavere kokepunkt enn når væsken er i atmosfæretrykk.En væske ved høyt trykk har et høyere kokepunkt enn når den væsken har.
 4. Alkanene eller mettede hydrokarboner er karakterisert ved å ha i deres struktur bare enkle bindinger av kovalent type. Dette betyr at karbonatomer tilstede i disse artene er bundet til den maksimale mengde hydrogenatomer som det er mulig å danne bindinger, av denne grunn er de kjent som mettet.. I universet av organisk kjemi anses alkaner, også kjent som paraffiner, som ganske store arter.
 5. Høyere alkaner er alkaner som har ni eller flere karbonatomer. Nonane er den letteste alkanen som har et flammepunkt over 25 ° C, og er ikke klassifisert som farlig brannfarlig.. Uttrykket høyere alkaner brukes noen ganger bokstavelig som alkaner med et høyere antall karbonatomer. En definisjon skiller de høyere alkanene som n-alkanene som er faste under naturlige forhold
 6. Alkaner eller mettede hydrokarboner: egenskaper, nomenklatur, eksempler Alkanene eller mettede hydrokarboner er karakterisert ved å ha i deres struktur bare enkle bindinger av kovalent type. Dette betyr at karbonatomer tilstede i disse artene er bundet til den maksimale mengde hydrogenatomer som det er mulig å danne bindinger, av denne grunn er de kjent som mettet
 7. Forgrenede alkaner er mettede hydrokarboner hvis strukturer ikke består av en lineær kjede. Linjære kjedealkaner skilles fra deres forgrenede isomerer ved tilsetning av et bokstav n foran navnet. Således betyr n-heksan at strukturen består av seks karbonatomer justert i en kjede

Alkaner - Alkane - qwe

 1. Forgrenede alkaner er mettede hydrokarboner hvis strukturer ikke består av en lineær kjede. Linjære kjedealkaner skilles fra deres forgrenede isomerer ved tilsetning av et bokstav n foran navnet. Således betyr n-heksan at strukturen består av seks karbonatomer justert i en kjede. Grenene til en disembodied tree crown (bunnbilde) kan sammenlignes med de av forgrenede alkaner; Tykkelsen av.
 2. Navnsetting: navn på alkan (ALLE C-atomer regnes) + on. CH3-C(O)-CH3 = propanon CH3-CH(CH3)-C(O)-CH3 = 3-metyl-butan-2-on. Både aldehyder og ketoner er polare pga O-atomets sterke elektronegativitet. Kan få dipol-dipolbindinger mellom molekylene, noe høyere kokepunkt enn for tilsvarende alkaner, men lavere enn tilsvarende alkoholer. ESTERE
 3. Alkaner har lavere kokepunkt enn andre organiske forbindelser med tilsvarende forbindelser, fordi det er svake tiltrekkningskrefter mellom de upolare alkanmolekylene. Etterhvert som størrelsen på molekylene øker vil også kreftene på molekylene øke. Dette gjør at kokepunktet kokepunktet blir høyere
 4. Spørsmål/sammendrag av hele kapittelet i Tellus. 10 Kapittel 5-organisk kjemi. Learn with flashcards, games, and more — for free
 5. Høyt kokepunkt; Løsemiddel for polare molekyler; Hormoner i kroppen er for det meste vannløselige (unntakene er f.eks. østrogen som er fettløselig). Celler er isolert fra vann ved en hydrofob lipidmembran. Hvordan funker hormonene om de ikke kan trenge inn i cellen? Jo, ved reseptorer på overflaten
 6. dre enn vannets. (Ref: Tabell 2) Kokingpunkter av Alkynes. Generelt har alkyner noe høyere kokepunkt enn de tilsvarende alkaner og alkener. Eksempel: Alkane Alkene Alkyne Butan Butene 1-Butyn-2-butyn 0 0 C 6 0 C 8.1 0 C 27,0 0 C. Egenskaper av Alkynes.

råolje - Store norske leksiko

 1. De nøkkelforskjell mellom kokepunkt og fordampning er det fordampning skjer på overflaten av væsken mens kokepunktet er temperaturen der fordampning skjer fra væskemassen.. Fordampning fra væsker for å produsere damp kan skje på to måter. En måte er å produsere damp ved kokepunktet.I den andre metoden foregår fordampningen under kokepunktet; vi kaller det som fordampning
 2. alkaner, alkener og alkyner er alle hydrokarboner med ulike strukturer og dermed ulike fysiske og kjemiske egenskaper. Hydrokarboner i studiet av organisk kjemi, de organiske forbindelsene som består av karbon og hydrogen kalles hydrokarboner. de kan være gasser som propan, kan de være væsker, for eksempel, kan benzen, eller de være lav-smeltende faste stoffer og voks, for eksempel.
 3. Betegnelse: Alkaner (gammeldags: parafiner) 26 Tilstand ved 25oC Molekyl-Navn formel triacontan C30H62 fast stoff eicosan C20H42 fast stoff dodekan C12H26 væske undekan C11H24 væske • Kokepunkt • Smeltepunkt Kokende olje Destillasjon av olje. 46 nonan C9H20 -51 150.8 væsk

Alkener - Wikipedi

 1. Alkan: Alkanenes egenskaper bestemmes ut i fra hvor lange molekylkjedene er. Regelen er at jo lenger karbonkjede, jo høyere kokepunkt. Alkanene med 1 til 4 karbonatomer er alle gasser ved romtemperatur, mens alkaner med 5-17 karbonatomer er væsker
 2. us 83,6 grader Celsius; De kjemiske egenskaper av alkyner
 3. Tenker vi oss at vi fjerner et H-atom i formelen for et ugrenet alkan, får vi en énverdig atomgruppe som kalles alkylgruppe. En alkylgruppe får navn etter alkanet med endelsen -yl i stedet for -an. Vi viser at alkylgruppen er en atomgruppe og ikke et molekyl ved å tegne en (fri) strek i strukturformelen
 4. Alkaner er mettede hydrokarboner som kan organiseres i en homolog serie
 5. Alkaner med navn, beskrivelse av stoffet, kokepunkt og molekylformel Alkaner har bare enkeltbindinger mellom C-atomene. C-atomene har så mange H-atomer som det er mulig, og molekylet er mettet med H-atomer. Alkaner blir derfor kalt mettede hydrokarboner. Kilde: Eureka! Naturfag for ungdomstrinnet. Grunnbok 10. 200
 6. Typiske trekk ved alkaner har enkeltbinding, er upolar, de første er tyntflytende og har et laft kokepunkt og fordamper lett. formel: CnH2n+2 hvordan man setter navn på alkaner
 7. Allikevel har alkenene lavere kokepunkt og smeltepunkt enn de tilsvarende alkaner, som er i stand til ytterligere å redusere deres vesen av cis-isomerisme, som tidligere nevnt. I motsetning hertil har alkyner høyere kokepunkt og smeltepunkt enn alkaner og tilsvarende alkener, selv om forskjellen bare er noen få grader

Alkaner viser de samme fysiske egenskapene til tilsvarende Alkan. Alkener som har lavere molekylvekter (C2H4 til C4H 8) er gasser ved romtemperatur og atmosfæretrykk, og de som har høyere molekylvekt er faste stoffer. løselighet. Alkener er relativt polare molekyler på grunn av C = C-bindingen Høyere kokepunkt enn alkaner Utover i serien blir forskjellen mindre enn i starten Kokepunkt: Hydrogenbinding mellom molekylene når den blir lengere har h-binding mindre å si løselighet i vann: De minste enverdige alkoholer er godt løselige i vann (h-bindinger) De lange enverdige alkoholene har en upolardel som overvinner den polare dele Nøkkelforskjell - Alkaner vs Alkenes Alkaner og alkener er to typer hydrokarbonfamilier som inneholder karbon og hydrogen i deres molekylære struktur. Hovedforskjellen mellom alkaner og alkener er deres kjemiske struktur; alkaner er mettede hydrokarboner med den generelle molekylformelen av C n H 2n + 2 og alkener sies å være en umettet hydrokarbongruppe siden de inneholder en.

H H C C Kilder H I Halogenerte alkaner? Bruksområder Spraybokser, brannslukking og kjøleskap Kfk gasser Nedbrytning av ozonlaget Klor som katalysator Stråleskader Halogenerte alkaner C H H Lite løselig Likt løser likt van der waals bindinger Hydrofob Elektronegativite Her har du fire alkaner. De er alle upolare og de intermolekylære bindingene (mellom molekylene), vil være en slags midlertidige dipoler. Det gir lavt kokepunkt, og kokepunktet blir lavere jo mindre molekylene er

Kokepunkt er temperaturen som fordampning oppstår når vi forsyner væsken med ekstern varmeenergi. Fordampning er imidlertid en spontan prosess der vi ikke gir noen ekstern energi. Oppsummert er den viktigste forskjellen mellom kokepunkt og fordampning at fordampning skjer på overflaten av væsken, mens kokepunktet er temperaturen hvor fordampning finner sted fra hele væskemassen Kokepunkt: Har høyere kokepunkter enn tilsvarende alkaner pga dipolbindinger mellom aldehydmolekylene. Løselighet: Aldehyder med de minste molekylene kan løse seg i vann fordi karbonylgruppen danner hydrogenbindinger med vann

Kokepunkt vann trykk. Vann er den mest utbredte og brukte kjemiske forbindelse på jorden. Vanligvis brukes ordet vann om forbindelsen i flytende form, men her vil vi bruke ordet vann også om is og snø, som er frosset vann, og om vanndamp som er vann i gassform. Vann er en kjemisk forbindelse mellom hydrogen og oksygen med strukturformel H2O Hei! Jeg lurer på en ting. Kan det være rett at 1-klor-2-metylpropan har et kokepunkt på rundt 60 grader C og at 1,2-diklor-2-metylpropan har et kokepunkt som er enda litt høyere enn det over

alkener - Store norske leksiko

Bedriftsblogg Marius Dale @ Yara: Kjemi

Alkoholer - Wikipedi

Umettede hydrokarboner er de som inneholder minst en karbon-dobbeltbinding i deres struktur, og kan inneholde en trippelbinding siden metning av en kjede betyr at den har mottatt alle mulige hydrogenatomer i hvert karbon, og det er ikke par av Fri elektroner der flere hydrogener kan komme inn. Umettede hydrokarboner er delt inn i to typer: alkener og alkyne Hexan og cykloheksan er begge alkaner med hver seks karbonatomer. Imidlertid ligger hovedforskjellen mellom hexan og cykloheksan i deres molekylære struktur. Hexan har en lineær karbonkjede mens cykloheksan er et cyklisk molekyl. Kokepunkt heksan: Kokepunkt.

Kokepunkt - Kjemi - Skolediskusjon

Kokepunkt - Skole og leksehjelp - Diskusjon

Høyere kokepunkt enn tilsvarende alkaner. Reagerer med vann og gir sure løsninger. Konserveringsmidler i mat og fôr. Også i fettsyrer i mat. Estere. Behagelig duft i lave konsentrasjoner. Noen inngår i fett og biodiesel. Inngår i mange kunstige smaksstoffer i matvarer. Etere-O Identifikasjon av stoffet Hydrokarboner C9-C12, n-alkaner, iso-alkaner, sykliske stoffer, aromater (2-25%) Produktnummer 8577 Registreringsnummer (REACH) 01-2119458049-33-xxxx med kokepunkt > 65 °C, fargekode: brun). Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringe

Marie Grue Bedriftsblogg: Organisk kjem

alkaner kjemiske egenskaper avhenger ikke bare av antall karbonatomer i molekylet, men også på strukturen.Alle normale paraffiner kan skilles (ett C-atom kan være forbundet med ikke mer enn to karbonatomer), og iso-struktur (C-atom kan være forbundet med fire andre C-atomer gjennom dette molekylet har en romlig struktur).For eksempel pentan, og 2,2-dimetylpropan har den samme molekylvekten. Alkaner, samt polaritet og løselighet; Spørsmål om polaritet; Hvordan man vet at heksan er et upolart? Er polaritet er det samme som dipol? polymorf; Hva betyr det at et materiale er polymorft? propan; Hva inneholder Metan, Etan, Propan, og Butan? Hvorfor har propanol høyere kokepunkt enn propan? Hva er propansyre Alkaner . Smeltepunkt = Blå Farge. Kokepunkt= Rød Farge Alkaner er en gruppe med mettede hydrokarboner som ikke har en syklisk form. Alkanene består kun av karbon og hydrogen. Generell formel for alkaner er CnH2n+2. Startsiden

hydrokarboner - Store norske leksiko

Heksaner er flyktige organiske forbindelser i væskeform. De er hydrokarboner med formelen C6H14, og tilhører alkanene. Fem isomerer er kjent. Den viktigste er n-heksan (normal-heksan), med kokepunkt 69 °C, hvor molekylet inneholder en uforgrenet karbonkjede. Heksaner er bestanddel i råolje og kan utvinnes ved fraksjonert destillasjon. Alkaner med navn, beskrivelse av stoffet, kokepunkt og molekylformel . Alkaner har bare enkeltbindinger mellom C-atomene. C-atomene har så mange H-atomer som det er mulig, og molekylet er mettet med H-atomer. Alkaner blir derfor kalt mettede hydrokarboner. Kilde: Eureka! Naturfag for ungdomstrinnet. Grunnbok 10. 200

Alkoholers egenskaper (Kjemi rapport hjelp) - Skole og

Alkaner: Alkaner. Navn Kjemisk formel Smeltepunkt (°C) Kokepunkt (°C) Eten C2H4 -169 -104 Propen C3H6 -185 -48 Buten C4H8 -185 -6 Penten C5H10 -165 30 Heksen C6H12 -138 64 Alkyner. Navn. kokepunkt Lite løselige i vann Lite reaktive, men brennbare Brensel Halogenerte alkaner / alkylhalider C, H og ett eller flere halogener (F, Cl, Br, I) Ikke giftige Ikke brannfarlige Fordamper ved lav temperatur Tidligere brukt som løsemidler og brannslokningsmidler. Nå bare innen forskning Alkoholer -OH Relativ t høyere kokepunkt enn alkaner

Propan – WikipediaPPT - MENA 1000; Materialer, energi og nanoteknologi - KapAlkoholer - Lektor Lunds kjemiside 2012 - 2014

Ved deres fysiske egenskaper er alkener nær alkaner, og en viss regelmessighet blir observert i endringen i smelting og kokepunkt for etenhomologer. Med økende molekylvekt, det vil si med forlengelsen av hydrokarbonkjeden, kokes og smelter, så vel som tetthet, øker Stemmer det at karboksylsyre har høyere kokepunkt enn sitt tilsvarende alkan? Replies. Biolog 10609. janw - 26 Mar 2010 11:31. Det må jo stemme. Både metan, etan, propan og butan er gasser ved værelsestemperatur, mens de tilsvarende syrene (maursyre, eddiksyre, propionsyre, smørsyre) er væsker.. Molekylformel og navn på noen hydrokarboner Alkaner med navn, beskrivelse av stoffet, kokepunkt og molekylformel Alkaner har bare enkeltbindinger mellom C-atomene. C-atomene har så mange H-atomer som det er mulig, og molekylet er mettet med H-atomer. Alkaner blir derfor kalt mettede hydrokarboner. Kilde: Eureka! Naturfag for ungdomstrinne Vi ser på noen egenskaper til alkoholer og ser på kokepunktet (3:15) der vi sammenligner med de korresponderende alkanene og karboksylsyrene. Jo større formelmasse jo høyere kokepunkt, men i. Kokepunktene for noen bromerte alkaner er som følger CH 3Br: 4 oC, CH 2Br 2: 97 oC og CHBr 3: 150 oC. Økningen i kokepunkt kan komme av endringen i styrken til A) Elektronparbindinger B) Permanente dipol-dipol bindinger C) Hydrogenbindinger D) Ikke-permanente dipol-dipolbindinger Organisk kjemi 2

 • Medela eller avent brystpumpe.
 • Pottporus festival 2017.
 • Narvesen ledige stillinger.
 • Günstig frühstücken in würzburg.
 • Injeksjon med insulin.
 • Aktivitetsplan bi 2018.
 • Dusjstang uten skruer.
 • Nødpass london.
 • Programleder nrk radio.
 • Minstelønn butikkmedarbeider 2017.
 • Gravid uten at kondomen sprakk.
 • Jack russell valp tips.
 • Tv size cm.
 • Leppefisker lavere klassifiseringer.
 • Youtube sia dusk.
 • Www optimalprint.
 • Ntb scanpix priser.
 • Hvordan gå ned 10 kg på 2 uker.
 • Hva påvirker omdømme.
 • Gjødsle plen før vinteren.
 • Østerrike flagg.
 • Jonas voldhagen myrvold.
 • Helen keller utdanning.
 • Trevor morley høyde.
 • Sannsynlighet og kombinatorikk oppgaver.
 • Soviet womble subreddit.
 • Lünemann aachen.
 • Telttur med barn på fjellet.
 • Hcg uke 5.
 • Binyresvikt stress.
 • Streck bräu gewinnspiel.
 • Great linkedin summary examples.
 • Tiril genser barn oppskrift.
 • Jazz dance schwäbisch hall.
 • Scoutguard sg885 prisjakt.
 • Too good to go sandefjord.
 • Superligaen 2017/18.
 • Billetter brann ålesund.
 • The death of stalin rotten tomatoes.
 • Flyktninger bolig.
 • Bejer sverige.